J-37-2008: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift 28. november 2007 nr. 1330 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Erstatter: J-288-2007

Erstattet av: J-78-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.02.2008

Gyldig til: 31.12.2008

Forskrift om endring i forskrift 28. november 2007 nr. 1330 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 08. februar 2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, og 9:

  I

  I forskrift 28. november 2007 nr. 1330 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) gjøres følgende endringer:

  § 1 skal lyde:

  Forskriften inneholder bestemmelser om begrensninger i adgangen til å delta i følgende fiskerier:

  a. fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy,
  b. fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord,
  c. fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord,
  d. fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,
  e. fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord,
  f. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord,
  g. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord,
  h. fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord,
  i. fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,
  j. fisket etter rognkjeks for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum i Nordland, Troms og Finnmark,
  k. fisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord og
  l. fisket etter brisling for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum.

  Kapittel 2 underkapittel I overskriften skal lyde:

  I. Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy

  § 8 første ledd skal lyde:

  Deltakelsen i fiske gjelder for fisket etter torsk, hyse, sei, brosme, lange (hvitlange og blålange), blåkveite, uer og steinbit med havfiskefartøy som fisker med annet redskap enn trål og not.

  § 9 første ledd første kolon og bokstav a. skal lyde:

  For å kunne delta i lukket gruppe i fiske med konvensjonelle havfiskefartøy etter torsk, hyse og sei mv. må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret,

  § 9 første ledd bokstav d. skal lyde:

  d.

  fartøyet må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2007, i medhold av reglene i kapittel 2 underkapittel I Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i forskrift 27. november 2006 nr. 1319 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2007.

  Kapittel 2 underkapittel II overskriften skal lyde:

  II. Fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord

  § 10 skal lyde:

  Deltakelsen i fiske gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord med fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn trål og not.

  § 11 første ledd bokstav a. skal lyde:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  Kapittel 2 underkapittel III overskriften skal lyde:

  III. Fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord

  § 13 skal lyde:

  Deltakelsen i fiske gjelder fiske etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindenes fyr og Hanstholmen fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord med fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn not og trål.

  § 14 første ledd bokstav a. skal lyde:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  § 15 første ledd bokstav a. skal lyde:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,

  Kapittel 2 underkapittel IV overskriften skal lyde:

  IV. Fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum

  § 16 første ledd bokstav a. skal lyde:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  § 16 tredje ledd skal lyde:

  Eier av fartøy større enn 13 meter, men mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som deltok i fiske med garn eller snøre i 2007 uten å være ført på blad B i fiskermanntallet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratets regionkontor gis adgang til å delta uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b dersom eier og høvedsmann er ført i fiskermanntallet.

  Kapittel 2 underkapittel V overskriften skal lyde:

  V. Fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord

  § 19 overskriften skal lyde:

  § 19 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  § 19 første ledd første kolon og bokstav a. skal lyde:

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  § 21 første ledd bokstav a. skal lyde:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,

  Kapittel 2 underkapittel VI overskriften skal lyde:

  VI. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord

  § 22 første ledd bokstav a. skal lyde:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  Kapittel 2 underkapittel VII overskriften skal lyde:

  VII. Fisket etter sei for som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord

  § 24 første ledd første kolon og bokstav a. skal lyde:

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not sør for 62 grader nord, må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  § 25 første ledd bokstav a. skal lyde:

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde ved deltakelse med not og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum ved deltakelse med konvensjonelle redskap,

  Kapittel 2 underkapittel IX overskriften skal lyde:

  IX. Fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum

  § 28 bokstav a. skal lyde:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  § 28 tredje ledd skal lyde:

  Eier av fartøy mellom 28 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av størrelsesvilkåret i første ledd bokstav a.

  § 29 bokstav a. skal lyde:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,

  § 37 første ledd bokstav a. skal lyde:

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ største lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  § 41 første ledd skal lyde:

  Disse særreglene gjelder ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

  § 43 første ledd skal lyde:

  Disse særreglene gjelder ved utskiftning av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

  § 44 tredje ledd skal lyde:

  Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har større lasteromsvolum enn 300 m³, med mindre det aktuelle leiefartøyet har fått dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. Størrelsesbegrensningen gjelder ikke for leiefartøy i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy.

  […]

  IX

  Ikraftsetting

  Endringene trer i kraft straks.

  Fra samme tid oppheves forskrift 9. mars 2000 nr. 214 for tildeling av tilskudd til fornyelse og kapasitetstilpasning i den norske fiskeflåten i 2000.

  ----

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 28.11.2007 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99.

  Kapittel 1. Innledende bestemmelser

  § 1 (virkeområde)

  Forskriften inneholder bestemmelser om begrensninger i adgangen til å delta i følgende fiskerier:

  a. fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy,
  b. fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord,
  c. fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord,
  d. fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,
  e. fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord,
  f. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord,
  g. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord,
  h. fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord,
  i. fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,
  j. fisket etter rognkjeks for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum i Nordland, Troms og Finnmark,
  k. fisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord og
  l. fisket etter brisling for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum.

  § 2 (definisjoner)

  I denne forskriften menes med:
  1. ”eier”: den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i et fiskefartøy.
  2. ”deltakeradgang”: adgang til å delta i et fiskeri hvor det er fastsatt et største antall fartøy som gis adgang til fiskeriet (lukket gruppe).

  § 3 (forholdet til reguleringene av fiske)

  Bestemmelsene om begrensning av adgangen til å delta i fiske i denne forskriften gir bare rett til å utøve fiske i samsvar med de reguleringene av fiske som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

  § 4 (krav til tidligere deltakelse i fisket)

  For å kunne delta i lukket gruppe i et fiskeri i 2008, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i fiskeriet i samme fartøygruppe og med samme redskap i 2007.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet til deltakelse forrige år, dersom eieren av fartøyet har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet har medført at eieren ikke har hatt adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eieren av et fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i det aktuelle fisket.

  § 5 (begrensninger i antall fartøy en eier kan delta i ett fiskeri med)

  Eier av fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe, har ikke adgang til å delta i åpen gruppe med annet fartøy. Eier av slikt fartøy har heller ikke adgang til å delta i åpen gruppe med andre høvedsmenn.

  Eier av fartøy som deltar i åpen gruppe, har ikke adgang til å delta i åpen gruppe med annet fartøy. Eier av slikt fartøy har heller ikke adgang til å delta i åpen gruppe med andre høvedsmenn.

  Det er forbudt å benytte leiefartøy ved deltakelse i fiske i åpen gruppe.

  § 6 (gruppetilhørighet)

  Eier av fartøy som har startet fiske i lukket gruppe innenfor ett fiskeri, kan ikke skifte gruppetilhørighet innenfor dette fiskeriet i løpet av reguleringsåret.

  § 7 (kontroll og godkjenning)

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene som er satt for å delta i fiske.

  Eier og fartøy som deltar i åpen gruppe i 2008 uten å ha deltatt i det samme fiskeriet i 2007, må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene for å delta er oppfylt.

  Fiskeridirektoratet kan i vedtaket stille krav til fartøyets egnethet, bemanning, utstyr og fremstilling for kontroll.

  Kapittel 2. Deltakerbegrensede fiskerier i 2008

  I. Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy

  § 8 (avgrensning av deltakelsen i fiske)

  Deltakelsen i fiske gjelder for fisket etter torsk, hyse, sei, brosme, lange (hvitlange og blålange), blåkveite, uer og steinbit med havfiskefartøy som fisker med annet redskap enn trål og not.

  For å kunne delta i fisket etter sei med garn, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2007.

  For å kunne delta i fisket etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2007.

  § 9 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å kunne delta i lukket gruppe i fiske med konvensjonelle havfiskefartøy etter torsk, hyse og sei mv. må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei mv., og

  d.

  fartøyet må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2007, i medhold av reglene i kapittel 2 underkapittel I Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i forskrift 27. november 2006 nr. 1319 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2007.

  Dispensasjonsadgangen fra kravet til tidligere deltakelse i § 4 andre ledd gjelder ikke for dette fiskeriet.

  II. Fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord

  § 10 (avgrensning av deltakelsen i fiske)

  Deltakelsen i fiske gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord med fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn trål og not.

  § 11 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i fiske i 2008.

  § 12 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.

  Kravet i første ledd bokstav a om at fartøyet må ha en største lengde under 11 meter gjelder ikke dersom:

  a.

  eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe med dette fartøyet i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007,

  b.

  eier av fartøyet har fått innvilget ervervstillatelse 1. januar 2007 eller senere for dette fartøyet på grunnlag av søknad innsendt senest 28. november 2007, eller har inngått bindende avtale om kjøp av dette fartøyet mellom 1. januar 2007 og 28. november 2007, eller

  c.

  eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften.

  Fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-1, 2-14 og 4-1 kan likevel ikke delta i åpen gruppe.

  III. Fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med

  konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord

  § 13 (avgrensning av deltakelsen i fiske)


  Deltakelsen i fiske gjelder fiske etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindenes fyr og Hanstholmen fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord med fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn not og trål.

  § 14 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i fiske i 2008.

  § 15 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk.

  IV. Fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum

  § 16 (vilkår for å delta med not eller garn og snøre i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med not eller garn og snøre etter makrell må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fiske med garn eller snøre.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i fiske i 2008.

  Eier av fartøy større enn 13 meter, men mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som deltok i fiske med garn eller snøre i 2007 uten å være ført på blad B i fiskermanntallet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratets regionkontor gis adgang til å delta uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b dersom eier og høvedsmann er ført i fiskermanntallet.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet i § 4 dersom eieren av fartøy med en hjemmelslengde under 13 meter har vært syk i perioden 1. januar 1998 til 31. desember 2000 og det kan dokumenteres ved legeattest at sykdommen forhindret eier fra å delta i fiske i perioden. Dispensasjon kan bare gis i slikt tilfelle når særlige tungtveiende hensyn tilsier det. Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter makrell.

  Når adgangen til å delta i fiske er tildelt ved dispensasjon fra aktivitetskravet pga. langvarig sykdom bortfaller adgangen til å delta i fisket ved videresalg av fartøyet.

  § 17 (vilkår for å delta i lukket gruppe – små ringnotfartøy)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med ringnot etter makrell må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter største lengde,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter makrell med ringnot.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i fiske i 2008.

  § 18 (vilkår for å delta med not eller garn og snøre i åpen gruppe)

  Når vilkårene for å deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter makrell med not eller garn og snøre:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med garn eller snøre.

  V. Fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 300 lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord

  § 19 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  b.

  Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot eller landnot. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i fiske i 2008.

  § 20 (vilkår for deltakelse i lukket gruppe – små ringnotfartøy)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild med ringnot må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter største lengde,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å fiske etter sild med ringnot.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i fiske i 2008.

  § 21 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot, landnot eller garn. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

  VI. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord

  § 22 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i fiske i 2008.

  § 23 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.

  VII. Fisket etter sei for som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord

  § 24 (vilkår for å delta med not i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i fiske i 2008.

  § 25 (vilkår for å delta med not eller konvensjonelle redskap i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde ved deltakelse med not og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum ved deltakelse med konvensjonelle redskap,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap.

  VIII. Fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord.

  § 26 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i kystfartøygruppens fiske etter reker sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 11 meter,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i fiske i 2008.

  § 27 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter reker med trål sør for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål.

  IX. Fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum

  § 28 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot eller snurrevad, og

  d.

  fartøy som skal fiske med snurpenot, landnot eller snurrevad må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2007 med samme redskap. I tillegg kan fartøy som hadde adgang til å delta i fisket i 2004, og som fortsatt har samme eier som før 1. juli 2004, delta. For eier av fartøy som nevnt i 2. pkt. som har søkt om utskifting eller fått tilsagn om utskifting før 24. november 2005, kan Fiskeridirektoratets regionkontor etter søknad gi samme eier adgang til å delta i fisket med et erstatningsfartøy dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Bestemmelsen om dispensasjon fra tidligere aktivitet i denne forskrift § 4 andre ledd gjelder tilsvarende for kravet i første ledd bokstav d.

  Eier av fartøy mellom 28 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av størrelsesvilkåret i første ledd bokstav a.

  Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, kan uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet i § 4 dersom eieren av fartøyet har vært syk i perioden 1. januar 1998 til 24. september 2001 og det blir dokumentert ved legeattest at sykdommen har forhindret eier fra å delta i fiske i perioden og særlige tungtveiende hensyn tilsier at dispensasjon gis. Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter norsk vårgytende sild.

  Når adgangen til å delta i fiske er tildelt ved dispensasjon fra aktivitetskravet pga. langvarig sykdom bortfaller adgangen til å delta i fisket ved videresalg av fartøyet.

  § 29 (vilkår for å delta i åpen gruppe – landnot og garn)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild med landnot og garn:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet, ved fiske med landnot må eier av fartøyet og høvedsmann være ført på blad B, og

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med landnot eller garn.

  X. Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark

  § 30 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks med fartøy på eller over 13 meter største lengde i Nordland, Troms og Finnmark når følgende vilkår er oppfylt:

  a.

  eier må være ført i fiskermanntallet,

  b.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og

  c.

  eier av fartøyet har fisket og levert rognkjeks med eget fartøy i minst ett av årene 2005, 2006 eller 2007.

  Bestemmelsen om dispensasjon fra krav om tidligere aktivitet i § 4 andre ledd gjelder tilsvarende.

  § 31 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde, og

  b.

  eier av fartøyet må være ført i fiskermanntallet.

  § 32 (dispensasjon)

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelse om at fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

  § 33 (begrensning i deltakelsen)

  Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark med mer enn ett fartøy.

  Eier av fartøyet må stå om bord under fisket.

  XI. Fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord

  § 34 (deltakelse i direkte fiske)

  Deltakelse i direkte fiske etter blåkveite gjelder for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

  § 35 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  For å delta i fisket etter blåkvite nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter blåkveite, og

  d.

  fartøyet må være påmeldt det direkte fisket etter blåkveite i samsvar med de kravene som blir fastsatt i den årlige reguleringen av fisket.

  § 36 (begrensning i deltakelsen)

  Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fiske med mer enn ett fartøy.

  XII. Fisket etter brisling med kystnotfartøy

  § 37 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  For å delta i fisket etter brisling må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ største lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,

  b.

  eier av fartøyet må være ført på blad B i fiskermanntallet,

  c.

  eier må ha minst to års erfaring fra brislingfiske og må stå om bord under brislingfisket, og

  d.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske med not etter brisling. Fartøy som utøver fiske ved lysing skal ha særskilt lysebåt.

  Kravet i første ledd bokstav b gjelder ikke ved fiske med landnot i kombinasjon med jordbruk, når eier har levert brisling til hermetikkindustrien i minst to av årene 1987, 1988 eller 1989.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra vilkårene i første ledd bokstav b og c til bas eller høvedsmann med tradisjonelt brislingbruk og kontrakt om leie av fartøy dersom det foreligger særlige forhold. Enheten som gis dispensasjon må samlet fylle vilkårene for deltakelse.

  Kapittel 3. Utskifting og salg av fartøy mv. i lukket gruppe

  § 38 (virkeområde)

  Reglene i dette kapittelet gjelder ikke for åpne grupper da deltakelse i fiske i disse gruppene ikke er begrenset til et største antall deltakende fartøyer.

  Reglene får heller ikke anvendelse for deltakeradgang i fisket etter rognkjeks.

  § 39 (forbud mot overføring av deltakeradgang)

  Adgangen til å delta i fiske kan ikke overføres til annet fartøy med mindre slik tillatelse gis i medhold av bestemmelsene i dette kapittelet.

  § 40 (salg av fartøy med deltakeradgang)

  Ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt.

  Adgang for ny eier til å delta i fiske medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.

  Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  § 41 (særregler som gjelder ved salg av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.)

  Disse særreglene gjelder ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

  Ved salg av fartøy som har deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske når følgende vilkår er oppfylt:

  a.

  kjøper må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

  b.

  både kjøper og selger må være ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøpet finner sted, dersom ikke kjøpet skjer i forbindelse med at kjøper skal nytte strukturkvoteordningen etter reglene i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten. Det kan gjøres unntak fra kravet i første punktum for kjøper som er ført i manntallet i løpet av de siste tolv månedene, dersom han/hun har vært bosatt i fylket i minst 12 måneder.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i annet ledd bokstav b

  a.

  når fartøy kjøpes fra annet fylke til Nord-Troms og Finnmark eller

  b.

  ved salg mellom fylker når det er naturlig å se kjøper og selgers distrikt som ett område i kvotesammenheng. Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder anses som ett område i kvotesammenheng. Det samme gjelder fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

  Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med et erstatningsfartøy bortfaller. Dette gjelder samtlige fiskerier nevnt i første ledd.

  Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  § 42 (utskifting av fartøy med deltakeradgang)

  Ved utskiftning av fartøy med deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fiske med erstatningsfartøy.

  Adgang til å delta i fiske med utskiftningsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet. Dette gjelder samtlige fiskerier som deltakerbegrensningen gjelder for.

  Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  § 43 (særregler som gjelder ved utskiftning av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.)

  Disse særreglene gjelder ved utskiftning av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

  Det kan ikke gis tillatelse etter § 42 dersom søker er tildelt torsketråltillatelse, pelagisk tråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 (konsesjonsforskriften) §§ 2-1, 2-6, 2-14 og 4-1 for erstatningsfartøyet.

  § 44 (leiefartøy)

  Ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder begrensninger på leiefartøyets lengde, samt at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

  Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har større lasteromsvolum enn 300 m³, med mindre det aktuelle leiefartøyet har fått dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. Størrelsesbegrensningen gjelder ikke for leiefartøy i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy.

  § 45 (dødsfall)

  Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket.

  Den som ved arv erverver fartøy med deltakeradgang i fiske, kan gis adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt. Dersom fartøyeiers død skyldes forlis der også fartøyet har gått tapt, kan arving gis rett til å delta i fiske med erstatningsfartøy.

  Arvinger som nevnt i andre ledd, kan også selge fartøy med adgang for ny eier til å delta i fiske dersom vilkårene for å delta og salg for fortsatt drift er oppfylt.

  Søknad sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

  § 46 (overtredelsesgebyr)

  Dersom bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5, 33 og 36, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6, forbudet mot å bruke leiefartøy i § 5 eller forbudet mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse i § 39 blir overtrådt ilegger Fiskeridirektoratet et overtredelsesgebyr.

  § 47 (tvangsmulkt)

  For å sikre at bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5, 33 og 36, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6, forbudet mot å bruke leiefartøy i § 5 eller forbudet mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse i § 39 blir oppfylt, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt.

  § 48 (bortfall)

  Adgangen til å delta i fiske etter forskriften her faller bort dersom fartøyet eller eieren av fartøyet ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse som er fastsatt her i forskriften.

  § 49 (vedtaksmyndighet og klageinstans)

  Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften.

  Når myndigheten etter forskriften er lagt til Fiskeridirektoratets regionkontor, er Fiskeridirektoratet klageinstans.

  Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  § 50 (ikraftsetting)

  Denne forskriften gjelder fra 1. januar 2008 til og med 31. desember 2008.

  HH/EW