Skjul søk

J-36-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2018

Erstatter: J-34-2018

Erstattet av: J-38-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.03.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2018

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. mars 2018 med hjemmel i forskrift 21. desember 2017 nr. 2380 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018 § 37.

   

  I

   I forskrift 21. desember 2017 nr. 2380 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018 gjøres følgende endring:

   § 2 første ledd skal lyde:

   Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil:

  a)       356 418 tonn torsk i området nord for 62° N,

  b)       101 605 tonn hyse i området nord for 62° N, og

  c)       156 950 tonn sei i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62° N.

   § 3 skal lyde:

   Fartøy med tråltillatelse kan fiske og lande inntil 109 874 tonn torsk, 37 797 tonn hyse og 56 818 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til dekning av bifangst i fisket for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse.

   Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

  1. fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 109 124 tonn torsk, 37 047 tonn hyse og 45 454 tonn sei, og
  2. fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 750 tonn torsk, 750 tonn hyse og 10 864 tonn sei.

   § 5 skal lyde:

   Fartøy med adgang til å fiske med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 223 079 tonn torsk, 61 670 tonn hyse og 58 354 tonn sei.

   Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

  a)       Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 28 576 tonn torsk, 11 101 tonn hyse og 6 419 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til bifangst.

  b)       Fartøy i lukket gruppe kan fiske og lande inntil 173 302 tonn torsk, 45 636 tonn hyse og 43 765 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk avsettes 17 200 tonn til ferskfiskordningen.

  c)       Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 21 201 tonn torsk, 4 933 tonn hyse og 8 170 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk avsettes 2 100 tonn til ferskfiskordningen.

            Utover avsetninger til ferskfiskordningen fordeles kvantaene av torsk, hyse og sei nevnt i annet ledd bokstav b som følger:

  a)       Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 45 392 tonn torsk, 13 457 tonn hyse og 12 789 tonn sei. Gruppekvotene inkluderer 2 230 tonn torsk, 588 tonn hyse og 403 tonn sei til rekrutteringsordningen.

  b)       Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 44 493 tonn torsk, 12 792 tonn hyse og 11 990 tonn sei. Gruppekvotene inkluderer 3 032 tonn torsk, 927 tonn hyse og 611 tonn
                sei til rekrutteringsordningen.

  c)       Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan fiske og lande inntil 42 834 tonn torsk, 13 463 tonn hyse og 11 335 tonn sei.

  d)       Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter til og med 27,99 meter kan fiske og lande inntil 28 645 tonn torsk, 7 439 tonn hyse og 8 665 tonn sei.

  § 7 første ledd skal lyde:

  Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på 1 230 tonn torsk og en fartøykvote på 422 tonn hyse.

  § 14 første ledd skal lyde:

  Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en fartøykvote på 308 tonn torsk og 126 tonn hyse.

  § 18 første og annet ledd skal lyde:

   Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmelslengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (fartøykvote)

   

   

  Under 11 m

  Under 11 m

  24,1829

  11–12,9 m

  21,6878

  13–14,9 m

  20,4403

  Over 15 m

  19,1928

  11–14,9 m

  Alle lengder

  18,0323

  15–20,9 m

  Under 11 m

  17,8897

  15–20,9 m

  Over 11 m

  17,0765

  21–27,9 m

  Alle lengder

  15,7107

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

  Hjemmels-lengde

  Kvote-faktor

  Fartøykvote største lengde under 11 m

  Fartøykvote største lengde 11–12,9 m

  Fartøykvote største lengde 13–14,9 m

  Fartøykvote største lengde over 15 m

  under 7 meter

  1,2274

  29,7

  26,6

  25,1

  23,6

  7–7,9 m

  1,4506

  35,1

  31,5

  29,7

  27,8

  8–8,9 m

  1,7244

  41,7

  37,4

  35,2

  33,1

  9–9,9 m

  2,1099

  51,0

  45,8

  43,1

  40,5

  10–10,9 m

  2,2823

  55,2

  49,5

  46,7

  43,8

  Hjemmelslengde

  Kvotefaktor

  Fartøykvote største lengde under 11 m

  Fartøykvote største lengde over 11 m

  11–11,9 m

  3,1501

  56,8

  56,8

  12–12,9 m

  3,7369

  67,4

  67,4

  13–13,9 m

  4,5296

  81,7

  81,7

  14–14,9 m

  5,1575

  93,0

  93,0

  15–15,9 m

  6,3041

  112,8

  107,7

  16–16,9 m

  7,0175

  125,5

  119,8

  17–17,9 m

  7,7417

  138,5

  132,2

  18–18,9 m

  8,5510

  153,0

  146,0

  19–19,9 m

  9,2751

  165,9

  158,4

  20–20,9 m

  9,9140

  177,4

  169,3

  21–21,9 m

  9,6909

  152,3

  152,3

  22–22,9 m

  10,1151

  158,9

  158,9

  23–23,9 m

  10,5175

  165,2

  165,2

  24–24,9 m

  10,9199

  171,6

  171,6

  25–25,9 m

  11,2462

  176,7

  176,7

  26–26,9 m

  11,6704

  183,4

  183,4

  27–27,9 m

  11,9858

  188,3

  188,3

  § 20 første og annet ledd skal lyde:

   Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmelslengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (fartøykvote)

  Kvoteenhet (maksimalkvote)

  Under 11 m

  Under 11 m

  6,1499

  190,6462

   

  Over 11 m

  98,3980

  11–14,9 m

  Under 11 m

  6,2905

  100,6473

   

  Over 11 m

  53,4689

  15–20,9 m

  Under 11 m

  5,9100

  59,1003

   

  Over 11 m

  32,5052

  21–27,9 m

  Under 11 m

  5,3397

  46,8283

   

  Over 11 m

  26,0157

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta hyse (tonn):

  Hjemmelslengde

  Kvotefaktor

  Maksimalkvote største lengde under 11 m

  Maksimalkvote største lengde over 11 m

  Herav garantert kvote

  Under 7 meter

  1,2810

  244,2

  126,0

  7,9

  7–7,9 m

  1,4983

  285,6

  147,4

  9,2

  8–8,9 m

  1,7842

  340,2

  175,6

  11,0

  9–9,9 m

  2,2074

  420,8

  217,2

  13,6

  10–10,9 m

  2,3560

  449,2

  231,8

  14,5

  11–11,9 m

  3,0622

  308,2

  163,7

  19,3

  12–12,9 m

  3,6317

  365,5

  194,2

  22,8

  13–13,9 m

  4,4053

  443,4

  235,5

  27,7

  14–14,9 m

  5,0178

  505,0

  268,3

  31,6

  15–20,9 m

  8,8415

  522,5

  287,4

  52,3

  21–27,9 m

  8,5049

  398,3

  221,3

  45,4

   

  II

  Forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------

  Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2018

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 21. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37, 39 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018. 

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil:

  a)       356 418 tonn torsk i området nord for 62° N,

  b)       101 605 tonn hyse i området nord for 62° N, og

  c)       156 950 tonn sei i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62° N.

   Av kvantaene i første ledd avsettes 703 tonn torsk, 323 tonn hyse og 124 tonn sei til forsknings- og undervisningskvoter, 7 000 tonn torsk, 300 tonn hyse og 2 000 tonn sei til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske), 3 000 tonn torsk til kystfiskekvoten, 250 tonn sei til agnformål, 4 000 tonn torsk til dekning av kvotebonus ved levendelagring og 5 262 tonn torsk, 1 515 tonn hyse og 1 014 tonn sei til rekrutteringsordningen. I tillegg er det avsatt 500 tonn torsk til dekning av innblanding i fisket etter lodde og 3 000 tonn torsk til en distriktskvoteordning.

  Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

  § 3 Gruppekvoter for trålfartøy

  Fartøy med tråltillatelse kan fiske og lande inntil 109 874 tonn torsk, 37 797 tonn hyse og 56 818 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til dekning av bifangst i fisket for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse.

   Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

  1. fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 109 124 tonn torsk, 37 047 tonn hyse og 45 454 tonn sei, og
  2. fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 750 tonn torsk, 750 tonn hyse og 10 864 tonn sei.

  § 4 Gruppekvote for notfartøy

  Notfartøy kan fiske og lande inntil 38 390 tonn sei.

  § 5 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

  Fartøy med adgang til å fiske med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 223 079 tonn torsk, 61 670 tonn hyse og 58 354 tonn sei.

   Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

  a)       Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 28 576 tonn torsk, 11 101 tonn hyse og 6 419 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til bifangst.

  b)       Fartøy i lukket gruppe kan fiske og lande inntil 173 302 tonn torsk, 45 636 tonn hyse og 43 765 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk avsettes 17 200 tonn til ferskfiskordningen.

  c)       Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 21 201 tonn torsk, 4 933 tonn hyse og 8 170 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk avsettes 2 100 tonn til ferskfiskordningen.

            Utover avsetninger til ferskfiskordningen fordeles kvantaene av torsk, hyse og sei nevnt i annet ledd bokstav b som følger:

  a)       Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 45 392 tonn torsk, 13 457 tonn hyse og 12 789 tonn sei. Gruppekvotene inkluderer 2 230 tonn torsk, 588 tonn hyse og 403 tonn sei til rekrutteringsordningen.

  b)       Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 44 493 tonn torsk, 12 792 tonn hyse og 11 990 tonn sei. Gruppekvotene inkluderer 3 032 tonn torsk, 927 tonn hyse og 611 tonn
                sei til rekrutteringsordningen.

  c)       Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan fiske og lande inntil 42 834 tonn torsk, 13 463 tonn hyse og 11 335 tonn sei.

  d)       Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter til og med 27,99 meter kan fiske og lande inntil 28 645 tonn torsk, 7 439 tonn hyse og 8 665 tonn sei.

  § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

  Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum. Dersom overfisket skyldes Fiskeridirektoratets refordeling av kvoter mellom fartøygrupper etter tredje ledd, skal belastningen av gruppekvoten det påfølgende kvoteåret ikke overstige 10 prosent av den gruppekvoten som er overfisket. Denne begrensningen gjelder bare så langt det for øvrig er dekning innenfor totalkvoten.

  Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 % av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

  Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd.

  Kapittel 2. Fiske med trål

  § 7 Kvoter i fisket etter torsk og hyse for fartøy med torsketråltillatelse

  Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på 1 230 tonn torsk og en fartøykvote på 422 tonn hyse.

  Fiskeridirektoratet kan i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap.

  § 8 Kvoteoverføring fra 2017 til 2018

  Fartøy med torsketråltillatelse som ved utgangen av 2017 hadde gjenstående kvote av torsk etter forskrift 21. desember 2016 nr. 1826 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017 § 7, kan fiske og lande den gjenstående kvoten i 2018. Det kan ikke overføres mer enn 20 % av fartøyets ordinære kvote fra 2017.

   Den overførte kvoten må fiskes med samme eier, fartøy og kvotegrunnlag som ved utgangen av 2017, og den faller bort ved enhver endring av disse etter 31. desember 2017. Dette gjelder også ved utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift og bruk av ordningene for leiefartøy og nybygg.

  Fangst i 2018 vil først bli avregnet fartøyets overførte kvote fra 2017 frem til denne er oppfisket.

  Fangst landet på overført kvote fra 2017 skal ikke regnes med ved vurderingen av om vilkårene for overføring av kvote i 2018 mellom fartøy i medhold av slumpfiskeordningen eller lignende ordninger er oppfylt.   

  Norges Råfisklag fatter vedtak etter første og annet ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 9 Kvoter i fisket etter sei for fartøy med torsketråltillatelse

   Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende kvanta av sei (tonn):

  Trålgruppe

  Faktor

  Fartøykvote

  Småtrålere

  0,58

  297

  Ferskfisk-/rundfrystrålere

  1,00

  512

  Fabrikktrålere

  1,32

  676

  Fiskeridirektoratet kan i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap.

  § 10 Kvoter i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy med seitråltillatelse

  Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende kvanta av sei (tonn):

  Kvotefaktor

  Fartøykvote

  0,35

  361

  0,75

  773

  0,85

  876

  1,00

  1 031

  Fiskeridirektoratet bestemmer kvotefaktoren for det enkelte fartøy. Ved avgjørelsen skal fartøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr. 1. januar 1998 legges til grunn.

  Ved forlengelse eller utskiftning til større fartøy etter 1. januar 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

  Hvert fartøy kan fiske og lande en fartøykvote på 187 tonn torsk og 187 tonn hyse.

  § 11 Bifangst for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

  Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 100 tonn sei som bifangst.

  Kapittel 3. Fiske etter sei med not

  § 12 Kvoter ved fiske etter sei med not

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sei med not (tonn):

  Hjemmelslengde

  Faktor

  Garantert kvote

  Maksimalkvote

  Under 15 m

  1,00

  95

  143

  15–20,99 m

  1,50

  143

  215

  21–22,99 m

  2,03

  193

  290

  23–25,99 m

  2,43

  231

  347

  26 meter og over

  2,82

  268

  403

  Seinottillatelse

  5,64

  536

  807

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande tilsvarende kvote som fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter.

  Fartøy med adgang til å fiske sei med not i lukket gruppe kan også fiske seinotkvoten med konvensjonelle redskaper.

  § 13 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy

  Ved forlengelse eller utskiftning til større fartøy etter 28. april 1999 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets hjemmelslengde.

  Kapittel 4. Konvensjonelle havfiskefartøy

  § 14 Kvoter

  Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en fartøykvote på 308 tonn torsk og 126 tonn hyse.

  Konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å delta i fisket etter sei med garn, og som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en maksimalkvote på 650 tonn sei.

  § 15 Kvoteoverføring fra 2017 til 2018

  Konvensjonelle havfiskefartøy som ved utgangen av 2017 hadde gjenstående kvote av torsk etter forskrift 21. desember 2016 nr. 1826 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017 § 14, kan fiske og lande den gjenstående kvoten i 2018. Det kan ikke overføres mer enn 20 % av fartøyets ordinære kvote fra 2017.

  Den overførte kvoten må fiskes med samme eier, fartøy og kvotegrunnlag som ved utgangen av 2017, og den faller bort ved enhver endring av disse etter 31. desember 2017. Dette gjelder også ved utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift og bruk av ordningene for leiefartøy og nybygg. 

  Fangst i 2018 vil først bli avregnet fartøyets overførte kvote fra 2017 frem til denne er oppfisket.

  Fangst landet på overført kvote fra 2017 skal ikke regnes med ved vurderingen av om vilkårene for overføring av kvote i 2018 mellom fartøy i medhold av slumpfiskeordningen eller lignende ordninger er oppfylt.  

  Norges Råfisklag fatter vedtak etter første og annet ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 16 Bifangst

  Konvensjonelle havfiskefartøy som ikke fyller vilkårene for å delta i fisket etter sei med garn, kan ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 50 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst i den tid fisket med garn er åpent.

  Når fisket etter sei med garn er stoppet, eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan konvensjonelle havfiskefartøy ha inntil 25 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst.

  Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk eller hyse ut over fartøykvotene.

  § 17 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy på 28 meter største lengde og over

  Ved forlengelse eller utskiftning til større fartøy på eller over 28 meter største lengde etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

  Ved forlengelse eller utskifting av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på eller over 28 meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember 1998 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde.

  Kapittel 5. Fiske i lukket gruppe

  § 18 Kvoter ved fiske etter torsk

  Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmelslengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (fartøykvote)

   

   

  Under 11 m

  Under 11 m

  24,1829

  11–12,9 m

  21,6878

  13–14,9 m

  20,4403

  Over 15 m

  19,1928

  11–14,9 m

  Alle lengder

  18,0323

  15–20,9 m

  Under 11 m

  17,8897

  15–20,9 m

  Over 11 m

  17,0765

  21–27,9 m

  Alle lengder

  15,7107

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

  Hjemmels-lengde

  Kvote-faktor

  Fartøykvote største lengde under 11 m

  Fartøykvote største lengde 11–12,9 m

  Fartøykvote største lengde 13–14,9 m

  Fartøykvote største lengde over 15 m

  under 7 meter

  1,2274

  29,7

  26,6

  25,1

  23,6

  7–7,9 m

  1,4506

  35,1

  31,5

  29,7

  27,8

  8–8,9 m

  1,7244

  41,7

  37,4

  35,2

  33,1

  9–9,9 m

  2,1099

  51,0

  45,8

  43,1

  40,5

  10–10,9 m

  2,2823

  55,2

  49,5

  46,7

  43,8

  Hjemmelslengde

  Kvotefaktor

  Fartøykvote største lengde under 11 m

  Fartøykvote største lengde over 11 m

  11–11,9 m

  3,1501

  56,8

  56,8

  12–12,9 m

  3,7369

  67,4

  67,4

  13–13,9 m

  4,5296

  81,7

  81,7

  14–14,9 m

  5,1575

  93,0

  93,0

  15–15,9 m

  6,3041

  112,8

  107,7

  16–16,9 m

  7,0175

  125,5

  119,8

  17–17,9 m

  7,7417

  138,5

  132,2

  18–18,9 m

  8,5510

  153,0

  146,0

  19–19,9 m

  9,2751

  165,9

  158,4

  20–20,9 m

  9,9140

  177,4

  169,3

  21–21,9 m

  9,6909

  152,3

  152,3

  22–22,9 m

  10,1151

  158,9

  158,9

  23–23,9 m

  10,5175

  165,2

  165,2

  24–24,9 m

  10,9199

  171,6

  171,6

  25–25,9 m

  11,2462

  176,7

  176,7

  26–26,9 m

  11,6704

  183,4

  183,4

  27–27,9 m

  11,9858

  188,3

  188,3

  Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvotene.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvotene beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 19 Ferskfiskordningen for torsk

  Fra og med 7. mai 2018 kan fartøy, i tillegg til kvoten i § 18, fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst med unntak av blåsteinbit og skater som er landet fersk i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 25. juni.

  Det er et vilkår at torskefangsten landes som rund eller sløyd torsk og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddelen.

  Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

  Tillegg etter første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i henhold til § 34 sjette ledd om levendelagring av torsk.

  § 20 Kvoter ved fiske etter hyse

  Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmelslengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (fartøykvote)

  Kvoteenhet (maksimalkvote)

  Under 11 m

  Under 11 m

  6,1499

  190,6462

   

  Over 11 m

  98,3980

  11–14,9 m

  Under 11 m

  6,2905

  100,6473

   

  Over 11 m

  53,4689

  15–20,9 m

  Under 11 m

  5,9100

  59,1003

   

  Over 11 m

  32,5052

  21–27,9 m

  Under 11 m

  5,3397

  46,8283

   

  Over 11 m

  26,0157

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta hyse (tonn):

  Hjemmelslengde

  Kvotefaktor

  Maksimalkvote største lengde under 11 m

  Maksimalkvote største lengde over 11 m

  Herav garantert kvote

  Under 7 meter

  1,2810

  244,2

  126,0

  7,9

  7–7,9 m

  1,4983

  285,6

  147,4

  9,2

  8–8,9 m

  1,7842

  340,2

  175,6

  11,0

  9–9,9 m

  2,2074

  420,8

  217,2

  13,6

  10–10,9 m

  2,3560

  449,2

  231,8

  14,5

  11–11,9 m

  3,0622

  308,2

  163,7

  19,3

  12–12,9 m

  3,6317

  365,5

  194,2

  22,8

  13–13,9 m

  4,4053

  443,4

  235,5

  27,7

  14–14,9 m

  5,0178

  505,0

  268,3

  31,6

  15–20,9 m

  8,8415

  522,5

  287,4

  52,3

  21–27,9 m

  8,5049

  398,3

  221,3

  45,4

  Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten, kan ha inntil 30 % bifangst av hyse i de enkelte fangster og ved landing.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av hyse i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 21 Kvoter ved fiske etter sei

  Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmels-lengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (garantert kvote)

  Kvoteenhet (maksimalkvote)

  Under 11 m

  Under 11 m

  5,3554

  166,0164

  11-14,9 m

  85,6859

   

  Over 15 m

  45,5206

  11 - 14,9 m

  Under 15 m

  5,4896

  27,4480

  Over 15 m

  16,4688

  15 - 20,9 m

  Under 21 m

  4,2612

  21,3059

  Over 21 m

  12,7835

  21 - 27,9 m

  4,2529

  12,7588

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta sei (tonn):

  Hjemmels- lengde

  Kvote-faktor

  Maksimalkvote største lengde under 11 m

  Maksimalkvote største lengde 11 - 14,9 m

  Maksimalkvote største lengde  over 15 m

  Herav garantert kvote

  under 7 meter

  1,2893

  214,0

  110,5

  58,7

  6,9

  7 - 7,9

  1,5080

  250,4

  129,2

  68,6

  8,1

  8 - 8,9

  1,7958

  298,1

  153,9

  81,7

  9,6

  9 - 9,9

  2,2217

  368,8

  190,4

  101,1

  11,9

  10 - 10,9

  2,3714

  393,7

  203,2

  107,9

  12,7

  Hjemmels- lengde

  Kvotefaktor

  Maksimalkvote største lengde lik eller under hjemmelslengde

  Maksimalkvote største lengde over hjemmelslengde

  Herav garantert kvote

  11 - 11,9

  3,0669

  84,2

  50,5

  16,8

  12 - 12,9

  3,6433

  100,0

  60,0

  20,0

  13 -13,9

  4,4046

  120,9

  72,5

  24,2

  14 -14,9

  5,0136

  137,6

  82,6

  27,5

  15 - 15,9

  6,3316

  134,9

  80,9

  33,9

  16 - 16,9

  7,0600

  150,4

  90,3

  37,8

  17 -17,9

  7,7884

  165,9

  99,6

  41,7

  18 - 18,9

  8,5952

  183,1

  109,9

  46,0

  19 - 19,9

  9,3124

  198,4

  119,0

  49,9

  20 - 20,9

  9,9624

  212,3

  127,4

  53,4

  21 - 21,9

  9,2244

  117,7

  39,2

  22 - 22,9

  9,6133

  122,7

  40,9

  23 - 23,9

  10,0021

  127,6

  42,5

  24 - 24,9

  10,3910

  132,6

  44,2

  25 - 25,9

  10,6934

  136,4

  45,5

  26 - 26,9

  11,0823

  141,4

  47,1

  27 - 27,9

  11,3955

  145,4

  48,5

  Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten, kan ha inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing. Adgangen til å ha bifangst gjelder ikke for fartøy som kan fiske sei med not og som har kvote igjen etter § 12. For slike fartøy skal sei ved fiske med konvensjonelle redskap belastes seinotkvoten.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av sei i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 22 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy mindre enn 500 m3 største lasteromsvolum

  Ved forlengelse eller utskiftning til større fartøy etter 21. desember 1998 for fartøy som hadde adgang til å delta i lukket gruppe (gruppe I) i 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. For øvrige fartøy i lukket gruppe er skjæringsdatoen 1. november 2002. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Ved forlengelse eller utskifting til større fartøy etter 1. november 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter hyse og sei beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Ved ombygging eller utskifting til mindre fartøy etter 31. desember 2001 skal kvoten i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. For fisket etter sei og hyse er skjæringsdatoen 1. november 2002.

  Kapittel 6. Fiske i åpen gruppe

  § 23 Kvoter ved fiske etter torsk

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

  Største lengde

  Maksimalkvote

  Herav garantert kvote

  Under 8 m

  15

  11

  8–9,9 m

  21

  15

  10 meter og over

  24

  18

  Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvotene.

  § 24 Kystfiskekvoten for torsk

  Merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe med eier som er bosatt i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, og som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning etter annet ledd, kan i tillegg til kvoten i § 23, fiske et kvotetillegg på 16 tonn torsk.

  Det geografiske virkeområdet omfatter følgende kommuner eller deler av kommune:

  Finnmark:

  Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

  Troms:

  Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen og Skånland. For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

  Nordland:

  Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes.

  Før oppstart av fisket på tilleggskvoten, skal det sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratet med alle nødvendige opplysninger om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke samt eiers navn og bostedsadresse. Pliktig melding skal gis per telefaks på nr. 55 23 80 90, på følgende e-post: postmottak@fiskeridir.no eller per brev: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

  § 25 Ferskfiskordningen for torsk

  Fra og med 7. mai 2018 kan fartøy, i tillegg til kvoten i §§ 23 og 24, fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst med unntak av blåsteinbit og skater som er landet fersk i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 25. juni.

  Det er et vilkår at torskefangsten landes som rund eller sløyd torsk og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddelen.

  Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

  Tillegg etter første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i henhold til § 34 sjette ledd om levendelagring av torsk.

  § 26 Kvoter ved fiske etter hyse

  Fartøy som med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske hyse uten kvotebegrensning og har følgende kvoter av hyse (tonn):

  Fartøylengde

  Fartøykvote

  Under 8 m

  4

  8–9,9 m

  6

  10 meter og over

  6

  § 27 Kvoter ved fiske etter sei

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske sei uten kvotebegrensning. Hvert fartøy har en garantert kvote på 5 tonn.

  Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor den garanterte kvoten. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ved fisket etter andre arter ha inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing.

  Kapittel 7. Fellesbestemmelser

  § 28 Trålere med kombinasjonsdrift

  Fartøy med tillatelse til å drive trålfiske etter torsk og hyse, og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt større kvote i medhold av § 7.

  § 29 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke for fiske etter sei for fartøy som i løpet av året har hatt tildelt både torsketråltillatelse og seitråltillatelse.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  Det skal ikke gjøres fradrag etter annet til fjerde ledd for fiske på kvote overført fra 2017 til 2018 i medhold av § 8 eller § 15.

  § 30 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  Når et salgslag, i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalgslova) § 14, jf. § 13, har iverksatt tvungen fangstdirigering i seinotfisket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av fangst mellom fartøy som er påmeldt og deltar i fisket. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser. Oversikten gjøres tilgjengelig for Fiskeridirektoratet.

  Når et salgslag i medhold av fiskesalgslova § 13 har innført reguleringer av hensyn til avtaket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av overskytende fangst på feltet mellom fartøy i lukket gruppe over 21 meter største lengde som fisker med snurrevad. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser og skal fortløpende informere Fiskeridirektoratets FMC.

  § 31 Distriktskvoteordning for torsk

  Fartøy i åpen og lukket gruppe kan delta i distriktskvoteordningen.

  Fisket innenfor distriktskvoteordningen starter 1. mai 2018.

  Fartøy som ønsker å delta i ordningen, må melde seg til Fiskeridirektoratet på fastsatt skjema innen 15. april 2018. Skjemaet sendes per telefaks på nr. 55 23 80 90, på e-post postmottak@fiskeridir.no, eller per brev til Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

  Fartøy som deltar i distriktskvoteordningen tildeles etter påmeldingsfristen en maksimalkvote av torsk. Dette kvantumet kommer i tillegg til fartøyets øvrige kvoter av torsk.

  Dersom fartøyet ikke har levert fangst på distriktskvoteordningen innen 1. oktober 2018, mister fartøyet retten til å delta i ordningen ut kvoteåret.

  For å kunne fiske innenfor distriktskvoteordningen, må fangsten landes i Gamvik kommune eller Lebesby kommune. Fiskeforedlingsbedriften der fangsten landes, må ha godkjenning etter Mattilsynets produksjonskoder PP, PP-ST, PP-SA, PP-KL og/eller FFPP-P.

  Det er et vilkår at kvotetype «distriktskvote» angis på landings- og sluttseddel ved fiske innenfor distriktskvoteordningen.

  Fisk landet på distriktskvoteordningen inngår ikke i beregningsgrunnlag for andre bonusordninger av torsk.

  § 32 Samfiske etter torsk, hyse og sei for fartøy i lukket gruppe

  Uten hinder av forbudene i §§ 29 og 30 kan to fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter drive samfiske på følgende vilkår:

  a) Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om samfiske før fisket tar til. Ved påmelding skal alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, registreringsmerke, organisasjonsnummer og eiere oppgis. Det må også gis melding når samfisket opphører. Pliktige meldinger skal sendes på telefaks nr. 55 23 82 76 eller e-post fmc@fiskeridir.no.

  b) Fartøyene har samme adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N.

  c) Ved samfiske med ulike eiere må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2016 eller 2017 og landet følgende minimumskvantum av torsk i ett av årene:

  Hjemmelslengde

  Minimumsfangst for ett av årene

   2016 eller 2017

  Under 7 meter

  4 tonn

  7–7,9 meter

  5 tonn

  8–8,9 meter

  6 tonn

  9–9,9 meter

  7 tonn

  10–10,9 meter

  8 tonn

  Ved samfiske med egne fartøy, må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2016 eller 2017, og landet minimumskvantum av torsk i henhold til tabellen ovenfor med to fartøy i ett av årene.

  I anvendelsen av bokstav c legges eierbegrepet i deltakerforskriften § 2 a til grunn.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet.

  d) Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom fartøyene har ulike eiere må begge fartøyeierne stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut en seddel for hvert av fartøyene med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fisket og hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal føres på det enkelte fartøyet i samfiskelaget.

  Der et fartøy eies av flere sammen, er det tilstrekkelig at en av disse fyller pliktene som fremgår av bokstav d første ledd.

  e) Det passive fartøyet i samfiskelaget kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden fartøyene er påmeldt samfisket.

  f) Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av kvoteåret. Ved utskiftning trer erstatningsfartøyet inn i utskiftningsfartøyets samfiske i den utstrekning erstatningsfartøyet fyller vilkårene for dette.

  Når det aktive fartøyet i samfiskelaget har største lengde over 11 meter, har også det passive fartøyet kvote med redusert overregulering som om det er over 11 meter. Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra oppstart av samfisket og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet.

  § 33 Tiltak for vern av kysttorsk

  Fiske etter torsk innenfor fjordlinjene må utøves med de begrensninger som følger av forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen kapittel Va om begrensninger i fisket innenfor fjordlinjene.

  Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62° N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 24. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00 og 05. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 06 og 07.

  Det særskilt vernede området ved Henningsvær, som er angitt i vedlegg til forskriften nevnt i første ledd, er stengt fra og med 1. januar til og med 30. juni for fartøy med største lengde over 11 meter. Fiskeridirektoratet kan justere områdets utstrekning dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk utenfor grensen. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy med største lengde på 11 meter eller større som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad, dersom det anses å være tilstrekkelig store konsentrasjoner av skrei i området. Fiskeridirektoratet kan bestemme at et slikt unntak kun skal gjelde fartøy med største lengde under 15 meter. Områdets ytre grenser er fjordlinjer hele året.

  Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær–Stamsund dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store konsentrasjoner av skrei.

  Fra og med 1. mars til og med 31. mai er alt fiske forbudt i et område i Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til forskriften nevnt i første ledd, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området.

  Fra og med 1. mars til og med 31. mai er det videre forbudt å fiske med stolpesatte garn i et område øst for en linje trukket mellom følgende posisjoner (Heissafjorden):

  1. N 62° 28,18′ Ø 06° 05,42′ Tuneset
  2. N 62° 28,16′ Ø 06° 03,91′ Erkneflua
  3. N 62° 26,21′ Ø 06° 03,35′ Eltraneset

  Det er likevel tillatt med stolpesatte garn når høyde på strukket maske i garn og stolper totalt er mindre enn 23 meter.

  Fartøy som kan fiske etter andre arter enn torsk innenfor fjordlinjene med konvensjonelle redskap, kan ved fiske i dette området maksimalt ha 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som har forbud mot å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, kan ved fiske etter andre arter i området mellom grunnlinjen og fjordlinjene maksimalt ha 20 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Det er et vilkår at all bifangst av torsk innenfor fjordlinjen og innenfor grunnlinjen kan avregnes fartøyets kvote, eller den til enhver tid gjeldende ferskfiskordning, jf. §§ 19 og 25. Konvensjonelle fartøy som ikke kan delta i åpen eller lukket gruppe kan ikke ha bifangst utover det som følger av § 36.

  § 34 Levendelagring av torsk i fisket med konvensjonelle redskap – kvoteavregning og plikter ved rømming

  Før fartøyet starter fiske etter torsk som skal føres levende om bord, skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen fartøyet er hjemmehørende.

  Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote på vanlig måte, hvis ikke unntakene i femte eller sjette ledd kommer til anvendelse.

  Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi Fiskeridirektoratets regionkontor og vedkommende salgslag skriftlig melding. Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis

  Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det ikke er skrevet landingsseddel for fisken tidligere.

  Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen representere kvotebelastning i følgende tilfeller:

  -          Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller

  -          Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen gjelder bare dersom fisker sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne.

  Endelig kvotebelastning skal utgjøre 50 % av kvantumet på sluttseddelen for torsk som har vært eller skal settes i mellomlagringsmerd. Det er et vilkår om minimum tre uker lagring i merd for å få utløst 50 % kvotebelastning. Det er et vilkår at kvotetype «bonuskvote ved levende lagring» angis på landings- og sluttseddel

  Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd.

  § 35 Kvotefaktorer

  Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene på grunnlag av det enkelte fartøys kvotefaktorer.

  § 36 Bifangst for kystfartøy som ikke kan delta i fisket

  Merkeregistrerte kystfartøy som ikke har adgang til å delta i åpen eller lukket gruppe, kan ved fiske etter andre arter ha inntil 10 % bifangst til sammen av torsk, hyse og sei ved landing. Samlet bifangst av torsk kan ikke overstige 2 tonn.

  § 37 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene eller kvantum avsatt til ferskfiskordning, distriktskvoteordning eller levendelagring er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel 8. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 38 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerlova.

  § 39 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 40 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

    EHM/EW

   

  Publisert: 09.03.2018