Skjul søk

J-36-2014: (Utgått) Forskrift om regulering av sel på norskekysten

Erstatter: J-263-2010

Erstattet av: J-205-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.12.2013

Forskrift om regulering av sel på norskekysten

Innholdsfortegnelse:

  Forskrift om endring av diverse forskrifter som følge av lov 31. mai 2013 nr. 24 om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 23. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 8 a, 16, 18, 22, 36, 49 a, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64 og 65, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og 6, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §§ 24 fjerde ledd og 28 fjerde ledd, forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 22, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv i Norges økonomiske sone og landinger i norsk havn § 14, og delegeringsvedtak 20. august 1993 nr. 813.

  I

  I forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten gjøres det følgende endringer:

  Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:
  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 8 a, 16, 18, 22 og 36.

  § 7 første ledd (endret) skal lyde:

  Tillatelse etter § 6 kan også gis til den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger, jf. havressursloven § 22 fjerde ledd. Slik tillatelse kan bare gis til utlendinger som under jakten er i følge med norsk statsborger som selv innehar tillatelse til å drive seljakt i angjeldende område.

  § 15 (endret) skal lyde:

  § 15. Straff
  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 62 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  V

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av sel på norskekysten

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 8 a, 16, 18, 22 og 36.

  § 1 Formål

  Formålet med forvaltningen av sel på norskekysten er å sikre livskraftige selbestander. Innenfor denne rammen kan selene beskattes som en fornybar ressurs, og bestandene reguleres ut fra økologiske og samfunnsmessige hensyn.

  § 2 Fangstområde

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske statsborgere i Norges indre farvann og sjøterritorium.

  § 3 Saklig virkeområde

  Forskriften gjelder for sel av alle arter.

  § 4 Jaktforbud

  Det er forbudt å fange, jage, drepe eller skade sel.

  § 5 Totalkvoter

  Fiskeridirektoratet kan fastsette årlige kvoter for havert og steinkobbe i områder hvor bestandene defineres som jaktbare.

  Fiskeridirektoratet kan bestemme at det skal være tillatt å drive jakt på ringsel og grønlandssel.

  § 6 Adgang til å drive seljakt etter særskilt tillatelse

  Uten hensyn til forbudet i § 4 kan fylkeskommunen i det området hvor jakt skal foregå, etter søknad gi tillatelse til seljakt innenfor en totalkvote. Tillatelsen skal gis til bestemt person for et bestemt område. Tillatelse skal ikke gis i kaste- og dieperioder. For øvrig kommer § 32 første og annet punktum i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet til anvendelse.

  For havert kan det i områdene sør for Stad gis jakttillatelse i perioden 1. februar – 30. september og i områdene nord for Stad i perioden 2. januar – 15. september.

  For steinkobbe kan jakttillatelse gis i perioden 2. januar – 30. april og 1. august – 30. september.

  For ringsel og grønlandssel kan tillatelse bare gis i perioden 2. januar – 30. september.

  Søker må ha avlagt skyteprøve for storviltjegere før tillatelse kan gis.

  Fylkeskommunen kan fastsette maksimalkvoter per jeger innenfor et nærmere angitt område.

  Søker som har overtrådt regler for fangst av sel, herunder reglene om rapporteringsplikt i § 13, kan nektes tillatelse.

  § 7 Særskilt om utlendingers adgang til å drive seljakt

  Tillatelse etter § 6 kan også gis til den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger, jf. havressursloven § 22 fjerde ledd. Slik tillatelse kan bare gis til utlendinger som under jakten er i følge med norsk statsborger som selv innehar tillatelse til å drive seljakt i angjeldende område.

  Personer som er bosatt i utlandet trenger ikke avlegge skyteprøve dersom de fyller kravet til å kunne jakte storvilt i sitt bopelsland. Dokumentasjon for dette eller dokumentasjon for avlagt norsk skytterprøve må vedlegges søknaden, sammen med navn og adresse på norsk kontaktperson.

  § 8 Søknad

  For å kunne delta i jakt på sel i medhold av §§ 6 og 7 må skriftlig søknad sendes til fylkeskommunen i det området jakten skal drives.

  § 9 Meldeplikt ved avliving av sel og plikt til å undersøke om det er kvote igjen

  Felling av sel skal meldes til fylkeskommunen i angjeldende område snarest mulig innenfor kontorets ordinære åpningstid. Fylkeskommunen kan ved behov pålegge jegerne meldeplikt innenfor bestemte tidsrom i løpet av helgene.

  Før jakten starter plikter jegerne å undersøke ved fylkeskommunen i angjeldende område om det er sel igjen til felling innenfor totalkvoten i området.

  § 10 Stopp i jakten

  Fylkeskommunen kan stoppe jakten når kvoten i det enkelte fylket er beregnet felt.

  § 11 Unntak fra jaktforbud

  Sel som gjør skade på fiskeredskaper eller oppdrettsanlegg i sjøen kan avlives. Avliving kan foretas av eier, bruker eller annen som har tilsyn med redskapet eller anlegget.

  Sel som oppholder seg i vassdrag der det går laks, sjøørret eller sjørøye kan avlives etter tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Før avliving skal det i rimelig utstrekning forsøkes iverksatt andre tiltak for å avverge skade. Avlives mordyr i yngeltiden bør avkommet om mulig avlives.

  Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger, kan i særlige tilfeller gi tillatelse til fangst av sel.

  § 12 Avlivningsmåte.

  Ved avlivning av sel skal det utvises den største hensynsfullhet og anvendes humane avlivningsmetoder for å hindre unødige lidelser for dyrene.

  For avliving av sel gjelder følgende:

  1. Det er kun tillatt å anvende skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsverdi på minst 2.700 joule (275 kilogrammeter) for 9 grams kuler på 100 meters hold og 2.200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters hold.
  2. Det er forbudt å fange eller avlive sel ved bruk av line, garn, saks, ruse eller annen form for felle. Det er forbudt å bruke skytevåpen med glatt løp eller å bruke hakapik eller slagkrok til avliving.

  § 13 Rapporteringsplikt

  Enhver som er gitt tillatelse til å drive jakt på sel i henhold til §§ 6 og 7 skal på fastsatt skjema rapportere om jakten til fylkeskommunen i det området hvor jakten har foregått. Dette gjelder selv om det ikke er skutt noen sel.

  Avliving med hjemmel i § 11 skal straks rapporteres til Fiskeridirektoratet eller den direktoratet bemyndiger.

  § 14 Reguleringsfullmakt

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fiske og fangst.

  § 15 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 62 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 16 Ikrafttredelse.

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Samtidig oppheves forskrift av 6. mai 1996 nr 414 om forvaltning av sel langs norskekysten.

   HØ/EW

  Publisert: 27.02.2014