J-35-2015: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-31-2015

Erstattet av: J-39-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.02.2015

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. februar 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 33 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  I fisket etter leppefisk kan det fra et merkeregistrert fiskefartøy ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen på en kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista. Redskapsbegrensningen gjelder også når samme person eller de samme personene benytter flere fartøy.

  § 33b (ny) skal lyde:

  § 33b Påbud om fluktåpninger for leppefisk i teiner og ruser.

  I teiner og ruser som er satt ut til leppefisk skal det være fluktåpninger som er minst 12 mm x 70 mm.

  I teiner skal det være minst 3 fluktåpninger i det innerste kammer (fangstkammer) og minst 2 fluktåpninger i hver av de øvrige kammer. I ruser skal det være minst 3 fluktåpninger i det innerste kammer og minst 2 fluktåpninger i det nest innerste kammer.

  Fluktåpningene skal være plassert på en slik måte at leppefisk lett kan ta seg ut av redskapen. Fluktåpningen skal ha en fast ramme. Fluktåpningene kan være plassert i rekke eller enkeltvis.

  § 33c (ny) skal lyde:

  § 33c Påbud om inngangssperre (kryss) i teiner og ruser til fangst av leppefisk.

  I teiner og ruser som er satt ut til fangst av leppefisk skal det være inngangssperre (kryss) for å redusere bifangst av andre arter enn leppefisk.

  Inngangssperre (kryss) er ikke påkrevet dersom inngangen (kalven) er mindre enn at en sylinder med diameter 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.

  Gjeldende §§ 33b til 33j blir §§ 33d til 33l.

  § 34 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder i følgende tidsrom:

  a) På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Vest-Agder fra og med 1. april til og med 9. juni.

  b) På kyststrekningen Rogaland til og med Sogn og Fjordane fra og med 1. april til og med 30. juni.

  c) På kyststrekningen Møre og Romsdal til og med Nordland fra og med 1. april til og med 15. juli.

  § 43 nr. 35 (endret) skal lyde:

   35. Leppefisk, unntatt grøngylt og berggylt

   11 cm

   - grøngylt

   12 cm

   - berggylt

   14 cm

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  TH/EW

  --------------

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: