J-35-2006: Forskrift 28. desember 2005 nr. 1730 om endring i forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.