J-35-2006: (Utgått) Forskrift 28. desember 2005 nr. 1730 om endring i forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.

Erstatter: J-6-2005

Erstattet av: J-210-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2006

Forskrift 28. desember 2005 nr. 1730 om endring i forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 28. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur §§ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19 og 26.

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret er det foretatt endringer. Forskriften skal i sin helhet lyde:

  Forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 17.juni.2005 nr. 79 om akvakultur §§ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19 og 26.

  Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

  § 1. Formål

  Forskriften skal medvirke til atakvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret blir lønnsom og konkurransekraftig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

  § 2. Forskriftens virkeområde

  Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

  Forskriften gjelder tildeling, endring og opphør av tillatelser til akvakultur av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret samt til akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. Forskriften gjelder ikke akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i form av bunnkultur uten at dyrene holdes i fangenskap (havbeite).

  § 3. Definisjoner

  I denne forskrift forstås med:

  Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.

  1. Akvakulturtillatelse: tillatelse gitt i medhold av akvakulturloven, som ved registrering i akvakulturregisteret gir rett til bestemt type produksjon av bestemt art, i bestemt omfang på en eller flere bestemte lokaliteter.
  2. Biomasse: den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i kilo eller tonn)
  3. Bløtdyr: leddsnegler, snegler, muslinger, blekkspruter og sjøtenner.
  4. Ferskvann: vann med inntil 0,5 promille saltinnhold.
  5. Krepsdyr: alle krepsdyr, herunder hummer og krabbe.
  6. Lokalitet: geografisk avgrenset område enten på land eller i vann der det søkes om eller er gitt tillatelse til akvakultur.
  7. Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som ikke kommer inn under definisjonen av settefisk eller stamfisk.
  8. Pigghuder: sjøliljer, sjøstjerner, slangestjerner, sjøpiggsvin og sjøpølser.
  9. Settefisk: rogn, yngel eller smolt som produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter.
  10. Sjøvann: vann med minst 0,5 promille saltinnhold.
  11. Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.

  Kapittel 2. Tildeling og lokalisering av akvakulturtillatelse mv.

  § 4. Krav om akvakulturtillatelse

  Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse. Det kan ikke gis tillatelse til akvakultur av fremmede organismer.

  Tillatelse som gis i medhold av denne forskriften gjelder for:

  1.

  en bestemt art,

  2.

  en bestemt lokalitet, og

  3.

  enten klekking av rogn og produksjon av tidlige livsstadier ment for utsett eller akvakultur av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder til konsum.

  Tillatelser etter denne forskriften gis av Fiskeridirektoratet med mindre annet fremgår av den enkelte bestemmelse. Gjelder søknaden akvakultur i ferskvann i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo eller Akershus, der anlegg skal ha inntak av og utslipp til ferskvann, gis tillatelser av fylkesmannen i det fylke det er søkt om lokalisering.

  § 5. Særlig om tildeling av tillatelser til akvakultur av mat- og stamfisk i ferskvann

  Fiskeridirektoratet eller den direktoratet gir myndighet, kan fastsette begrensninger av antall tillatelser til akvakultur av matfisk og stamfisk i et vassdrag. Fiskeridirektoratet kan også foreta en fordeling mellom søkere innenfor en biomassegrense som blant annet av miljøhensyn er fastsatt som maksimum for et vassdrag.

  § 6. Overgangsbestemmelse konkurs

  Innehaver av midlertidig konsesjon tildelt med hjemmel i forskrift 14. desember 2004 nr 1644 om behandling av akvakulturkonsesjoner ved konkurs, kan innen utløp av den midlertidige konsesjonen søke Fiskeridirektoratet om tildeling av de tillatelser som er omfattet av den midlertidige konsesjonen.

  Enhver som den 31.12 05 kunne tildeles midlertidig konsesjon med hjemmel i ovenfor nevnte forskrift § 5, kan innen 31. januar 2006 søke Fiskeridirektoratet om å få tildelt tillatelse tilsvarende den tillatelse som falt bort ved konkursåpningen.

  Det skal ikke betales gebyr for søknader etter denne bestemmelsen.

  § 7. Generelle vilkår for klarering av lokalitet

  Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom

  a) det er miljømessig forsvarlig;
  b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på

  1. søkers behov for areal til planlagt akvakulturvirksomhet,
  2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,
  3. annen bruk av området, og
  4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter lov 29. mai 1981 om viltet;

  c) det er gitt tillatelser som kreves etter

  1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v.,
  2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall,
  3. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v., og
  4. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann; og

  d) det ikke er i strid med

  1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77,
  2. vedtatte vernetiltak etter lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, eller
  3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.

  Selv om klarering kan være i strid med bokstav d) kan klarering gis dersom det foreligger samtykke fra vedkommende plan- eller vernemyndighet.

  § 8. Særlige krav til lokalitet for akvakultur av settefisk i ferskvann

  Tillatelse til akvakultur av settefisk i ferskvann skal ikke gis:

  1.

  til merdbasert ferskvannslokalitet, eller

  2.

  dersom søker ikke har sannsynliggjort at virksomheten har tilgang til tilstrekkelige mengder vann av en kvalitet som sikrer fiskene gode levevilkår, herunder tilstrekkelig vanngjennomstrømning.

  § 9. Søknadsbehandling

  Søknad etter denne forskrift utfylles på fastsatt skjema, og sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region det søkes om lokalisering.

  Gjelder søknaden akvakultur av ferskvannsarter i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo eller Akershus, der anlegg skal ha inntak og utslipp til ferskvann, skal søknaden sendes til fylkesmannen i det fylket det søkes om lokalisering.

  Etter at regionkontoret eller fylkesmannen har sendt søknad om tillatelse til den kommune det søkes om lokalisering i, skal søker etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet.

  Søknad om dispensasjon etter § 21 sendes Fiskeridirektoratet.

  § 10. Krav til søknad

  Søknaden skal inneholde:
  1. opplysninger om strømmålinger på lokaliteten, 
  2. kartdokumentasjon som angitt i NS 9410 - Miljøovervåking av marine matfiskanlegg - eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm, og 
  3. resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en trendovervåking av bunnforholdene på lokaliteten (i NS 9410 kalt B-undersøkelse) gjort i henhold til NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm. 

  Første ledd nr. 2 og 3 gjelder bare ved søknad om akvakultur av fisk på lokalitet i sjøvann.

  Første ledd gjelder ikke for søknader fra fiskere registrert på blad A eller B i fiskermanntallet samt tilvirkere for oppbevaring av villfanget fisk som ledd i akvakultur av midlertidig eller sporadisk karakter.

  Miljøundersøkelsen etter første ledd nr. 3 skal gjøres av kompetent organ. Et kompetent organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig oppdragsgiver.

  På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd nr.3 vanskelig lar seg gjennomføre etter NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm på grunn av dybdeforhold eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.

  Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold tilsier det, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen kreve undersøkelse av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) (i NS 9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS 9410 jf. 9423 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ som er akkreditert for å utføre oppgaven.

  Kapittel 3. Avgrensning av akvakulturtillatelse

  § 11. Akvakultur av mat- og stamfisk i ferskvann

  Tillatelse til akvakultur av matfisk og stamfisk i ferskvann avgrenses til en biomasse på inntil 325 tonn.

  § 12. Akvakultur av matfisk og stamfisk i sjøvann

  Tillatelse til akvakultur av matfisk og stamfisk i sjøvann avgrenses til en biomasse fastsatt i det enkelte tilfelle, med mindre annet er fastsatt i andre, tredje eller fjerde ledd.

  Tillatelse til akvakultur av matfisk med merdteknologi avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn.

  For akvakultur som nevnt i § 10 tredje ledd avgrenses en tillatelse til 65 tonn biomasse og tillatelse skal kun gis for bruk i et avgrenset tidsrom i løpet av året.

  Tillatelse til akvakultur av villfanget marin fisk avgrenses til en biomasse på inntil 195 tonn.

  § 13. Akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder

  Avgrensningen av en tillatelse til akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder fastsettes i det enkelte tilfellet.

  § 14. Omgjøring av akvakulturtillatelsens avgrensning

  Akvakulturtillatelse gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet avgrenset i biomasse.

  Klarering av lokalitet gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet avgrenset i biomasse.

  Hver 1 m3 tillatt volum utgjør etter dette 65 kg maksimalt tillatt biomasse.

  Kapittel 4. (Opphevet)

  Kapittel 5. Administrative bestemmelser, tiltak og straff

  § 18. Tilbaketrekking av tillatelse ved passivitet

  Fiskeridirektoratet kan trekke tilbake en akvakulturtillatelse dersom det innen to år etter tillatelse er gitt, ikke er etablert virksomhet med mer enn en tredjedel av det tillatte. Det samme gjelder dersom det senere ikke har vært virksomhet som overstiger en tredjedel av det tillatte i en periode på to år.

  Unntatt er tillatelse som ikke er blitt benyttet i to år på grunn av pålagt brakklegging av lokaliteten. Denne kan trekkes tilbake dersom den i henhold til godkjent driftsplan ikke skal benyttes etter denne toårsperioden.

  Overføring av tillatelse eller overføring av tilsagn om tillatelse medfører ikke fristavbrudd etter denne paragrafen.

  § 19. Gebyr

  For behandling av søknader etter denne forskriften skal det betales gebyr i den grad dette følger av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med akvakultur.

  § 20. Straff og andre reaksjoner ved overtredelse

  Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

  § 21. Dispensasjon

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

  Kapittel 6. Ikrafttredelse

  § 22. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.

  ANR/EW