J-31-2015: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-5-2015

Erstattet av: J-35-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.02.2015

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. februar 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 16 bokstav c) punkt 2 (endret) skal lyde:

  (2) Uten hinder av forbudet i første ledd kan fartøy med vassildtråltillatelse fiske etter vassild med pelagisk trål i perioden 17. februar til og med 31. mai.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  TH/MKB

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf format:

  Vedlegg: