J-31-2006: (Utgått) Forskrift 28. desember 2005 nr. 1729 om endring av forskrift 11.desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i akvakultursvirksomhet

Erstatter: J-238-2003

Erstattet av: J-210-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.12.2005

Forskrift 28. desember 2005 nr. 1729 om endring av forskrift 11.desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i akvakultursvirksomhet

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 28. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 12.

  I forskrift 11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i akvakultursvirksomhet er det foretatt endringer. Forskriften skal i sin helhet lyde:

  Forskrift 23. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner som nyttes til akvakultur

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 23. desember 2003 med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 12.

  Kapittel 1. Innledende bestemmelser

  § 1. Formål

  Formålet med denne forskriften er å begrense rømming fra flytende akvakulturinstallasjoner gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på slike installasjoner, samt forsvarlig drift og vedlikehold av installasjonene.

  § 2. Virkeområde

  Forskriften gjelder for akvakultur hvor flytende akvakulturinstallasjoner blir benyttet. Forskriften gjelder videre for hovedkomponenter som inngår i nevnte installasjoner.

  Akvakulturinstallasjoner for bløtdyr, skalldyr og pigghuder omfattes ikke av forskriften. Det samme gjelder installasjoner som nyttes til lagring av villfanget fisk.

  § 3. Definisjoner

  I denne forskrift menes med:

  a) Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.
  b) Akkreditert inspeksjonsorgan: inspeksjonsorgan som er akkreditert av Norsk Akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land.
  c)  Akkreditert sertifiseringsorgan: sertifiseringsorgan som er akkreditert av Norsk Akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land.
  d) Dugelighetsbevis: bekreftelse fra akkreditert inspeksjonsorgan om at en flytende installasjon som nyttes til akvakultur holder et forsvarlig teknisk nivå.
  e) Flytende akvakulturinstallasjon: flytende eller nedsenkbar innretning for akvakultur.
  f) Hovedkomponenter: flytekrage, flåte, lekter, not og fortøyning.
  g) Kompetent organ: organ som kan dokumentere å ha relevant faglig kompetanse samt uavhengighet.
  h) Produktsertifisering: sertifisering fra et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard.
  i) Tilsvarende internasjonal standard: europeisk, nasjonal eller internasjonal standard med tilsvarende sikkerhetsnivå som NS 9415.

  Kapittel 2. Krav til sertifiserings- og inspeksjonsorgan m.m.

  § 4. Krav til akkrediterte sertifiseringsorgan

  Sertifiseringsorganet skal være akkreditert etter NS-EN 45011 - Generelle krav til organer som har systemer for produktsertifisering.

  § 5.

  Krav til akkrediterte inspeksjonsorgan
  Inspeksjonsorganet skal være akkreditert etter NS-EN ISO/EC 17020 - Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner. Inspeksjonsorganet må tilfredsstille standardens krav til uavhengighetsklasse C eller høyere.

  § 6.

  Krav til kompetent organ
  Kompetent organ skal fremlegge relevant faglig kompetanse til oppdragsgiver. Organet skal være uavhengig av oppdragsgiver.

  Kapittel 3. Lokalitetsklassifisering

  § 7. Lokalitetsklassifisering

  Før dugelighetsbevis utstedes eller ny lokalitet tas i bruk, skal lokalitet som faller inn under forskriftens virkeområde være klassifisert i henhold til de lokalitetsklasser som oppstilles i NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg - Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift (NS 9415).

  Lokalitetsklassifisering skal foretas av kompetent organ.

  Lokalitetsklassifisering omfatter ikke innhenting av grunnlagsdokumentasjon til klassifiseringen.

  Kapittel 4. Krav til flytende akvakulturinstallasjoner som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelse

  § 8. Krav om produktsertifiserte akvakulturinstallasjoner

  Flytende akvakulturinstallasjoner eller hovedkomponenter som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelse må være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard. Fortøyninger omfattes ikke av denne bestemmelsen.

  Flytende akvakulturinstallasjoner og hovedkomponenter som ikke er produktsertifisert, men som er bestilt fra leverandør innen 1. april 2004 og levert innen 1. oktober 2004, kan likevel tas i bruk. Slike installasjoner omfattes av kapittel 5.

  § 9. Brukerhåndbok

  Leverandør av flytende akvakulturinstallasjoner eller hovedkomponenter som skal nyttes til akvakultur plikter å levere en brukerhåndbok for installasjonen eller komponenten. Brukerhåndboken skal være i samsvar med de krav som oppstilles i NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard.

  § 10. Montering

  Montering av en flytende akvakulturinstallasjon på lokalitet skal skje i samsvar med de krav og prosedyrer som oppstilles i brukerhåndboken for installasjonen og komponentene. Det samme gjelder uskiftning av hovedkomponenter i slike installasjoner.

  § 11. Særlig om fortøyning

  Leverandør av fortøyning skal være sertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard.

  Fortøyning skal legges ut i samsvar med de krav som oppstilles fra leverandør.

  Kapittel 5. Krav til installasjoner som er tatt i bruk før forskriftens ikrafttredelse.

  § 12. Krav om dugelighetsbevis

  Eier av flytende akvakulturinstallasjon som var utplassert på lokalitet før forskriftens ikrafttredelse, skal innen 1. januar 2006 kunne dokumentere forsvarlig teknisk standard på installasjonen gjennom utstedt dugelighetsbevis.

  Fiskeridirektoratet kan frem til 1. januar 2008 etter søknad dispensere fra tidsfristen der eier av installasjonen kan dokumentere at driften skjer med gyldig sertifisering etter internasjonalt godkjent miljøstyringssystem.

  Utplasserte flytende akvakulturinstallasjoner som oppnår produktsertifisering etter forskriftens ikrafttredelse, vil etter dette omfattes av kapittel 4. Det samme gjelder lekter eller flåte som vurderes av akkreditert inspeksjonsorgan til å ville ha en forsvarlig teknisk standard lenger enn frem til 2012.

  § 13. Utstedelse av og nærmere krav til dugelighetsbevis

  Dugelighetsbeviset skal utstedes av akkreditert inspeksjonsorgan og angi hvilke lokalitetsklasser installasjonen kan nyttes på.

  Et dugelighetsbevis skal som minimum inkludere en analyse av den flytende akvakulturinstallasjonen i forhold til de operasjonelle krav som oppstilles i NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard for den lokalitetskategori installasjonen er utplassert på.

  Dugelighetsbevis utstedes for maksimalt 3 år av gangen og maksimalt frem til 1. januar 2012. Fra dette tidspunkt må samtlige flytende akvakulturinstallasjoner som omfattes av kapittel 5 være produktsertifiserte.

  Fiskeridirektoratet kan frem til 1. januar 2008 etter søknad godkjenne at dugelighetsbevis utstedes av kompetent organ dersom søker kan sannsynliggjøre at bruk av akkreditert inspeksjonsorgan vil være vesentlig dyrere enn bruk av kompetent organ, eller andre særlige grunner foreligger.

  § 14. Endring på installasjoner som innehar dugelighetsbevis

  Dersom det skjer en vesentlig endring på en installasjon som innehar dugelighetsbevis, skal nytt dugelighetsbevis innhentes.

  Dersom hovedkomponenter skiftes ut i en installasjon som innehar dugelighetsbevis, skal kun produktsertifiserte hovedkomponenter monteres inn i installasjonen.

  Ved skifte av not skal noten strekktestes og oppfylle de styrkekrav som oppstilles i NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard før noten igjen kan monteres inn i installasjonen.

  Kapittel 6. Vedlikehold mv.

  § 15. Vedlikehold av flytende akvakulturinstallasjon som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelse

  Akvakulturinstallasjoner og hovedkomponenter som nyttes til akvakultur, skal vedlikeholdes i samsvar med de krav som oppstilles i brukerhåndbok fra leverandør av installasjonen eller komponentene.

  § 16. Vedlikehold av akvakulturinstallasjoner som har dugelighetsbevis

  Eier av installasjon som innehar dugelighetsbevis, plikter å utføre nødvendig vedlikehold av dette slik at den tekniske standarden ikke reduseres vesentlig i forhold til standarden på tidspunktet for utstedelsen av beviset.

  Der hovedkomponenter er skiftet ut med produktsertifiserte hovedkomponenter, skal vedlikehold av disse skje i samsvar med de krav til vedlikehold som er oppstilt i brukerhåndbok for komponentene.

  § 17. Særskilt krav ved reparasjon av not

  Reparasjon av not må skje på verksted som er godkjent av notleverandøren.

  Kapittel 7. Sluttbestemmelser

  § 18. Dispensasjonsadgang

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra forskriften.

  § 19.Straff og andre reaksjoner ved overtredelse

  Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

  § 20. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

  ANR/EW