J-30-2017: (Utgått) Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)

Erstatter: J-36-2016

Erstattet av: J-130-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.02.2017

Endring i forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. februar 2017 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 17, § 18 og § 19, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 39, § 40, § 41, § 43 og § 48.

   I

   I forskrift av 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel gjøres følgende endring:

   § 16 (endret) skal lyde:

   Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder.

   Mottaker skal umiddelbart etter ethvert mottak føre inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, kvantum og leveringsmåte. Ved landing skal fartøyets navn, registreringsmerke og seddelnummer også føres. Dersom mottaket skjer på annen måte enn ved landing skal fangstens avsender, transportør og transportmåte føres inn. Mottak skal fortløpende nummereres i journalen.

   Ved bruk av automatisk vekt skal totaltelleverkets verdi ved landingens start og slutt oppgis. Art og kvantum fisk som veies i henhold til § 5 andre ledd, andre punktum, skal oppgis. For fisk som veies i henhold § 5 tredje ledd, skal antall fisk, antall fisk veid og snittvekten oppgis.

   Mottaker skal umiddelbart etter ethvert uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegg, føre opplysninger om dato for transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning og kvantum. Mottaker og transportør skal identifiseres med foretakets navn. Transportmiddel skal også føres.

   For fisk som transporteres bort fra mottaksanlegget ubearbeidet skal det i tillegg føres seddelnummer.

   Journaler skal føres som en egen integrert del av mottakers produksjonsstyrings- og logistikksystem.

   Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra plikten til å føre journal. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang. Seddelnummer skal likevel alltid oppgis.

  II

  Endringene trer i kraft straks.

   --------------------

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 6. mai 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) §§ 17-19 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 39-41, §§ 43 og 48.

  § 1. Formål

  Formålet med forskriften er å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressurser gjennom registrering av opplysninger om fangsten til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

  § 2. Virkeområde

  Forskriften gjelder ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy uansett hvor de befinner seg og fra utenlandske fartøy som befinner seg i norsk sjøterritorium og indre farvann og i områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5.

  Forskriften omfatter enhver som lander, mottar, kjøper, selger, oppbevarer, transporterer, omlaster, leverer og produserer fisk. Forskriften gjelder også for salgslagene.

  § 3. Definisjoner

  Med fisk menes viltlevende marine ressurser samt produkter herav, med unntak av anadrome laksefisk.

  Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/merd/pose. Umiddelbar sløying av bunnfisk inngår som en del av landingen. Fartøyet skal ha samme registreringsmerke ved landing som under fiske- eller fangstoperasjonen.

  Med omsetning menes omsetningen av fisk i første hånd, slik den til enhver tid er regulert i eller i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 38.

  Med den som lander menes den ansvarshavende om bord på fartøyet som lander fisken.

  Med mottaker menes enhver som mottar fisk som landes. Med mottaker menes også den som mottar allerede landet fisk for produksjon, oppbevaring, lagring og/eller omsetning.

  Med kjøper menes enhver som kjøper fisk i første hånd i medhold av lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, og havressurslova § 38.

  Med mottaksanlegg menes en bygning eller kontruksjon der det er mulig å lande og levere fisk, for deretter å sortere og veie fisken for produksjon, oppbevaring, lagring og/eller omsetning. Fiskeridirektoratet kan bestemme at andre mottakere vil kunne være omfattet av reglene som gjelder for mottaksanlegg.

  § 4. Forhåndsmelding om landing

   Fiskeridirektoratets regionkontor kan pålegge mottaker en plikt til å sende forhåndsmelding med opplysninger om fartøy, ankomststed, tidspunkt for ankomst, art, produkttilstand og kvantum når dette er nødvendig av kontrollhensyn. Pålegg kan bare gis for landinger fra fartøy som ikke er underlagt regler gitt med hjemmel i havressurslova om plikt til å sende forhåndsmelding om landing.

   Pålegg kan gis for inntil to måneder om gangen. Det er ikke tillatt å starte lossing før det er gått minst to timer fra meldingen ble sendt, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor gir tillatelse.

   § 5. Veieplikt

  Mottaker og den som lander skal fortløpende veie all fisk ved landing. Den som lander er ansvarlig for at all fisk veies ved landing i utlandet eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5.

  Pelagisk fanget fisk til konsum skal veies på automatisk vekt før sortering og pakking. Fisk fra slike landinger som ikke anvendes til konsum skal veies på nytt umiddelbart etter utsortering.

  Ved landing av levende fisk fra fiskefartøyet til restitusjonsmerd eller for bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, kan vekten fastsettes som antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten til et representativt utvalg. Dette gjelder ikke for skalldyr og bløtdyr.

  Ved landing av industrireker i isblokk påføres vekten av isblokken på landingsseddel. Reell produktvekt av alle arter påføres sluttseddel etter endt prøvetaking.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk.

  Det kan dispenseres fra bestemmelsene i første og andre ledd for fartøy under 15 meter største lengde som lander fisk på steder der det ikke finnes registrerte kjøpere i første hånd. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon skal det blant annet legges vekt på de lokale værforholdene, om fartøyet må passere utsatte områder og gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottak. Landingsseddel skal følge fangsten frem til neste mottaker. Det skal oppgis estimert vekt på landingsseddelen samt opplysninger som nevnt i § 9 og § 11, med unntak av vektavlesning og nøyaktig kvantum i kilogram. Fiskeridirektoratet kan sette vilkår for dispensasjoner.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i første ledd ved opptak fra lås/merd/pose.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i andre ledd, første punktum. Det skal ved slik dispensasjon legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang i forbindelse med anskaffelse av slikt utstyr.

   Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i første og andre ledd dersom det oppstår tekniske feil.

   § 5a. Registreringsordning for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter

  Fartøy under 11 meter største lengde som er registrert i Fiskeridirektoratets merke- og deltakerregister og som lander fisk på steder på land der det ikke finnes registrerte kjøpere i første hånd, kan gis dispensasjon fra kravet om fortløpende veiing ved landingen, jf. § 5 første ledd.

  Kravet er at fartøyet må passere utsatte områder for å komme til nærmeste mottaksanlegg, eller har mer enn 3 timer gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg.

  For å kunne benytte seg av registreringsordningen skal:

  1. den som lander umiddelbart etter at fangsten er tatt på land, fylle ut en landingsseddel som skal følge transporten frem til mottaksanlegget,
  2. den som lander skal følge transporten til mottaksanlegget og undertegne seddel,
  3. fangsten ikke blandes sammen med annet fartøys fangst.

  Registreringen gjelder for inntil ett år og utløper 31. desember det året påmeldingen er fullført.

  § 6. Krav til vekt, plassering, avlesningsmulighet og adgang

   Mottaker skal ha vekt egnet til bruk ved landing av fisk plassert i mottaksområdet og den som lander skal ha uhindret og umiddelbar adgang. Display eller annen tydelig avlesningsmulighet skal være plassert i eller ved vekten og veid kvantum skal kunne avleses fortløpende og direkte. Fiskeridirektoratet avgjør spørsmål om egnethet. Vekten skal også til enhver tid være godkjent i henhold til regler gitt i eller i medhold av lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid.

   Automatisk vekt skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være en totalteller som løper kontinuerlig og som ikke kan nullstilles uten å bryte forseglinger. Totaltelleren skal vise minimum 8 siffer uten desimaler med en minste deling på maksimalt 1 kilo.

   Ved bruk av automatiske vekter skal all tilførsel av fisk til vekten stoppe automatisk dersom indikatoren ikke er i stand til å registrere kvantum på grunn av registrerbare feil. Tilsvarende gjelder også dersom automatisk vekt som benyttes til veiing av pelagisk fanget fisk til konsum ikke tareres ved oppstart og jevnlig under bruk.

  Automatisk vekt som benyttes til veiing av pelagisk fanget fisk til konsum og industriformål skal ha slavedisplay. Fra styrehuset på fartøyet skal veid kvantum fortløpende kunne avleses.

   Det er forbudt å ha faste innretninger som kan benyttes til å transportere fisk utenom vekten, samt å ha innretninger plassert før eller i forbindelse med vekten som kan være egnet til å påvirke veiingen. Det skal ikke foretas endringer i styresystemer som kan være egnet til å påvirke veiingen eller funksjoner beskrevet i tredje ledd.

   Ved brudd på reglene kan Fiskeridirektoratets regionkontor forby bruk av vekten.

   Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i første til fjerde ledd.

   Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i andre og fjerde ledd hvis det oppstår tekniske feil.

   § 7. Utarbeidelse av landings- og sluttsedlene

  Salgslaget skal utarbeide landingsseddel og sluttseddel. Hver enkelt seddel skal identifiseres med et unikt nummer. Fiskeridirektoratet skal godkjenne sedlene. Det enkelte salgslag kan kreve at opplysninger av betydning for dets oppgaver tas inn på seddelen.

  § 8. Utfylling av landings- og sluttseddel

  Mottaker skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetning ikke skjer samtidig, fylle ut en landingsseddel med landingsopplysninger fastsatt i § 9, § 10 og § 11. På landingsseddel for fisk som er omsatt tidligere skal entydig henvisning til alle sluttsedlene oppgis. Seddelen skal undertegnes av mottaker eller dennes representant og den som lander før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

  Kjøper skal umiddelbart etter at landing er fullført der omsetning skjer samtidig, fylle ut sluttseddel som inneholder både landings- og omsetningsopplysninger fastsatt i § 9, § 10, § 11 og § 13. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant og den som lander før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel for landing til små mottaksanlegg utenfor ordinær åpningstid. Det skal legges vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt omfanget av kostnadene mottaker vil få dersom mottaksanlegget må holde åpent utenfor ordinær åpningstid. Den som lander utenfor ordinær åpningstid må umiddelbart etter at veiingen er fullført, fylle ut og undertegne seddel med landingsopplysningene. Mottaker, kjøper eller deres representant skal umiddelbart etter ankomst mottaksanlegget kontrollveie fangsten, og deretter ferdigstille utfyllingen av seddel.

  Kjøper skal umiddelbart etter omsetning som skjer etter at landing har funnet sted, fylle ut sluttseddel som inneholder både landings- og omsetningsopplysningene fastsatt i § 9, § 10, § 11 og § 13 og entydig henvisning til landingsseddel. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant, og den som har landet. Salgslaget kan fylle ut sluttseddel på kjøperens vegne og gi dispensasjon fra kravet om underskrift fra den som har landet.

  Den som lander er ved landing i utlandet, eller til utenlandske fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5, ansvarlig for at seddel blir fylt ut. Den som lander skal undertegne seddelen før mottaksstedet forlates.

  Innføring av nye rutiner ved bruk av elektronisk signatur skal godkjennes av Fiskeridirektoratet.

  § 9. Opplysninger om den som lander

  Den som lander skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, fartøynavn, registreringsmerke, radiokallesignal, flaggstat og ansvarshavendes navn. Utenlandske aktører oppgir i stedet for organisasjonsnummer et ID-nummer per aktør som er tildelt dem av salgslaget.

  Det skal oppgis om fartøyet er det som fisken er høstet med eller om det er et transport-, kjøpe-, produksjonsfartøy eller annet fartøy.

  Fødselsnummer skal oppgis dersom den som lander ikke kan identifiseres med et organisasjonsnummer.

  Ved bruk av annet fartøy enn det som er tildelt kvoten, skal begge fartøyenes registreringsmerker oppgis.

  § 10. Opplysninger om mottaker

  Mottaker skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, kommunenummeret til den kommunen der landingen skjer og navn på mottakers representant. Mottaksstedets godkjenningsnummer skal, hvis det er tildelt i henhold til matloven eller fra Fiskeridirektoratet, oppgis. Ved landing i utlandet skal land oppgis og i stedet for organisasjonsnummer skal et ID-nummer som er tildelt dem av salgslaget, oppgis.

  Ved omlasting skal også fartøynavn, registreringsmerke, radiokallesignal og flaggstat oppgis. Det skal oppgis om mottakerfartøyet er et transport-, kjøpe- eller produksjonsfartøy.

  § 11. Opplysninger om landingen

  Den som lander og mottaker skal oppgi dato og klokkeslett ved fullført landing, samt opplysninger om art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, vektavlesning, nøyaktig kvantum i kilogram og leveringsmåte. Antall individ skal oppgis dersom det kreves i medhold av regler gitt med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

  Videre skal første og siste fangstdato, sone, fangstfelt, redskap, fartøyrolle- og kvotetype oppgis. Opplysninger om fisk fanget i forskjellige soner, fangstår og på forskjellige kvotetyper oppgis hver for seg.

  Når fangsten har vært låssatt før omsetning, skal det opplyses om dette på landings-/sluttseddelen.

  Dersom landingen er en dellanding, skal dette oppgis.

  § 12. Prøvetaking av industrilandinger

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette krav til utstyr og bruken av dette for fastsettelse av fangstsammensetningen i industrilandinger.

  § 13. Opplysninger om selger, kjøper og omsetning

  Selger skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, fartøynavn, registreringsmerke, radiokallesignal og flaggstat. Utenlandske selgere skal i stedet for organisasjonsnummer identifiseres med et ID-nummer per aktør som er tildelt dem av salgslaget.

  Kjøper skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og nasjonalitet. Utenlandske kjøpere skal i stedet for organisasjonsnummer identifiseres med et ID-nummer som er tildelt dem av salgslaget.

  Selger og kjøper skal ved omsetning oppgi art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, kvantum i kilogram, antall individ dersom krevd, antatt anvendelse, pris, omsetningsdato og leveringsmåte.

  § 14. Innsending av landings- og sluttseddel

  Mottaker/kjøper skal umiddelbart etter undertegning sende seddelen til salgslaget.

  Ved landing i utlandet, eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5, er den som lander ansvarlig for at seddel umiddelbart blir sendt inn til salgslaget.

  I særlige tilfelle hvor mangel på internettdekning umuliggjør umiddelbar innsending av landings- og sluttseddel kan salgslagene gi dispensasjon fra kravet i første ledd. Seddel skal i slike tilfeller sendes umiddelbart etter at internettdekning er gjenopprettet.

  § 15. Krav til elektronisk registrering og overføring av opplysninger

  Mottaker, kjøper og salgslag skal anvende elektronisk utstyr og programvare for registrering og kvalitetssikring av landings- og sluttsedler, samt ved overføringen av slik informasjon etter at seddel er ferdig utfylt og undertegnet. Salgslagene videresender informasjonen til Fiskeridirektoratet i henhold til § 20.

  Elektronisk utstyr og programvare som nevnt i første ledd skal fungere slik at seddelen automatisk sendes salgslaget umiddelbart etter at den er undertegnet.

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette ytterligere krav til slikt elektronisk utstyr og programvare samt til den elektroniske utfyllingen av landings- og sluttsedler.

  Salgslaget kan gi tidsbegrenset dispensasjon fra kravet i første ledd så langt det er strengt nødvendig for at mottaker og kjøper skal kunne anskaffe nødvendig elektronisk utstyr og programvare.

  § 16. Journal

  Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder.

   Mottaker skal umiddelbart etter ethvert mottak føre inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, kvantum og leveringsmåte. Ved landing skal fartøyets navn, registreringsmerke og seddelnummer også føres. Dersom mottaket skjer på annen måte enn ved landing skal fangstens avsender, transportør og transportmåte føres inn. Mottak skal fortløpende nummereres i journalen.

   Ved bruk av automatisk vekt skal totaltelleverkets verdi ved landingens start og slutt oppgis. Art og kvantum fisk som veies i henhold til § 5 andre ledd, andre punktum, skal oppgis. For fisk som veies i henhold § 5 tredje ledd, skal antall fisk, antall fisk veid og snittvekten oppgis.

   Mottaker skal umiddelbart etter ethvert uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegg, føre opplysninger om dato for transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning og kvantum. Mottaker og transportør skal identifiseres med foretakets navn. Transportmiddel skal også føres.

   For fisk som transporteres bort fra mottaksanlegget ubearbeidet skal det i tillegg føres seddelnummer.

   Journaler skal føres som en egen integrert del av mottakers produksjonsstyrings- og logistikksystem.

   Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra plikten til å føre journal. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang. Seddelnummer skal likevel alltid oppgis.

   § 17. Adskillelse, merking og lagring

  All fisk fra et fartøy skal holdes adskilt fra fisk som landes fra andre fartøy frem til veiingen er avsluttet og seddelen er skrevet.

  All fisk som mottas skal merkes på fartøynivå frem til fisken settes i produksjon, eller frem til den transporteres bort fra mottaksstedet før produksjon. Merkingen skal skje fortløpende og umiddelbart etter at fisken er veid. Hvis fisken mottas på annen måte enn ved landing, skal merkingen skje når den mottas.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan i enkeltvedtak kreve at fisken fra et fartøy merkes umiddelbart etter at den settes på land fra fartøyet. Slik merking kan bare kreves der mottakers rutiner for adskillelse i henhold til første ledd ikke anses som tilstrekkelige for å sikre adskillelse.

  Mottaker skal lagre all fisk som ikke er omsatt i første hånd adskilt fra den fisken som er omsatt.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i første og andre ledd ved landing av tang og tare.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra kravene i andre ledd, begrenset til å tillate at mindre kvanta fisk fra et mottak håndteres sammen med andre tilsvarende små kvanta fra andre mottak. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang.

  § 18. Ansvarlighet og korreksjon

  Den som lander, mottaker og kjøper er alle ansvarlige for at seddel er korrekt utfylt med riktige opplysninger. Ved landing i utlandet, eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5, er den som lander ansvarlig.

  Mottaker er ansvarlig for at journal er korrekt ført med riktige opplysninger, samt for korrekt merking og lagring.

  Dersom opplysningene i en landings- eller sluttseddel ikke er riktige og må korrigeres, skal mottaker eller kjøper og den som har landet fisken fremlegge en skriftlig søknad med begrunnelse til salgslaget. Søknaden skal være signert av begge parter. En søknad som ikke er signert av begge parter krever at den som har signert innhenter samtykke, eller en uttalelse fra den andre parten.

   Salgslaget kan på eget initiativ, eller skal etter pålegg fra Fiskeridirektoratet, korrigere uriktige opplysninger i seddel.

   Salgslaget behandler søknader om korreksjon. Dersom endringen er vesentlig for ressurskontrollen, skal søknaden avgjøres i samråd med Fiskeridirektoratets regionkontor. Dette gjelder tilsvarende for korrigeringer etter salgslagets eget initiativ. Ved uenighet fattes endelig beslutning av Fiskeridirektoratets regionkontor.

   Alle korrigerte landings- og sluttsedler skal ha vedlagt dokumentasjon på årsaken til korreksjonen og informasjon om saksbehandlingen. Dokumentasjonen skal fremlegges ved forespørsel.

   Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om korreksjon av landings- og sluttsedler.

   § 19. Oppbevaringsplikt

  Mottaker skal oppbevare journaler på mottaksstedet i minst 5 år.

  Mottaker og kjøper skal oppbevare landings- og sluttsedler som ikke er undertegnet elektronisk på mottaksstedet i minst 5 år. Dersom salgslaget krever at slike originale sedler sendes inn, skal det oppbevares kopi.

  § 20. Salgslagenes ansvar

  Salgslagene skal føre kontroll med at reglene i § 5 – § 11, § 13 – § 15 og § 17 overholdes, samt motta alle landings- og sluttsedler. Salgslagene skal fortløpende overføre sedlene og opplysninger som følger av deres behandling, elektronisk til Fiskeridirektoratet.

  Salgslagene skal overføre opplysninger om den ikke omsatte andel av fisken oppgitt på landingsseddelen når omsetning skjer etter at landing har funnet sted.

  Salgslagene skal i tilknytning til seddelen overføre opplysninger om effektuering av eventuelle administrative vedtak om inndragning av fangstverdien. Opplysningene skal overføres på linjenivå på seddelen. Dersom annet salgslag enn eieren av seddelen fatter vedtaket, skal dette salgslaget straks informere salgslaget som eier seddelen om vedtaket. Salgslaget som eier seddelen overfører opplysningene til Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift eller enkeltvedtak, pålegge salgslagene å innføre bestemte rutiner.

  § 21. Klageinstans

  Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor og salgslagene.

  § 22. Straff, inndragning og overtredelsesgebyr

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 62, jf. § 64 og lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 22. Inndragning kan skje i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 65. Overtredelsesgebyr kan gis i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59.

  § 23. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressurser gjennom registrering av opplysninger om fangsten til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

  § 24. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015. Fiskeridirektoratet kan i en overgangsperiode på inntil to år gi dispensasjon fra enkelte vilkår i § 16 og § 17 i denne forskrift.

    Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk og forskrift 13. november 1995 nr. 884 om oppgave- og opplysningsplikt for enhver som mottar eller omsetter fangst.

  JHM/EW