J-3-2016: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-291-2015

Erstattet av: J-7-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.01.2016

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. januar 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 33j fjerde ledd skal lyde:

  Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag per kalenderår. Denne begrensningen gjelder per art. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning eller dersom et av fartøyene i samfiskelaget har forlist eller havarert og dette har medført vesentlig driftsavbrudd. Nytt fartøy i samfiskelaget må meldes til Norges Sildesalgslag før samfisket kan starte.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  --------------

  Forskriften lyder etter dette:

  KK/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: