J-3-2015: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-275-2014

Erstattet av: J-5-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.01.2015

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 5. januar 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 38 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 d sjuende ledd.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 33 d tredje ledd skal lyde:

  «Ved fiske etter sild med not i områder sør for N 70° 40,50′ og vest for Ø 20° 00,00′, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt for fartøy under 21 meter å fiske innenfor fjordlinjene. Videre er det i perioden fra og med 1. september til og med 31. mars tillatt å fiske sild med not innenfor fjordlinjene i statistikkkområdet 05 uavhengig av fartøyets størrelse.»

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  KK/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned ipdf-format:

  Vedlegg: