J-292-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-182-2010

Erstattet av: J-9-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.12.2010

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 22. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15, 16 og 34, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 3 nr. 1 bokstav a (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor.

  1. Nord for 64°N.

  a) 130 mm.

  § 16 bokstav e (endret) skal lyde:

  I perioden 1. september – 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25.

  § 23 annet ledd bokstav b (endret) skal lyde:

  b) Fiske etter uer nord for 62° N 120 mm

  § 41 bokstav e (endret) skal lyde:

  For norske fartøy er det ved fiske med konsumtrål eller snurrevad, er det uten hensyn til forbudet i § 15 bokstav f) tillatt å ha inntil 20 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med reketrål er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i det enkelte hal og om bord. Ved fiske med garn etter andre arter er det tillatt å ha inntil 5 % breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som fisker med småmasket trål kan ha inntil 0,5 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men maksimalt 500 kg breiflabb pr. tur.

  § 43 nr. 2 (endret) skal lyde:

  2. Torsk

  a) nord for 62° N44 cm

  b) sør for 62° N 40 cm

  § 43 nr. 3 (endret) skal lyde:

  3. Hyse

  a) nord for 62° N40 cm

  b) sør for 62° N 31 cm

  § 46 annet ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter torsk, hyse og sei med trål og konvensjonelle redskap nord for 62°N er det adgang til å ha til sammen 15 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter hyse med line i statistikkområde 03 (Øst-Finnmark) er det adgang til å ha til sammen 20 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  § 48 første ledd (endret) skal lyde:

  All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:

  1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.

  2. Død eller døende fisk av andre arter enn:

  Akkar
  Ansjos
  Blåkveite
  Blålange
  Blåsteinbit
  Breiflabb
  Brisling
  Brosme
  Brudefisk (beryx)
  Dolkfisk
  Flekkpagell
  Flekksteinbit
  Glatthodefisk
  Gråsteinbit
  Hai, herunder
  - blåhai
  - håkjerring
  - pigghå
  Havabbor
  Hestmakrell*
  Hyse
  Hvitting
  Isgalt
  Kolmule
  Kveite
  Lange
  Lodde
  Lyr
  Lysing
  Makrell
  Makrellstørje
  Morider
  Orange Roughy
  Polartorsk
  Reke
  Rognkjeks
  Rødspette og andre flyndrearter
  Sardin
  Sei*
  Sil, herunder tobis
  Sild
  Skate
  Skjellbrosme
  Skolest
  Slirefisk
  Snøkrabbe
  Strømsild
  Torsk
  Tunger
  Uer
  Var, herunder
  - piggvar
  - slettvar
  - glassvar
  Vassild
  Vrakfisk
  Øyepål
  Ål

  § 68 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter, samtrørsystem som er egnet til å transportere fisk og biprodukter av fisk. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.

  II

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (374,21 kB)

  Vedlegg:

  (79,60 kB) (71,14 kB) (201,43 kB)