J-291-2015: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-175-2015

Erstattet av: J-3-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2016

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13 og forskrift 22. desember nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98:

  I

  § 16 ny bokstav f) skal lyde:

  f) Forbud mot å fiske polartorsk

  Det er forbudt å fiske polartorsk med pelagisk trål.

  Ny § 19a skal lyde:

  § 19a Forbud mot å fiske polartorsk med not

  Det er forbudt å fiske polartorsk med not.

  § 34 tredje ledd skal lyde:

  Det er forbudt å fiske uer med konvensjonelle redskaper nord for 62° N. Forbudet gjelder ikke for fartøy med største lengde under 15 meter som fisker med juksa i tidsrommet fra og med 1. juni til og med 31. august.

  § 36 første ledd skal lyde:

  Ved fiske med trål er det uten hinder av forbudet i § 15 bokstav d tillatt å ha inntil 10 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med trål utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 39 første ledd skal lyde:

  Ved fiske med konvensjonelle redskap er det uten hinder av forbudet i § 34 tillatt å ha inntil 10 % bifangst av uer. Fartøy med største lengde under 21. meter som fisker med konvensjonelle redskaper kan likevel ha inntil 30 % bifangst av uer i periden fra og med 1. august til og med 31. desember. Bifangsten av uer regnes i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl 00.00 til søndag klokken 24.00. For fartøy som ikke lander flere ganger pr. uke regnes bifangsten i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 39 andre ledd oppheves. Gjeldende tredje og fjerde ledd blir andre og tredje ledd.

  § 43 nr. 27  skal lyde:

  Det er forbudt å fiske fisk mindre enn:

  27. Reke
                   a) nord for 62° N                                                                         6 cm
                   b) sør for 62° N                                                                          7 cm

  § 45 første ledd skal lyde:

  Minstemål fastsatt i § 43 nr. 16 gjelder ikke for sei til bruk i egen husholdning eller for sei som fiskes til eget agnforbruk. Fiskeridirektoratets regionkontor kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for agnfiske av sei som ikke er til eget agnforbruk. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 47 overskriften skal lyde:

  Stenging av områder for å begrense fangst av fisk under minstemål og bifangst

  § 47 nytt tredje ledd skal lyde:

  For å begrense fisket av reker under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby fiske etter reker i visse områder sør for 62° N dersom det ved fiske etter reker er større innblanding enn 15 % reke under minstemål i antall i de enkelte fangster. Området kan stenges i inntil 14 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk. Sør for 62°N og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr kan størrelsen på område tilsvare inntil 500 kvadratnautiske mil, mens det kan tilsvare inntil 250 kvadratnautiske mil i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak). Fiskeridirektoratet kan tillate fiske innenfor det stengte området dersom det er innmontert seleksjonssystemer for utsortering av reker under minstemål.

  § 47 nytt fjerde ledd skal lyde:

  For å begrense bifangst av hyse, uer og sei kan Fiskeridirektoratet forby fisket etter vassild i visse områder nord for 62°N for en periode på inntil 14 dager, dersom bifangst av disse artene til sammen overstiger 1000 kg  i de enkelte fangster. Deretter gjenåpnes området automatisk.

  § 48 første ledd nr. 3 skal lyde:

  All fangst av fisk utenom området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:

  3. Død eller døende fisk av andre arter enn:

  Akkar
  Ansjos
  Blåkveite
  Blålange
  Blåsteinbit
  Breiflabb
  Brisling
  Brosme
  Brudefisk (beryx)
  Dolkfisk
  Flekkpagell
  Flekksteinbit
  Glatthodefisk
  Gråsteinbit
  Hai, herunder
  - blåhai
  - pigghå
  Havabbor
  Hestmakrell
  Hyse
  Hvitting
  Isgalt
  Kolmule
  Lange
  Lodde
  Lyr
  Lysing
  Makrell
  Makrellstørje
  Morider
  Orange Roughy
  Polartorsk
  Reke (Pandalus borealis)
  Rognkjeks
  Rødspette og andre flyndrearter
  Sardin
  Sei
  Sil, herunder tobis
  Sild
  Skate
  Skjellbrosme
  Skolest
  Slirefisk
  Strømsild
  Torsk
  Tunger
  Uer
  Var, herunder
  - piggvar
  - slettvar
  - glassvar
  Vassild
  Vrakfisk
  Øyepål
  Ål

  § 48 nytt fjerde ledd skal lyde:

  Ved fiske med reketrål sør for 62° N gjelder ikke ilandføringsplikten som nevnt i første ledd nr. 3 og annet ledd nr. 3 for kolmule og øyepål.

  Gjeldende § 48 fjerde ledd blir femte ledd.

  I vedlegg 4 på side 2 gjøres følgende endring:

  «Fra 68°11.89’  013°28.81’  Taaen» endres til «Fra 68°11.95’   013°29.13’ Tåsanden»

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pfd-format:

  Vedlegg: