J-287-2015: (Utgått) Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

Erstatter: J-30-2015

Erstattet av: J-54-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.12.2015

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 17. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17.desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, forskrift 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard § 6a, lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift 21.september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 6a

  I

  I forskrift 26. november 2012 nr. 189 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål gjøres følgende endringer:

  § 3 andre ledd oppheves.

  § 4 skal lyde:

  Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen.  Sorteringsristen skal monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

  Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

  § 5 første ledd skal lyde:

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å slippe ut fisk.

  § 5 tredje ledd skal lyde:

  Ved fiske i Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚N utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen og i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen kan det benyttes fiskeutslipp i selve sorteringsristen. Fiskeutslippet skal da være i øvre del av rammen, ha en åpning på minimum 22 cm og være lik sorteringsristens bredde. Det kan også benyttes en oppsamlingspose montert over fiskeutslippet. Oppsamlingsposen skal være konstruert med et toppanel med kvadratmasker med maskevidde ikke mindre enn 120 mm. Toppanelet skal være festet til selve risten, være minimum 3 meter langt og ha en bredde ikke mindre enn sorteringsristen. Dersom det benyttes et sorteringsristkonsept hvor fiskeutslippet er i forkant av sorteringsristen (Nordmøre-rist), skal toppanelet være festet tverrveien i trålen i forkant av fiskeutslippet (spiss).

  § 7 skal lyde:

  Det er tillatt å benytte støttekjetting/støttetau for å stabilisere vinkelen på risten.

  § 8 skal lyde:

  Sorteringsristens rammeverk skal lages av aluminium, stål eller plast.

  Spilene skal lages av aluminium, stål, glassfiber eller plast. Tykkelsen på spilene skal være mellom 4 og 20 mm.

  Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) for en rist er 2,50 m x 1,50 m.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ---------

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

  Fiskeridirektoratet har den 26. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift. 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14,forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, forskrift 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard § 6a,lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 6a, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker med reketrål i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62˚N, i Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚N utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen, i Skagerrak avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i fiskerivernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann.

  § 2 Påbud om bruk av sorteringsrist

  Ved fiske med reketrål i områdene og med fartøy som nevnt i § 1 skal det benyttes sorteringsrist som beskrevet i denne forskriften.

  § 3 Spileavstand

  Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 19 mm.

  § 4 Montering

  Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen.  Sorteringsristen skal monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

  Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

  § 5 Fiskeutslipp

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å slippe ut fisk.

  Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens overkant. Fiskeutslippets bakkant skal være lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

  Ved fiske i Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚N utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen og i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen kan det benyttes fiskeutslipp i selve sorteringsristen. Fiskeutslippet skal da være i øvre del av rammen, ha en åpning på minimum 22 cm og være lik sorteringsristens bredde. Det kan også benyttes en oppsamlingspose montert over fiskeutslippet. Oppsamlingsposen skal være konstruert med et toppanel med kvadratmasker med maskevidde ikke mindre enn 120 mm. Toppanelet skal være festet til selve risten, være minimum 3 meter langt og ha en bredde ikke mindre enn sorteringsristen. Dersom det benyttes et sorteringsristkonsept hvor fiskeutslippet er i forkant av sorteringsristen (Nordmøre-rist), skal toppanelet være festet tverrveien i trålen i forkant av fiskeutslippet (spiss).

  § 6 Ledetunnel/ledepanel

  Det er tillatt å bruke ledetunnel/ledepanel. Dersom dette benyttes skal avstanden mellom sorteringsristens nedkant og ledetunnel/ledepanel ikke være mindre enn 50 cm.

  Maskevidden i ledetunnel/ledepanel kan være mindre enn 35 mm.

  § 7 Støttekjetting/støttetau

  Det er tillatt å benytte støttekjetting/støttetau for å stabilisere vinkelen på risten.

  § 8 Spesifikasjoner

  Sorteringsristens rammeverk skal lages av aluminium, stål eller plast.

  Spilene skal lages av aluminium, stål, glassfiber eller plast. Tykkelsen på spilene skal være mellom 4 og 20 mm.

  Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) for en rist er 2,50 m x 1,50 m.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 15. januar 2008 nr. 42 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål.

  HØ/EW