J-283-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-192-2011

Erstattet av: J-45-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.12.2011

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 22. desember 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 15 bokstav f) (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske breiflabb med trål og snurrevad.

  § 23 annet ledd bokstav g) (ny) skal lyde:

  g) Fiske med bunngarn sør for 62°N 126 mm

  § 28 overskrift (endret) skal lyde:

  Krav til røkting av garn,teiner og ruser

  § 28 annet ledd (endret) skal lyde:

  Garn som benyttes i fiske etter breiflabb og kveite skal røktes minst hver tredje dag.

  § 34 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske uer med konvensjonelle redskap nord for 62° N i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. juli og fra og med 1. september til og med 30. september. Forbudet gjelder ikke for fartøy som fisker med juksa.

  § 36 annet ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske med trål og snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 15 bokstav f tillatt å ha inntil 15 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 39 første ledd første punktum (endret) skal lyde:

  Ved fiske med konvensjonelle redskap er det uten hinder avforbudet i § 34 tredje ledd tillatt å ha inntil 25 % bifangst av uer.

  § 41 bokstav e) første punktum (endret) skal lyde:

  Ved fiske med konsumtrål og snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 15 bokstav f) tillatt å ha inntil 15 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 43 nr 36 (ny) skal lyde:

  36. Tobis 10 cm

  § 46 første ledd (endret) skal lyde:

  I områdene utenom Skagerrak er det adgang til å ha inntil 10 % av den enkelte art under minstemål i antall i de enkelte fangster. Dette gjelder ikke hummer og kveite, og heller ikke hvis noe annet følger av senere ledd i denne paragraf.

  § 46 sjette ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) kan landing av artene nevnt i § 43 nr. 2 – 17 og nr. 21 og 22 inneholde opptil 10 % i vekt av fisk under minstemål regnet for hver art.

  § 48 fjerde ledd oppheves.

  II

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (357,02 kB)

  Vedlegg:

  (49,28 kB) (284,26 kB) (246,18 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)