J-281-2014: (Utgått) Forskrift om landings- og sluttseddel

Erstatter: J-115-2014

Erstattet av: J-177-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2015

Forskrift om endring av forskrift om landings- og sluttseddel

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 19. desember 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) §§ 17-19 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 39-41, §§ 43 og 48.

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel, gjøres følgende endringer:

  § 2 første ledd (endret) skal lyde:

  Forskriften gjelder ved landing og omsetning av fisk fra norske fartøy uansett hvor de befinner seg og fra utenlandske fartøy som befinner seg i norsk sjøterritorium og indre farvann og i områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5.

  § 3 andre ledd første punktum (endret) skal lyde:

  Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/merd/pose.

  § 3 andre ledd andre punktum (ny) skal lyde:

  Fartøyet skal ha samme registreringsmerke ved landing som under fiske- eller fangstoperasjonen.

  § 5 første ledd andre punktum (endret) skal lyde:

  Den som lander er ansvarlig for at all fisk veies ved landing i utlandet eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5.

  § 5 sjette ledd første punktum (endret) skal lyde:

  Det kan dispenseres fra bestemmelsene i første og andre ledd for fartøy under 15 meter største lengde som lander fisk på steder der det ikke finnes registrerte kjøpere i første hånd.

  § 5 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i første ledd ved opptak fra lås/merd/pose.

  § 5 niende ledd oppheves

  § 5 tiende ledd blir deretter § 5 niende ledd

  § 6 første ledd tredje punktum (ny) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet avgjør spørsmål om egnethet.

  § 8 første ledd første punktum (endret) skal lyde:

  Mottaker skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetning ikke skjer samtidig, fylle ut en landingsseddel med landingsopplysninger fastsatt i §§ 9, 10 og 11.

  § 8 første ledd tredje punktum (endret) skal lyde:

  Seddelen skal undertegnes av mottaker eller dennes representant og den som lander før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

  § 8 andre ledd andre punktum (endret) skal lyde:

  Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant og den som lander før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

  § 8 tredje ledd første punktum (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon slik at den som lander umiddelbart etter landingen er fullført, selv kan fylle ut og undertegne seddel som inneholder landingsopplysningene.

  § 8 fjerde ledd første og andre punktum (endret) skal lyde:

  Kjøper skal umiddelbart etter omsetning som skjer etter at landing har funnet sted, fylle ut sluttseddel som inneholder både landings- og omsetningsopplysningene fastsatt i §§ 9, 10, 11 og 13 og entydig henvisning til landingsseddel. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant, og den som har landet.

  § 8 femte ledd første punktum (endret) skal lyde:

  Den som lander er ved landing i utlandet, eller til utenlandske fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5, ansvarlig for at seddel blir fylt ut.

  § 9 første ledd andre punktum (endret) skal lyde:

  Utenlandske aktører oppgir i stedet for organisasjonsnummer et ID-nummer per aktør som er tildelt dem av salgslaget.

  § 9 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Fødselsnummer skal oppgis dersom den som lander ikke kan identifiseres med et organisasjonsnummer.

  § 11 første ledd (endret) skal lyde:

  Den som lander og mottaker skal oppgi dato og klokkeslett ved fullført landing, samt opplysninger om art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, vektavlesning, nøyaktig kvantum i kilogram og leveringsmåte. Antall individ skal oppgis dersom det kreves i medhold av regler gitt med hjemmel i lov 6. juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

  § 11 andre ledd første punktum (endret) skal lyde:

  Videre skal første og siste fangstdato, sone, fangstfelt, redskap, fartøyrolle- og kvotetype oppgis.

  § 13 første ledd andre punktum (endret) skal lyde:

  Utenlandske selgere skal i stedet for organisasjonsnummer identifiseres med et ID-nummer per aktør som er tildelt dem av salgslaget.

  § 13 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Selger og kjøper skal ved omsetning oppgi art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, kvantum i kilogram, antall individ dersom krevd, antatt anvendelse, pris, omsetningsdato og leveringsmåte.

  § 14 første ledd (endret) skal lyde:

  Mottaker / kjøper skal umiddelbart etter undertegning sende seddelen til salgslaget.

  § 14 andre ledd (endret) skal lyde:

  Ved landing i utlandet, eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5, er den som lander ansvarlig for at seddel umiddelbart blir sendt inn til salgslaget.

  § 14 tredje ledd siste punktum (endret) skal lyde:

  Seddel skal i slike tilfeller sendes umiddelbart etter at internettdekning er gjenopprettet.

  § 16 første ledd første punktum (endret) skal lyde:

  Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder.

  § 16 andre ledd første og andre punktum (endret) skal lyde:

  Mottaker skal umiddelbart etter ethvert mottak føre inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, kvantum og leveringsmåte. Ved landing skal fartøyets navn, registreringsmerke og seddelnummer også føres.

  § 16 tredje ledd andre punktum (endret) skal lyde:

  Art og kvantum fisk som veies i henhold til § 5 andre ledd, andre punktum, skal oppgis.

  § 16 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Mottaker skal umiddelbart føre journal over fisk satt i produksjon. Journalen skal inneholde opplysninger om seddelnummer, dato for fisk satt i produksjon, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, kvantum og anvendelse.

  § 16 femte ledd andre punktum (endret) skal lyde:

  Mottaker skal umiddelbart etter at produksjonen er fullført føre journal med opplysninger om produserte kvanta. Journalen skal inneholde opplysninger om dato for produksjon, kvantum fordelt på art og produkttilstand, konserveringsmåte og emballasje.

  § 16 sjette ledd første punktum skal lyde:

  Mottaker skal umiddelbart etter ethvert uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegg, føre opplysninger om dato for transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning og kvantum.

  § 16 syvende ledd (endret) lyder:

  For fisk som transporteres bort fra mottaksanlegget ubearbeidet skal det i tillegg føres seddelnummer.

  § 16 niende ledd første og andre punktum (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon begrenset til å tillate at mindre kvanta fisk fra en landing håndteres sammen med små kvanta fra andre landinger. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra plikten til å føre journal.

  § 18 første ledd første punktum (endret) lyder:

  Den som lander, mottaker og kjøper er alle ansvarlige for at seddel er korrekt utfylt med riktige opplysninger.

  § 18 tredje ledd andre punktum (endret) skal lyde:

  Dersom endringen er vesentlig for ressurskontrollen, skal søknaden behandles og avgjøres i samråd med Fiskeridirektoratets regionkontor.

  § 18 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om korreksjon av landings- og sluttsedler.

  § 19 andre ledd andre punktum (endret) skal lyde:

  Dersom salgslaget krever at slike originale sedler sendes inn, skal det oppbevares kopi.

  § 20 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Salgslagene skal i tilknytning til seddelen, overføre opplysninger om gjennomføring av eventuelle administrative vedtak om inndragning.

  II

  Denne forskriftsendring trer i kraft 1. januar 2015.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om landings- og sluttseddel

  Nærings- og fiskeridepartementet har den 6. mai 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) §§ 17-19 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 39-41, §§ 43 og 48 fastsatt følgende:

  § 1 Formål

  Formålet med forskriften er å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressurser gjennom registrering av opplysninger om fangsten til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

  § 2 Virkeområde

  Forskriften gjelder ved landing og omsetning av fisk fra norske fartøy uansett hvor de befinner seg og fra utenlandske fartøy som befinner seg i norsk sjøterritorium og indre farvann og områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5.

  Forskriften omfatter enhver som lander, mottar, kjøper, selger, oppbevarer, transporterer, omlaster, leverer og produserer fisk. Forskriften gjelder også for salgslagene.

  § 3 Definisjoner

  Med fisk menes viltlevende marine ressurser samt produkter herav, med unntak av anadrome laksefisk.

  Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/merd/pose. Umiddelbar sløying av bunnfisk inngår som en del av landingen. Fartøyet skal ha samme registreringsmerke ved landing som under fiske- eller fangstoperasjonen.

  Med omsetning menes omsetningen av fisk i første hånd, slik den til enhver tid er regulert i eller i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar.

  Med den som lander menes den ansvarshavende om bord på fartøyet som lander fisken.

  Med mottaker menes enhver som mottar fisk.

  § 4 Forhåndsmelding om landing

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan pålegge mottaker en plikt til å sende forhåndsmelding med opplysninger om fartøy, ankomststed, tidspunkt for ankomst, art, produkttilstand og kvantum når dette er nødvendig av kontrollhensyn. Pålegg kan bare gis for landinger fra fartøy som ikke er underlagt regler gitt med hjemmel i havressurslova om plikt til å sende forhåndsmelding om landing.

  Pålegg kan gis for inntil to måneder om gangen. Det er ikke tillatt å starte lossing før det er gått minst to timer fra meldingen ble sendt, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor gir tillatelse.

  § 5 Veieplikt

  Mottaker og den som lander skal fortløpende veie all fisk ved landing. Den som lander er ansvarlig for at all fisk veies ved landing i utlandet eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5.

  Pelagisk fanget fisk til konsum skal veies på automatisk vekt før sortering og/eller pakking. Fisk fra slike landinger som ikke anvendes til konsum skal veies igjen umiddelbart etter utsortering. 

  Ved landing av levende fisk fra fiskefartøyet til restitusjonsmerd eller for bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, kan vekten fastsettes som antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten til et representativt utvalg. Dette gjelder ikke for skalldyr og bløtdyr.

  Ved landing av industrireker i isblokk påføres vekten av isblokken på landingsseddel. Reell produktvekt av alle arter påføres sluttseddel etter endt prøvetaking.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk.

  Det kan dispenseres fra bestemmelsene i første og andre ledd for fartøy under 15 meter største lengde som lander fisk på steder der det ikke finnes registrerte kjøpere i første hånd. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon skal det blant annet legges vekt på de lokale værforholdene, om fartøyet må passere utsatte områder og gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottak. Landingsseddel skal følge fangsten frem til neste mottaker. Det skal oppgis estimert vekt på landingsseddelen samt opplysninger som nevnt i §§ 9 og 11, med unntak av vektavlesning og nøyaktig kvantum i kilogram. Fiskeridirektoratet kan sette vilkår for dispensasjoner.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i første ledd ved opptak fra lås/merd/pose.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i andre ledd, første punktum. Det skal ved slik dispensasjon legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang i forbindelse med anskaffelse av slikt utstyr.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i første og andre ledd dersom det oppstår tekniske feil.

  § 6 Krav til vekt, plassering, avlesningsmulighet og adgang

  Mottaker skal ha vekt egnet til bruk ved landing av fisk plassert i mottaksområdet og den som lander skal ha uhindret og umiddelbar adgang. Display eller annen tydelig avlesningsmulighet skal være plassert i eller ved vekten og veid kvantum skal kunne avleses fortløpende og direkte. Fiskeridirektoratet avgjør spørsmål om egnethet. Vekten skal også til enhver tid være godkjent i henhold til regler gitt i eller i medhold av lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid.

  Automatisk vekt skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være en totalteller som løper kontinuerlig og som ikke kan nullstilles uten å bryte forseglinger. Totaltelleren skal vise minimum 8 siffer uten desimaler med en minste deling på maksimalt 1 kilo.

  Ved bruk av automatiske vekter skal all tilførsel av fisk til vekten stoppe automatisk dersom indikatoren ikke er i stand til å registrere kvantum på grunn av registrerbare feil. Tilsvarende gjelder også dersom automatisk vekt som benyttes til veiing av pelagisk fanget fisk til konsum ikke tareres ved oppstart og jevnlig under bruk.

  Automatisk vekt som benyttes til veiing av pelagisk fanget fisk til konsum og industriformål skal ha slavedisplay. Fra styrehuset på fartøyet skal veid kvantum fortløpende kunne avleses.

  Det er forbudt å ha faste innretninger som kan benyttes til å transportere fisk utenom vekten, samt å ha innretninger plassert før eller i forbindelse med vekten som kan være egnet til å påvirke veiingen. Det skal ikke foretas endringer i styresystemer som kan være egnet til å påvirke veiingen eller funksjoner beskrevet i tredje ledd.

  Ved brudd på reglene kan Fiskeridirektoratets regionkontor forby bruk av vekten.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i første til fjerde ledd. Det skal ved slik dispensasjon legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang i forbindelse med anskaffelse av slikt utstyr.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i andre og fjerde ledd hvis det oppstår tekniske feil.

  § 7 Utarbeidelse av landings- og sluttsedlene

  Salgslaget skal utarbeide landingsseddel og sluttseddel. Hver enkelt seddel skal identifiseres med et unikt nummer. Fiskeridirektoratet skal godkjenne sedlene. Det enkelte salgslag kan kreve at opplysninger av betydning for dets oppgaver tas inn på seddelen.

  § 8 Utfylling av landings- og sluttseddel

  Mottaker skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetningen ikke skjer samtidig, fylle ut en landingsseddel med landingsopplysninger fastsatt i §§ 9, 10 og 11. På landingsseddel for fisk som er omsatt tidligere skal entydig henvisning til alle sluttsedlene oppgis. Seddelen skal undertegnes av mottaker eller dennes representant og den som lander før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

  Kjøper skal umiddelbart etter at landing er fullført der omsetning skjer samtidig, fylle ut sluttseddel som inneholder både landings- og omsetningsopplysninger fastsatt i §§ 9, 10, 11 og 13. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant og den som lander før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon slik at den som lander umiddelbart etter landingen er fullført, selv kan fylle ut og undertegne seddel som inneholder landingsopplysningene. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes på mottaksstedet og antall landinger hvert kalenderår, samt omfanget av kostnadene mottaker vil få dersom mottaksstedet skal bemannes utenfor vanlig åpningstid. Kjøper eller dennes representant skal ved slike landinger umiddelbart etter ankomst til mottaksstedet, fylle ut og undertegne sluttseddel som inneholder omsetningsopplysningene.

  Kjøper skal umiddelbart etter omsetning som skjer etter at landing har funnet sted, fylle ut sluttseddel som inneholder både landings- og omsetningsopplysningene fastsatt i §§ 9, 10, 11 og 13 og entydig henvisning til landingsseddel. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant, og den som har landet. Salgslaget kan fylle ut sluttseddel på kjøperens vegne og gi dispensasjon fra kravet om underskrift fra den som har landet.

  Den som lander er ved landing i utlandet, eller til utenlandske fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5, ansvarlig for at seddel blir fylt ut. Den som lander skal undertegne seddelen før mottaksstedet forlates.

  Innføring av nye rutiner ved bruk av elektronisk signatur skal godkjennes av Fiskeridirektoratet.

  § 9 Opplysninger om den som lander

  Den som lander skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, fartøynavn, registreringsmerke, radiokallesignal, flaggstat og ansvarshavendes navn. Utenlandske aktører oppgir i stedet for organisasjonsnummer et ID-nummer per aktør som er tildelt dem av salgslaget.

  Det skal oppgis om fartøyet er det som fisken er høstet med eller om det er et transport-, kjøpe-, produksjonsfartøy eller annet fartøy.

  Fødselsnummer skal oppgis dersom den som lander ikke kan identifiseres med et organisasjonsnummer.

  Ved bruk av annet fartøy enn det som er tildelt kvoten, skal begge fartøyenes registreringsmerker oppgis.

  § 10 Opplysninger om mottaker

  Mottaker skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, kommunenummeret til den kommunen der landingen skjer og navn på mottakers representant. Mottaksstedets godkjenningsnummer skal, hvis det er tildelt i henhold til matloven eller fra Fiskeridirektoratet, oppgis. Ved landing i utlandet skal land oppgis og i stedet for organisasjonsnummer skal et ID-nummer som er tildelt dem av salgslaget, oppgis.

  Ved omlasting skal også fartøynavn, registreringsmerke, radiokallesignal og flaggstat oppgis. Det skal oppgis om mottakerfartøyet er et transport-, kjøpe- eller produksjonsfartøy.

  § 11 Opplysninger om landingen

  Den som lander og mottaker skal oppgi dato og klokkeslett ved fullført landing, samt opplysninger om art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, vektavlesning og nøyaktig kvantum i kilogram og leveringsmåte. Antall individ skal oppgis dersom det kreves i medhold av regler gitt med hjemmel i lov 6. juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

  Videre skal første og siste fangstdato, sone, fangstfelt, redskap, fartøyrolle- og kvotetype oppgis. Opplysninger om fisk fanget i forskjellige soner, fangstår og på forskjellige kvotetyper oppgis hver for seg.

  Når fangsten har vært låssatt før omsetning, skal det opplyses om dette på landings-/sluttseddelen.

  Dersom landingen er en dellanding, skal dette oppgis.

  § 12 Prøvetaking av industrilandinger

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette krav til utstyr og bruken av dette for fastsettelse av fangstsammensetningen i industrilandinger.

  § 13 Opplysninger om selger, kjøper og omsetning

  Selger skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, fartøynavn, registreringsmerke, radiokallesignal og flaggstat. Utenlandske selgere skal i stedet for organisasjonsnummer identifiseres med et ID-nummer per aktør som er tildelt dem av salgslaget.

  Kjøper skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og nasjonalitet. Utenlandske kjøpere skal i stedet for organisasjonsnummer identifiseres med et ID-nummer som er tildelt dem av salgslaget.

  Selger og kjøper skal ved omsetning oppgi art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, kvantum i kilogram, antall individ dersom krevd, antatt anvendelse, pris, omsetningsdato og leveringsmåte.

  § 14 Innsending av landings- og sluttseddel

  Mottaker / kjøper skal umiddelbart etter undertegning sende seddelen til salgslaget.

  Ved landing i utlandet, eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5, er den som lander ansvarlig for at seddel umiddelbart blir sendt inn til salgslaget.

  I særlige tilfelle hvor mangel på internettdekning umuliggjør umiddelbar innsending av landings- og sluttseddel, kan salgslagene gi dispensasjon fra kravet i første ledd. Seddel skal i slike tilfeller sendes umiddelbart etter at internettdekning er gjenopprettet.

  § 15 Krav til elektronisk registrering og overføring av opplysninger

  Mottaker, kjøper og salgslag skal anvende elektronisk utstyr og programvare for registrering og kvalitetssikring av landings- og sluttsedler, samt ved overføringen av slik informasjon etter at seddel er ferdig utfylt og undertegnet. Salgslagene videresender informasjonen til Fiskeridirektoratet i henhold til § 20.

  Elektronisk utstyr og programvare som nevnt i første ledd skal fungere slik at seddelen automatisk sendes salgslaget umiddelbart etter at den er undertegnet.

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette ytterligere krav til slikt elektronisk utstyr og programvare samt til den elektroniske utfyllingen av landings- og sluttsedler.

  Salgslaget kan gi tidsbegrenset dispensasjon fra kravet i første ledd så langt det er strengt nødvendig for at mottaker og kjøper skal kunne anskaffe nødvendig elektronisk utstyr og programvare.

  § 16 Journal

  Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder.

  Mottaker skal umiddelbart etter ethvert mottak føre inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning kvantum og leveringsmåte. Ved landing skal fartøyets navn, registreringsmerke og seddelnummer også føres. Dersom mottaket skjer på annen måte enn ved landing skal fangstens avsender, transportør og transportmåte føres inn. Mottak skal fortløpende nummereres i journalen.

  Ved bruk av automatisk vekt skal totaltelleverkets verdi ved landingens start og slutt oppgis. Art og kvantum fisk som veies i henhold til § 5 andre ledd, andre punktum, skal oppgis. For fisk som veies i henhold § 5 tredje ledd, skal antall fisk, antall fisk veid og snittvekten oppgis.

  Mottaker skal umiddelbart føre journal over fisk satt i produksjon. Journalen skal inneholde opplysninger om seddelnummer, dato for fisk satt i produksjon, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, kvantum og anvendelse.

  Mottaker skal umiddelbart etter at produksjonen er fullført føre journal med opplysninger om produserte kvanta. Journalen skal inneholde opplysninger om dato for produksjon, kvantum fordelt på art og produkttilstand, konserveringsmåte og emballasje. Journalen skal også inneholde opplysninger om hvor produktet til en hver tid er lagret.

  Mottaker skal umiddelbart etter ethvert uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegg, føre opplysninger om dato for transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning og kvantum. Mottaker og transportør skal identifiseres med foretakets navn. Transportmiddel skal også føres.

  For fisk som transporteres bort fra mottaksanlegget ubearbeidet skal det i tillegg føres seddelnummer.

  Journaler skal føres som en egen integrert del av mottakers produksjonsstyrings- og logistikk system.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon begrenset til å tillate at mindre kvanta fisk fra en landing håndteres sammen med andre tilsvarende små kvanta fra andre landinger. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra plikten til å føre journal. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang. Seddelnummer skal likevel alltid oppgis.

  § 17 Adskillelse, merking og lagring

  All fisk fra et fartøy skal holdes adskilt fra fisk som landes fra andre fartøy frem til veiingen er avsluttet.

  All fisk som mottas skal merkes på fartøynivå slik at den entydig kan knyttes til mottaket frem til uttak for produksjon eller transport bort fra mottaksstedet før produksjon. Merkingen skal skje umiddelbart etter at veiingen er avsluttet. Hvis fisken mottas på annen måte enn ved landing, skal merkingen skje fortløpende under mottaket.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan i enkeltvedtak kreve at fisken fra et fartøy merkes umiddelbart etter at den settes på land fra fartøyet. Slik merking kan bare kreves der mottakers rutiner for adskillelse i henhold til første ledd ikke anses som tilstrekkelige for å sikre adskillelse.

  Mottaker skal lagre all fisk som ikke er omsatt i første hånd adskilt fra den fisken som er omsatt.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra kravene i andre ledd, begrenset til å tillate at mindre kvanta fisk fra et mottak håndteres sammen med andre tilsvarende små kvanta fra andre mottak. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang.

  § 18 Ansvarlighet og korreksjon

  Den som lander, mottaker og kjøper er alle ansvarlige for at seddel er korrekt utfylt med riktige opplysninger. Ved landing i utlandet, eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5, er den som lander ansvarlig.

  Mottaker er ansvarlig for at journal er korrekt ført med riktige opplysninger, samt for korrekt merking og lagring.

  Salgslaget skal behandle søknader om korreksjoner dersom en landings- eller sluttseddel inneholder opplysninger som ikke er riktige. Dersom endringen er vesentlig for ressurskontrollen, skal søknaden behandles og avgjøres i samråd med Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om korreksjon av landings- og sluttsedler.

  § 19 Oppbevaringsplikt

  Mottaker skal oppbevare journaler på mottaksstedet i minst 5 år.

  Mottaker og kjøper skal oppbevare landings- og sluttsedler som ikke er undertegnet elektronisk på mottaksstedet i minst 5 år. Dersom salgslaget krever at slike originale sedler sendes inn, skal det oppbevares kopi.

  § 20 Salgslagenes ansvar

  Salgslagene skal føre kontroll med at reglene i §§ 5-11, §§ 13-15 og § 17 overholdes, samt motta alle landings- og sluttsedler. Salgslagene skal fortløpende overføre sedlene og opplysninger som følger av deres behandling, elektronisk til Fiskeridirektoratet.

  Salgslagene skal overføre opplysninger om den ikke omsatte andel av fisken oppgitt på landingsseddelen når omsetning skjer etter at landing har funnet sted.

  Salgslagene skal i tilknytning til seddelen, overføre opplysninger om gjennomføring av eventuelle administrative vedtak om inndragning.

  Salgslagene skal ha nødvendige rutiner for å sikre at bestemmelsene i første til tredje ledd overholdes og underrette Fiskeridirektoratet om disse.

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift eller enkeltvedtak, pålegge salgslagene å innføre bestemte rutiner.

  § 21 Klageinstans

  Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor og salgslagene.

  § 22 Straff, inndragning og overtredelsesgebyr

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 62, jf. § 64 og lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 22. Inndragning kan skje i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 65. Overtredelsesgebyr kan gis i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59.

  § 23 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015. Fiskeridirektoratet kan i en overgangsperiode på inntil to år gi dispensasjon fra enkelte vilkår i §§ 16 og 17 i denne forskrift.

  Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk og forskrift 13. november 1995 nr. 884 om oppgave- og opplysningsplikt for enhver som mottar og omsetter fangst.

  JM/EW