J-275-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fiske i sjøen

Erstatter: J-221-2014

Erstattet av: J-3-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2015

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fiske i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Denne J-meldingen inneholder tre ulike forskriftsendringer.

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 16 bokstav e (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan forby fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25.

  § 43 første ledd nr. 37 (endret) skal lyde:

  37. Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene 10 cm

  § 46 femtende ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter kystbrisling er det adgang til å ha inntil 20 % brisling under minstemål regnet i vekt.

  § 49 annet ledd oppheves.

  § 49 tredje ledd blir nytt annet ledd.

  II

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

  Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fiske i sjøen

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 22. desember 2014 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande ressursar (havressurslova) § 16.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 33d første ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg 4 til denne forskriften. Dette forbudet gjelder ikke fra N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ og langs kysten sørover i annet fiske enn etter torsk og etter sei med not.

  § 33d tredje ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter sild med not i områder sør for N 70° 40,50′ og vest for Ø 22° 00,00′, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt for fartøy under 21 meter å fiske innenfor fjordlinjene.

  § 33d fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter makrell fra og med Troms fylke og sørover, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt for fartøy under 28 meter å fiske innenfor fjordlinjene, med unntak av i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

  § 33d femte ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter andre fiskeslag enn torsk med andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt for fartøy under 21 meter å fiske innenfor fjordlinjene.

  § 33d sjette ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter sei med not nord for Kibergsneset mellom N 70° 17,34′ Ø 31° 03,83′ og N 70° 21,70′ Ø 31° 08,66′, i ytre del av Laksefjorden, i ytre del av Porsangerfjorden og i et område innenfor Sørøya mellom N 70° 58,00′ Ø 24° 32,10′ og N 70° 23,50′ Ø 21° 42,48′, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt for fartøy under 28 meter å fiske innenfor fjordlinjene, men utenfor linjer som er angitt i vedlegg 5 til denne forskriften, når fartøyet er forhåndsregistrert (påmeldt) hos Fiskeridirektoratet og rapporterer i henhold til krav som stilles.

  § 33d sjuende ledd (nytt) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gjennom forskrift gjøre unntak fra forbudet i første ledd i bestemte fiskerier for bestemte fartøygrupper i bestemte områder for et bestemt tidsrom, i særlige tilfeller når det vurderes å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket og det er vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger. I denne sammenheng skal Havforskningsinstituttets vurderinger tillegges stor vekt.

  II

  Denne forskriften trer i kraft fra og med 1. januar 2015.

  Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 19. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16, 27 og 36.

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  Kapittel Vb (nytt) skal lyde:

  Kapittel Vb Samfiske og samføring av pelagiske fangster

  § 33f Krav til fartøy som skal drive samfiske i pelagiske fiskeri
  To notfartøy under 15 meter største lengde kan samarbeide om gjennomføringen av notkast og låssetting av fangst av norsk vårgytende sild, makrell og sild i Nordsjøen og Skagerrak. Dette gjelder uten hinder av bestemmelser om kvoteutnyttelse og overføring av fangst mellom fartøy.

  Begge notfartøyene må til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for samfiske og låssetting. Fartøyene kan søke Fiskeridirektoratets regionkontor om dispensasjon fra deltakerforskriftens krav til egnethet, bemanning og utstyr under gjennomføringen av samfisket.

  Notfartøy som skal drive samfiske etter norsk vårgytende sild, må begge tilhøre enten lukket gruppe og ha hjemmelslengde under 15 meter eller åpen gruppe. Unntak fra kravet til hjemmelslengde for fartøy i lukket gruppe gjelder for eiere av notfartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter som drev samfiske med et annet fartøy med hjemmelslengde under 15 meter i årene 2008, 2009 eller 2010. Unntak fra dette kravet gjelder også dersom ingen av fartøyene i samfiskelaget er egnet til å drive direktehåving av sild.

  Notfartøy som skal drive samfiske etter makrell må begge tilhøre reguleringsgruppen for notfartøy med største lengde under 13 meter.

  Notfartøy som skal drive samfiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak må begge tilhøre enten lukket eller åpen gruppe.

  Fartøy som har drevet selvstendig fiske i et kalenderår kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote hver gang fartøyet skal drive samfiske.

  § 33g Begrensning i kvantum av norsk vårgytende sild og sild i Nordsjøen og Skagerrak som kan samfiskes
  I fisket etter norsk vårgytende sild kan et samfiskelag lande et kvantum tilsvarende summen av inntil 2 x 12,52 kvotefaktorer.

  I fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak kan et samfiskelag lande et kvantum tilsvarende summen av inntil 2 x 15 kvotefaktorer.

  Kvantum utover dette må det enkelte fartøyet fiske og lande alene.

  § 33h Krav til påmelding og antall fartøy i et samfiskelag
  Fartøy som skal drive samfiske må før samfisket starter være skriftlig påmeldt som samfiskelag til Norges Sildesalgslag. Ett samfiskelag kan være påmeldt til fiske på en eller flere arter. Påmeldingen som samfiskelag er gyldig i ett kalenderår.

  Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende.

  Påmeldingen skal inneholde alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende og i hvilket fiskeri det skal drives samfiske.

  Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag per kalenderår. Denne begrensningen gjelder per art. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

  § 33i Krav til låssetting og innmelding av fangsten
  All samfisket fangst skal låssettes.

  Fangsten er låssatt når den er sikret i merd/pose. Fisk som holdes i snurpenot på siden av fartøyet er ikke ansett som låssatt.

  Straks fangsten er låssatt skal fisker melde den inn til Norges Sildesalgslag. Dette gjelder uavhengig av om fangsten skal meldes til auksjon eller lagres i låset. Låssted med tilhørende koordinater (geografisk posisjon) og kommune skal angis i innmeldingen. Samfiskeoperasjonen er avsluttet når fangsten er låssatt og innmeldt til Norges Sildsalgslag.

  For øvrig skal låset oppankres eller fortøyes til land og merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hvert deltakende fartøy i samfiskelaget.

  Samfiskelaget plikter å føre tilsyn med at den låssatte fangsten håndteres og oppbevares i tråd med bestemmelsene om fangst av fisk som skal holdes levende i kapittel XVIII.

  § 33j Landing og samføring av samfisket og låssatt fangst
  Låset skal være oppankret eller fortøyd til land før fangsten kan landes.

  Landing av låssatt fangst kan skje ved opptak fra lås i sjøen til godkjent førings-/kjøperfartøy.

  Den låssatte fangsten kan også tas opp og føres i land av ett eller begge fartøyene i samfiskelaget (samføring). Ved samføring skal samfiskelaget snarest mulig melde fra til Norges Sildesalgslag om tidspunktet for opptak fra lås, kvantumet som skal samføres og landingssted.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste nedi pdf-format:

  14-275.jml (307,45 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Snurrevadpose-figur (502,60 kB) Retningslinjer-Sjofartsdir (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) fjordlinjer-2015 (446,41 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)