Skjul søk

J-274-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-225-2017

Erstattet av: J-14-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Publisert: 21.12.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

 I

 I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

 § 16 bokstav c annet ledd skal lyde:

 Uten hinder av forbudet i første ledd kan fartøy med vassildtråltillatelse fiske etter vassild med pelagisk trål i perioden fra og med1. januar til og med 31. mai.

 § 16 bokstav d skal lyde:

 Innenfor grunnlinjene er det på følgende kyststrekninger forbudt å bruke trål på grunnere vann enn angitt nedenfor:

  1. Svenskegrensen - Jærens rev : 60 m
  2. Jærens rev til og med Nord-Trøndelag fylke: 100 m
  3. Nordland, Troms og Finnmark fylker: 170 m

 § 33 annet ledd skal lyde:

 Kongekrabbe i kvoteregulert område kan bare fiskes med teiner. Hvert fartøy kan ha inntil 30 teiner. I tillegg kan to forskningsteiner benyttes. I teiner som er satt ut for fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal det være minst fire sirkelformede fluktåpninger med minste indre diameter på 150 mm. Fluktåpningene skal være montert i nedre kant av teinens sidepanel, men ikke høyere enn 10 cm fra bunnrammen. Ved fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område er det forbudt å benytte teiner med fluktåpning. 

II

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

 Forskriften lyder etter dette:

---------

HØ/EW

Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

Vedlegg: