J-273-2010: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2011

Erstatter: J-118-2010

Erstattet av: J-122-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.12.2010

Gyldig til: 01.01.2012

Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2011

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12 og 16:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande øyepål i 2011.

  § 2 Bifangst av øyepål

  Uten hinder av § 1 kan det fiskes inntil 20 % øyepål som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

  § 3 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 4 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

  TM/EW