J-270-2009: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-227-2009

Erstattet av: J-11-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2010

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 21. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 3 nr. 4 (endret) skal lyde:

  4. I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og
  Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr:
  120 mm.

  § 16 c) overskriften (endret) skal lyde:

  c) Forbud mot å fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i avgrensede områder.

  § 28 annet ledd (endret) skal lyde:

  Garn som benyttes i fiske etter breiflabb skal røktes minst hver tredje dag.

  § 34 annet ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske breiflabb med garn nord for 63° N i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. mai og fra 20. desember til og med 31. desember. I området mellom 62° N og 63° N gjelder forbudet fra og med 1. mars til og med 20. mai.

  § 34 tredje ledd (endret) skal lyde:

  (3) Det er forbudt å fiske uer med konvensjonelle nord for 62°N i tidsrommet 1. mars til og med 30. juni og 1. september til og med 30. september. Forbudet gjelder ikke for fartøy som fisker med juksa.

  § 36 annet ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske med trål og snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 15 bokstav f tillatt å ha inntil 20% bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 37 sjuende ledd (endret) skal lyde:

  (7) For fartøy som ikke har vassildtråltillatelse er det tillatt å ha inntil 10% bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 43 nr. 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske fisk mindre enn:

  1. Kveite 80 cm

  II

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-270-2009.pdf (366,11 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevad.pdf (71,14 kB) lasteromssertifikat.pdf (79,60 kB) kart (201,43 kB)