J-27-2019: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-18-2019

Erstattet av: J-39-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.02.2019

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. februar 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 34.

   I

   I forskrift 22.desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

   § 33g tredje ledd ( endret) skal lyde:

   Fartøy under både 11 meter største lengde og 4,5 meter største bredde, som i tillegg har lasteromstørrelse under 20 m³ , og hvor dette er dokumentert overfor Fiskeridirektoratet, kan uavhengig av forbudet i første ledd fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene i perioden frem til og med 31. desember 2019. Dette under forutsetning av at det fiskes med snurrevad som ikke er større enn en 120 maskers not (talt opp langs ene vingen) á 300 mm maskevidde (helmasker), med kuletelne og grunntelne ikke lengre enn 90 meter fra vingespiss til vingespiss, med total omkrets i åpningen ikke større enn 90 meter målt på strukket maske og maksimal taulengde ikke mer enn 880 meter (4 kveiler á 220 meter), og at det ikke gjelder forbud mot fiske med snurrevad i medhold av lokal reguleringsforskrift.

    II

  Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: