J-27-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2016

Erstatter: J-297-2015

Erstattet av: J-113-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.02.2016

Gyldig til: 31.12.2016

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2016

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 11. februar 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36, 37, 43 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 18. desember 2015 nr. 1782 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2016 gjøres følgende endring:

  § 4 tredje ledd (nytt) skal lyde:

  Den som første gang ble registret som eier av et fartøy i Fiskeridirektoratets merkeregister i perioden 1. mai til 31. desember 2015 og som oppfylte vilkårene for å delta i fangst av kongekrabbe, kan søke om at fangst av andre arter enn kongekrabbe omsatt på sluttseddel før 1. april 2016, blir lagt til grunn for beregning av forhøyet kvote i 2016. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet region Nord innen 18. april 2016.

  § 4 fjerde ledd (nytt) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet region Nord kan dispensere fra kravet til omsetning dersom eier av fartøyet på grunn av sykdom har vært forhindret fra å delta i fiske i 2015. Det må fremlegges dokumentasjon på sykemelding og fangstinntekter fra annet fiskeri i 2012, 2013 og 2014. Kvoten kan da baseres på et gjennomsnitt av fartøyeiers sluttseddelførte omsetning av annen fisk enn kongekrabbe med fartøyet i disse årene. I slike tilfeller skal det ellers gjelde tilsvarende vilkår som nevnt i annet ledd for hvilken omsetning som kan legges til grunn.

  § 4 tredje ledd blir etter dette femte ledd.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

   ----------------

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2016   

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36, 37, 43 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i kvoteregulert område. Forskriften gjelder også på land og utenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for fartøy å fange, oppbevare om bord og lande kongekrabbe innenfor kvoteregulert område. Med kvoteregulert område menes i denne forskrift følgende område:

  a)       Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:
  N 70°55,96’ Ø 25°32,81’
  N 70°55,82’ Ø 25°30,46’

  b)       Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71°08,05’ Ø 26° til N 71°30’ Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71°30’ til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

  § 3 Totalkvote og kvotefleksibilitet

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe, fange og lande 1850 tonn hannkrabber, 50 tonn hunnkrabber og 150 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område i 2016.

  Av kvantumet i første ledd avsettes 1 tonn hannkrabber til forskningskvote, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 4 tonn hannkrabber til turistfisket.

  Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive totalkvoten med et tilsvarende kvantum i 2016.

  Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2016 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive totalkvoten med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2017.

  § 4 Fartøykvoter

  Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, kan fange og lande en fartøykvote på 0,46 tonn tilsvarende en kvotefaktor på 0,10.

  Fiskeridirektoratet region Nord kan tildele fartøy en høyere kvote basert på eiers sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i 2015 med fartøyet eller fartøyet det er kommet til erstatning for, med unntak av omsetning fra kaisalg. Omsetning med utskiftet fartøy skal likevel bare legges til grunn dersom dette fartøyet fylte vilkårene for å delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i 2015. Det kan også legges til grunn omsetning fra sjølaksefiske i 2015 som blir tilstrekkelig dokumentert gjennom konkrete bilag for de enkelte salg. I tilfeller hvor fartøyeier er tilflyttet det kvoteregulerte området, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, kan det ikke legges til grunn omsetning fra tidspunktet før flyttingen. Det kan i denne sammenheng ikke legges til grunn et tidligere tidspunkt for flytting enn da melding om flytting i medhold av forskrift 18. desember 2008 nr. 1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn § 8 kom frem til fiskerimyndighetene. Høyere fartøykvote tildeles etter følgende stige:

  Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2015

  Kvotefaktor

  Fartøykvote (tonn)

  25 000 - 49 999

  0,25

  1,14

  50 000 - 99 999

  0,50

  2,28

  100 000 ≤

  1,00

  4,56

  Den som første gang ble registret som eier av et fartøy i Fiskeridirektoratets merkeregister i perioden 1. mai til 31. desember 2015 og som oppfylte vilkårene for å delta i fangst av kongekrabbe, kan søke om at fangst av andre arter enn kongekrabbe omsatt på sluttseddel før 1. april 2016, blir lagt til grunn for beregning av forhøyet kvote i 2016. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet region Nord innen 18. april 2016.

  Fiskeridirektoratet region Nord kan dispensere fra kravet til omsetning dersom eier av fartøyet på grunn av sykdom har vært forhindret fra å delta i fiske i 2015. Det må fremlegges dokumentasjon på sykemelding og fangstinntekter fra annet fiskeri i 2012, 2013 og 2014. Kvoten kan da baseres på et gjennomsnitt av fartøyeiers sluttseddelførte omsetning av annen fisk enn kongekrabbe med fartøyet i disse årene. I slike tilfeller skal det ellers gjelde tilsvarende vilkår som nevnt i annet ledd for hvilken omsetning som kan legges til grunn.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 5 Tilleggskvoter

  Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe kan fange og lande inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

  § 6 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting flere ganger i løpet av reguleringsåret, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og annet ledd annet punktum dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd og annet ledd annet punktum for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 7 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av et annet fartøy. Dette forbudet gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området.

  § 8 Landing av fangst

  Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området.

  Uten hinder av første ledd kan kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området landes i Skarsvåg i Nordkapp kommune.

  § 9 Fangst i og utenfor kvoteregulert område

  Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe må, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, ha avsluttet og landet fangsten i 2016 før det kan delta i fangst utenfor kvoteregulert område.

  Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum likevel fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

  Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe som har fanget og landet sin fartøykvote angitt i § 4 kan ikke ha teiner om bord samtidig med at det drives fiske med bunngarn eller bunnline.

  § 10 Rapporteringsplikt per SMS

  Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding til Fiskeridirektoratet region Nord per SMS (telefon 1933) når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Det skal videre sendes en melding om landing en time før fartøy lander fangst i kvoteregulert område.

  1. Melding om start av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

   ”kkk”
   ”akt” 2 døgn før fangsten starter i kvoteregulert område
   Registreringsmerke
   Navn på fartøyet
   Dato og klokkeslett

  2. Melding om avslutning av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:
       
   ”kkk”
   ”pas” når fartøyet avslutter fangsten i kvoteregulert område,
   Registreringsmerke
   Navn på fartøyet
   Dato og klokkeslett
  3. Melding om landing skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

   ”kkk”
   Registreringsmerke
   Navn på fartøyet
   Dato og klokkeslett
   Kvantum kongekrabbe angitt i kilogram
   Antall teinedøgn (antall teiner x antall døgn teinene har vært vatnet)
   Landingssted

  § 11 Posisjonsrapportering

  Fartøy som deltar i fangst i henhold til § 3, og som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering i forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B).

  AIS systemet skal holdes i gang til enhver tid gjennom hele reguleringsåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratet region Nord før strømmen brytes. Når strømmen til AIS systemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon.

  Fartøy underlagt forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy skal ved fangst av kongekrabbe sende melding om fartøyets posisjon automatisk til Fiskeridirektoratet hvert 15. minutt.

  § 12 Forbud mot ombordproduksjon

  Det er ikke tillatt å drive ombordproduksjon av kongekrabbe.

  § 13 Bifangst

  Fartøy som fisker med bunngarn eller bunnline fra et merkeregistrert fartøy hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, kan ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe. Ved fiske etter rognkjeks med bunngarn er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing, regnet av fangstens samlede vekt av rognkjeks og kongekrabbe.

  For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal bifangst i tråd med første ledd trekkes fra fartøyets kvote.

  Fartøy uten adgang til å delta i fangst av kongekrabbe kan ikke ha teiner om bord samtidig som det driver fiske med bunngarn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe som har fanget sin fartøykvote gitt i § 4.

  § 14 Rapportering av fangst

  Fiskeridirektoratet kan pålegge eier og bruker av fartøy å registrere fangstdata på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll.

  Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Nord innen 14 dager etter endt måned med fangst.

  Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for lagring av fangst, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon (tlf. 07611) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om antall samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

  § 15 Bruk av samleteiner

  Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for lagring av fangst, skal bruke teiner med utspiling i bunn.

  Det er ikke tillatt å bruke samleteiner for lagring av fangst i havn og grunnere enn 20 meter.

  Med samleteine menes alle innretninger for lagring av fangst i sjøen.

  § 16 Turistfiske

  Fiskeridirektoratet region Nord kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Det er forbudt å omsette fangsten.

  Fiskeridirektoratet region Nord fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 17 Stenging av områder

  Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i følgende deler av kvoteregulert område og periode:

  a)  øst for en rett linje nordover fra Kinnarodden 71°08`N 27°39,40`Ø fra 23. august kl 12.00 til 28. august kl 24.00.

  b) vest for en rett linje nordover fra Kinnarodden 71°08`N 27°39,40`Ø fra 29. august kl 00.00 til 1. september kl 18.00.

  § 18 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten på lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift, og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 19 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 20 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 21 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.

  GG/EW