J-268-2007: (Utgått) Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2008

Erstatter: J-244-2006

Erstattet av: J-303-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.12.2007

Gyldig til: 31.12.2008

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2008

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. desember 2007 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, fastsatt følgende forskrift:

  § 1. Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2. Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

  § 3. Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2008 og gjelder til og med 31. desember 2008.

  HØ/EW