J-267-2016: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-125-2016

Erstattet av: J-39-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2017

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 10 nytt tredje ledd skal lyde:

  Ved fiske med snurrevad nord for 62° N er det tillatt å benytte fiskelås på innsiden i forlengelsen foran fiskeposen med mindre maskevidde enn 130 mm. Lengden på fiskelåsen skal ikke overstige 4 meter. Fiskelåsen skal monteres inn i forlengelsen minst 4 meter foran fiskeposen.

  Gjeldende § 10 tredje ledd blir fjerde ledd.  

  Ny § 11a skal lyde:

  § 11a Fangstbegrensningssystem i snurrevad

  Nord for 62° N er det tillatt å benytte fangstbegrensningssystem i snurrevad dersom det er utformet og innmontert i henhold til vedlegg 6. Fangstbegrensningssystemet skal bestå av minimum to utslippshull og en fiskelås og skal være montert som eneste seksjon mellom snurrevadens belg og fiskepose. Fiskelåsen kan ha mindre maskevidde enn 130 mm.

  Ved bruk av fangstbegrensningssystem i kombinasjon med kvadratmasket fiskepose kan posen snøres sammen der det er behov for å begrense størrelsen på fangstene.

  Ny § 14a skal lyde:

  § 14a Partråling etter bunnfisk med stormasket trål sør for 62˚N

  Fartøy med adgang til å drive partråling etter bunnfisk sør for 62˚N kan på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

  1. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til vedkommende salgslag før fisket tar til.
  2. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
  3. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
  4. Ved innmelding av fangst til vedkommende salgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
  5. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av kvoteåret.
  6. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 16 nytt annet ledd  skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan uten hinder av første ledd gi tillatelse til å bruke reketrål på kysten av Troms og Finnmark på dybder opp til 170 meter.

  § 43 ny nr. 40 skal lyde:

  40.       Vassild                                                                                                           27 cm

  § 46 nytt syttende ledd skal lyde:

  Ved fiske etter vassild er det adgang til å ha inntil 20 % av vassild under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  § 49 skal lyde:

  § 49 Oppmaling av torsk, hyse, sei og kystbrisling

  Det er forbudt å fiske eller lande torsk, hyse, sei og kystbrisling til oppmaling, herunder til matmel og til fiske- og dyrefôr.

  Vedkommende salgslag kan dispensere fra oppmalingsforbudet.

  Spesifikasjonen «Utforming og innmontering av snurrevadpose med kvadratiske masker» (Vedlegg 1) som vist til i § 3 nr. 1 bokstav b) skal lyde:

  Spesifikasjoner for utforming og montering av kvadratmaskepose for snurrevad

  Innledning

  En snurrevadpose med kvadratiske masker kan enten være en to- eller firepanels

  pose. En topanels pose består av to identiske panel – et overpanel og et underpanel. En firepanels pose består av identiske over- og underpanel samt to kileformete sidepanel. Det er valgfritt hvorvidt en vil bruke to- eller firepanels poser.

  Forpart

  I fremste del av snurrevadposen skal det monteres en forlengelse med vanlige masker i polyetylen (PE), og med fri lengde over 5 masker. Trådtykkelse velges fritt. Forlengelsen skal ha en minimum maskevidde på 130 mm, og kan ha en omkrets på 80 - 120 frie masker og 60 – 100 frie masker for fartøy under 15 meter. Maskene i forlengelsens bakpart skal maskebindes mot kvadratmaskeseksjonen, og maskene i forlengelsen skal fordeles jevnt over hele kvadratmaskeposens omkrets (kiler inkludert).

  Sammenføyningen mellom posens forlengelse (forpart) og resten av redskapen kan skje ved maskebinding eller ved at tau tres gjennom maskene i sammenføyningen. Ved forskjell i antall masker foran eller bak sammenføyningen, skal overskytende masker fordeles jevnt over hele omkretsen, uavhengig om det maskebindes eller benyttes tau. Dersom det benyttes tau, skal tauets lengde være minimum 70 % av omkretsen av forlengelsen målt på strukket lin.

  Seksjon med kvadratiske masker

  Panel med kvadratiske masker skal lages av flettet knuteløst nett av enten polyamid (PA), polyetylen (PE), polypropylen (PP), eller polyester (PES). Minimum maskevidde i denne seksjonen skal være 125 mm. Det skal benyttes enkel flettet tråd med tykkelse på opp til 7,5 mm for maskevidder mellom 125 og 145 mm. Ved maskevidder fra og med 145 mm og oppover kan det benyttes enkel flettet tråd med tykkelse på opptil 11 mm. For fartøy på eller over 15 meter skal over- og underpanelet hver for seg ha en lengde på minimum 12,5 meter, og en bredde på minimum 2,5 meter og maksimum 4 meter. For fartøy under 15 meter skal over- og underpanelet hver for seg ha en lengde på minimum 7,5 meter og en bredde på minimum 1,9 meter og maksimum 4 meter. Uavhengig av kvadratmaskepanelenes lengde og bredde målt i meter, skal:

  • over- og underpanelet av kvadratmasker være like i lengde og bredde
  • maskevidden være den samme i over- og underpanelet
  • bredde på kvadratmaskepanelet i over- og underpanelet i form av frie masker være det samme i hele panelenes lengde.

  Panelet med kvadratiske masker lages ved at nettet skjæres stolperett (AB-kutt), og sammenføyes med forpart og løft slik at stolpene kun går på tvers av og langs av posen. Dersom seksjonen av kvadratmasker til over- og underpanelet lages av et sammenhengende nettstykke, skal det lages en falsk leis bestående av to stolper i tverretningen slik at posen får to like panel. Samtlige stolperekker som går på tvers av posen skal danne sammenhengende hele sirkler, det vil si at stolpene ligger overfor hverandre i sideleisen.

  Løft

  I bakkant av seksjon med kvadratiske masker skal det monteres et løft eller pumpeskjørt. Maskevidden skal være minimum 130 mm. Under fiske skal løftet snøres helt sammen, maksimum 30 cm bak sammenføyning mellom kvadratmaskeseksjon og løft. Enden på løftet kan være lukket under fiske.

  Utforming av løft/ løft med innmontert presenning/pumpeskjørt tilpasses fartøyets behov, fri utforming.

  Firepanels snurrevadposer

  Firepanels snurrevadposer skal ha samme over- og underpanel som topanels

  snurrevadposer, men skal i tillegg ha sidepanel mellom over- og underpanel, et på hver side av posen. Posen skal bestå av A) forpart med sidepanel B) seksjon med kvadratiske masker med kileformete sidepanel og C), løft som beskrevet over.

  Kileformet sidepanel.

  Sidepanelene består av to deler; A) en del som inngår i den rettskårne forparten som skal ha samme lengde som snurrevadposens forpart, og som ikke nødvendigvis må være adskilt fra forpartens over- og underpanel med leiser, og B) et kileformet panel som skal ha samme totale lengde som seksjon med kvadratiske masker. Kilens forpart skal lages av samme nett-type som forpart i over- og underpanel og ha en bredde på maksimum 25 masker og maksimum 21 frie masker, det vil si at det må tas inn minimum to masker i hver leis når sidepanelene sammenføyes med over- og underpanelet. Den kileformete delen av sidepanelet skal være laget av vanlige masker (diamantmasker) i knute eller knuteløst lin, med minimum maskevidde på 130 mm, og fritt valg med hensyn til trådtykkelse.

  Kilens bredde i bakkant skal være totalt 4 masker og 1 eller ingen ”frie” masker.

  Kilen avsluttes jevnt med og i bakkant av seksjon med kvadratmasker. Her settes det et kraftig bendsel som innbefatter alle tre panelene på hver side (over to stolper fra overpanel pluss de siste fire maskene i sidepanelet pluss to stolper fra underpanelet).

  Spesifikasjonen «Beskrivelse av fangstbegrensningssystem for snurrevad» (nytt vedlegg 6) som vist til i § 11a skal lyde:

  Beskrivelse av fangstbegrensningssystem for snurrevad

  Krav til fangstutslipp

  Der skal være minst to utslippsåpninger.  Disse skal være plassert i forlengelsens over- og/eller underpanel som vist på figur. Åpningene skal ha minimum lengde på 2,0 meter og en minimum bredde på 3 masker med minimum 130 mm maskevidde. Hullet skjæres med rettskårne masker (N-retning), og med tre stolper (AB-kutt)  til en spiss både framme og bak.  Langs kantene på åpningene festes tråd/tau som er inntil 10% kortere enn selve omkretsen på åpningen. Lysåpningen med tråd/tau skal da ikke være mindre enn 1,8 meter målt på strukket lin i lengderetningen.

  Hullene plasseres maksimum 0,2 meter fra forkant av fiskelåsen. Begge/alle åpningene skal plasseres like langt bak i snurrevadens forlengelse målt fra skråskåren belg til forkant av utslippshullene. For å redusere slitasjen i for- og bakkant av utslippshullene kan det lages forsterkning, fortrinnsvis med tau fra endene på hullet stolperett for- og/eller bakover.

  Krav til fiskelås, diamantmasket sekk

  Bak utslippsåpningene skal det være en fiskelås. Fiskelåsen skal være en sylinder av nett som kan ha mindre maskevidde enn 130 millimeter. Fiskelåsens omkrets skal ikke være mindre enn omkretsen på forlengelsen som den plasseres i.  De fremste maskene på fiskelåsen er sydd mot maskene i forlengelse/sekk, ellers er nettsylinderen ikke festet. Fiskelåsens lengde skal være mellom 2 og 3 meter tilpasset nettseksjonens omkrets, og det skal tres tau rundt fiskelåsen, minimum en og en halv meter fra fiskelåsens forkant. Fiskelåsens forkant skal ikke ha større avstand til utslippshullenes bakre del enn 0,2 meter.

  Bruk av kvadratmasket sekk                           

  I områder hvor det er påbudt med kvadratmasket sekk, jf. forskriftens § 3, skal den diamantmaskede forlengelsen være inntil 5 masker lang, og monteres maksimum 1,7 meter bak  utslippshullenes bakkant.

  Krav til utforming og innmontering

  1. Fangstbegrensningssystemet skal være første seksjon bak belgen på snurrevaden.
  2. Fangstbegrensningsseksjonen skal være rettskåret med maksimum lengde på 10 meter. (71 masker).
  3. Avstand fra utslippshull til festepunkt for fiskelås skal ikke overskride 20 cm.
  4.  Det skal være minst to utslippshull. Samtlige hull skal være like langt fra fiskelås og overgang til belg.
  5.  Avstanden fra utslippshullene og forover til belg skal ikke overstige 44 masker (ca. 6,3 meter).
  6.  Det kan tres et tau/tråd rundt utslippsåpningen som er inntil 10% kortere enn omkretsen på hullet. Lysåpningen i utslippshullet skal da være minimum 1,8 meter målt på strukket lin i lengderetningen.
  7.  Lengden på fiskelåsen skal være maksimum 2,5 meter.

  Ved bruk av kvadratmasket sekk skal ikke avstanden fra utslippshullene til kvadratmasket nett overstige 2,5 meter.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

  ……………………….

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/MKB

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: