J-266-2014: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2015

Erstatter: J-82-2014

Erstattet av: J-100-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2015

Gyldig til: 01.01.2016

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2015

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12 og 16 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Færøyenes fiskerisone i 2015.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta:
  1. 1 900 tonn lange/blålange
  2. 1 600 tonn brosme
  3. 500 tonn sei
  4. 800 andre arter som bifangst

  Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy, kan fiske på kvotene som nevnt i første ledd nr. 1 og 2.

  Bare fartøy med torsketråltillatelse eller seitråltillatelse og fartøy som har adgang til å delta i fisket i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy, kan fiske på kvoten som nevnt i første ledd nr. 3.

  Fiskeridirektoratet kan endre deltakerbegrensningene i andre og tredje ledd dersom kvotene ikke blir utnyttet.

  § 3 Bifangst

  Den samlede bifangsten av andre arter enn lange/blålange, brosme og sei skal til enhver tid ikke overstige 25 % i vekt av hele fangsten om bord. Bifangsten pr. fangstdøgn kan ikke overstige 30 %.

  § 4 Begrensninger i fisket

  Maksimalt 12 fartøy kan delta i fisket samtidig.

  Dersom færøyske myndigheter tillater fiske på Færøybanken, kan det enkelte fartøy fiske i dette området inntil 10 dager pr. tur, men ikke mer enn 27 dager i løpet av 2015.

  5 Stopp i fisket
  Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.

  HØ/EW