J-259-2007: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2008.

Erstatter: J-24-2007

Erstattet av: J-273-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.12.2007

Gyldig til: 31.12.2008

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2008.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 17. desember 2007, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13 og Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone.

  § 2 Kvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører svensk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr:

  a) 382 tonn torsk
  b) 707 tonn hyse
  c) 880 tonn sei
  d) 190 tonn lyr/hvitting
  e) 242 tonn makrell, herunder bifangst
  f) 800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell
  g) 846 tonn sild
  h) 164 tonn reker
  i) Andre arter i tradisjonelt omfang.

  § 3 Bifangst

  Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse artene.

  Bifangst av makrell i sildefisket er begrenset til 10% i vekt i de enkelte fangster.

  § 4 Rapporteringsplikt

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om rapporteringsplikt, herunder regler om daglig fangstrapportering.

  § 5 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 6 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008 og gjelder til og med 31. desember 2008.

  HØ/EW