J-258-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2019

Erstatter: J-231-2017

Erstattet av: J-26-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2018 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

   Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2 Kvoter nord for 62° N

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  1. 21.518 tonn torsk
  2.   1.100 tonn hyse
  3.   2.550 tonn sei
  4. 11.687 tonn makrell i ICES-område 2a. Denne kvoten kan også fiskes i ICES-område 4a.
  5.   1.500 tonn uer (Sebastes mentella)
  6.      50 tonn blåkveite som bifangst
  7.     350 tonn andre arter som bifangst

    § 3 Soneadgang ved fisket etter kolmule

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 187.855 tonn av EUs kvote av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

   § 4 Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 34.484 tonn av EUs kvote av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 5 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 6 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  § 7 Fredningstid i fisket etter uer

  Det er forbudt å fiske uer med bunntrål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 19. mai.

  § 8 Områder for bunntrål i fisket etter uer

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden før 1. mars bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til
  2. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
  3. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  4. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  5. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  6. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  7. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  8. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  9. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  10. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  11. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

   Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden fra og med 20. mai bare tillatt innenfor følgende område:

   I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
  2. N 73°30,00` Ø 0024°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
  5. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  6. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  7. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  8. N 66°51,00` Ø 008°09,00`
  9. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  10. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  11. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  12. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  13. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

   § 9 Områder for flytetrål i fisket etter uer

  Fiske med flytetrål etter uer er bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 014° 12,00`, og videre til
  2. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  3. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  4. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  5. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  6. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  7. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  8. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

   Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.

   Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N

  § 10 Kvoter sør for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak:

  1. 21.236 tonn torsk
  2. 16.804 tonn hyse
  3. 58.524 tonn sei
  4. 10.821 tonn hvitting
  5. 47.868 tonn rødspette
  6. 50.000 tonn sild
  7. 21.494 tonn makrell
  8.     200 tonn reker 
  9.  1.700 tonn breiflabb
  10.     600 tonn sjøkreps
  11.     170 tonn brosme
  12.  1.350 tonn lange
  13. 11.000 tonn andre arter.

   Inntil 6.000 tonn av makrellkvoten nevnt i første ledd bokstav g) kan fiskes i Norges økonomiske sone sør for 57° 30' N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

   Seikvoten nevnt i første ledd bokstav c) kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene.

   I Skagerrak er det ikke tillatt å fiske mer enn til sammen 2.000 tonn andre arter enn torsk, hyse, hvitting, sei, rødspette, makrell, reker, sild, brisling, kolmule, øyepål, tobis og hestmakrell

   § 11 Soneadgang ved fisket etter makrell

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU soneadgang ved fiske etter makrell i henhold til Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between the European Union and Norway on the management of mackerel in the North-East Atlantic for 2019 av 29. november 2018.

  Kapittel 5. Fellesbestemmelser

  § 12 Bifangst

  Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangsten, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige:

  1.  5 % sild i annet fiske og
  2.  10 % bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling.

   § 13 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  Kvantaene som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyenes samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU.

  § 14 Dokumentasjon av kvotegrunnlag

  Fartøy omfattet av forskriften skal ved fiske i Norges økonomiske sone sør for 62° N skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvanta uunngåelig bifangst.

  Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår:

  1. Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke;
  2. Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon;
  3. Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område.

   § 15 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 16 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 og gjelder til og med 31. desember 2019.

  --------------

  HØ/EW