J-256-2010: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2011.

Erstatter: J-33-2010

Erstattet av: J-259-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.12.2010

Gyldig til: 01.01.2012

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2011.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 9. desember 2010, med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone.

  § 2 Kvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører svensk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr:

  a) 382 tonn torsk
  b) 707 tonn hyse
  c) 880 tonn sei
  d) 190 tonn lyr/hvitting
  e) 242 tonn makrell, herunder bifangst
  f) 800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell
  g) 846 tonn sild
  h) 123 tonn reker
  i) Andre arter i tradisjonelt omfang.

  § 3 Bifangst

  Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse artene.

  Bifangst av makrell i fisket etter sild er begrenset til 10% i vekt i de enkelte fangster.

  § 4 Rapporteringsplikt

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om rapporteringsplikt, herunder regler om daglig fangstrapportering.

  § 5 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 6 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

  HØ/EW