J-255-2019: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-159-2019

Erstattet av: J-79-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

   § 33c skal lyde:

  I teiner og ruser som er satt ut til fangst av leppefisk skal inngangen (kalven) være 60 mm i diameter eller mindre for å redusere fangst av stor berggylt og bifangst av andre arter enn leppefisk.

  Frem til 1. januar 2021 tillates det at inngangen (kalven) er mindre enn at en sylinder med diameter 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.

  § 33d første ledd skal lyde:

  På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Møre og Romsdal fylke er det i tiden fra og med 1. mai til og med 31. desember forbudt å sette ut ruser. Forbudet er ikke til hinder for å sette ut ruser til fangst av ål for manntallsførte fiskere som fisker ål for omsetning med merkeregistrert fartøy i henhold til enhver tid gjeldende forskrifter om fangst av ål. Fiskeridirektoratets regionkontor kan videre gi tillatelse til merkeregistrerte fartøy til å sette ut ruser til fangst av leppefisk for fiskere som skal fiske leppefisk for omsetning.

  § 33g tredje ledd skal lyde:

  Fartøy under både 11 meter største lengde og 4,5 meter største bredde, som i tillegg har lasteromstørrelse under 20 m³, og hvor dette er dokumentert overfor Fiskeridirektoratet, kan uavhengig av forbudet i første ledd fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene i perioden frem til og med 31. desember 2020. Dette under forutsetning av at det fiskes med snurrevad som ikke er større enn en 120 maskers not (talt opp langs ene vingen) á 300 mm maskevidde (helmasker), med kuletelne og grunntelne ikke lengre enn 90 meter fra vingespiss til vingespiss, med total omkrets i åpningen ikke større enn 90 meter målt på strukket maske og maksimal taulengde ikke mer enn 880 meter (4 kveiler á 220 meter), og at det ikke gjelder forbud mot fiske med snurrevad i medhold av lokal reguleringsforskrift

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  JBN/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: