J-254-2018: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-119-2018

Erstattet av: J-18-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2019

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 3 nr. 4 første punktum skal lyde:

   I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, kan det uten hinder av første ledd første punktum ved fiske med trål og ved bruk av seleksjonspanel benyttes en fiskepose med maskevidde ned til 90 mm.

    § 12 annet ledd skal lyde:

   Sør for 62˚N og i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) skal det ved bruk av reketrål være innmontert sorteringsristsystem i trålen.

   § 28 fjerde ledd skal lyde:

   Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe eller hummer skal røktes minst én gang per uke. Samleteiner til lagring av kongekrabbe skal røktes annen hver dag.

   Overskriften i § 33 skal lyde:

   Redskapsbegrensning ved fangst av hummer, kongekrabbe, snøkrabbe, leppefisk og reker

  Nytt § 33 femte ledd skal lyde:

   Ved fiske etter reker med teiner kan det i følgende områder ikke samtidig i hvert område benyttes mer enn 100 teiner per fartøy og per person:

  1. Porsanger, sjøkart nr. 103, 104, 105 og 106, innenfor en rett linje fra Helnes fyr til Sværholtklubben i posisjon N 70° 58,15’ og Ø 26° 40,49’, og øst for en linje i Magerøysundet trukket i rettvisende 186 grader fra Skattøra lykt.
  2. Tanafjorden, sjøkart nr. 109 og 110 (324), innenfor en rett linje fra Omgang lykt til Skarvenes lykt.

    § 34 fjerde ledd skal lyde:

   Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder og tidsrom:

  1.   Sør for 62° N fra og med 1. januar til 17. juli kl. 0800, og fra 20. oktober kl 2000 til og med 31. desember.
  2.   Nord for 62° N fra og med 1. januar til 31. juli kl. 0800, og fra 20. oktober kl. 2000 til og med 31. desember.

   § 36 annet ledd skal lyde:

  Ved fiske med trål og snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 15 bokstav f tillatt å ha inntil 30 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

   § 38 annet ledd skal lyde:

   Det er likevel forbudt for norske fartøy å ha mer enn 15 % bifangst av breiflabb og 10 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

   § 41 bokstav e) skal lyde:

   Ved fiske med konsumtrål og snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 15 bokstav f) tillatt å ha inntil 30 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med reketrål er det tillatt å ha inntil 15 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i det enkelte hal og om bord. Ved fiske med garn etter andre arter er det tillatt å ha inntil 5 % breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som fisker med småmasket trål kan ha inntil 0,5 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men maksimalt 500 kg breiflabb pr. tur.

   § 43 nr. 33 skal lyde:

   Det er forbudt å fiske fisk mindre enn:

   33. Kongekrabbe

  1.  hannkrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø        13 cm
  2.  hunnkrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø        13 cm

   § 48 nr. 3 skal lyde:

   All fangst av fisk utenom området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:

   3. Død eller døende fisk av andre arter enn:

  Akkar
  Ansjos
  Blåkveite
  Blålange
  Blåsteinbit
  Breiflabb
  Brisling
  Brosme
  Brudefisk (beryx)
  Dolkfisk
  Flekkpagell
  Flekksteinbit
  Glatthodefisk
  Gråsteinbit
  Hai, herunder
  - blåhai
  - pigghå
  Havabbor
  Hestmakrell
  Hyse
  Hvitting
  Isgalt
  Kolmule
  Kongekrabbe
  Lange
  Lodde
  Lyr
  Lysing
  Makrell
  Makrellstørje
  Morider
  Orange Roughy
  Polartorsk
  Reke (Pandalus borealis)
  Rognkjeks
  Rødspette og andre flyndrearter
  Sardin
  Sei
  Sil, herunder tobis
  Sild
  Skate
  Skjellbrosme
  Skolest
  Slirefisk
  Strømsild
  Torsk
  Tunger
  Uer
  Var, herunder
  - piggvar
  - slettvar
  - glassvar
  Vassild
  Vrakfisk
  Øyepål
  Ål

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

   Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: