J-254-2007: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2008

Erstatter: J-218-2007

Erstattet av: J-43-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.12.2007

Gyldig til: 31.12.2008

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2008

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 17. desember 2007 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 3.384 tonn torsk rund vekt i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 50 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 102 tonn torsk rund vekt i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  § 3 Gruppekvoter

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 2.334 tonn torsk rund vekt i Nordsjøen.

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 62 tonn torsk rund vekt i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  § 4 Maksimalkvoter

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk rund vekt i Nordsjøen:

  Fartøy under 15 meter største lengde:

  30 tonn

  Fartøy mellom 15 og 21 meter største lengde:

  60 tonn

  Fartøy over 21 meter største lengde:

  120 tonn

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk rund vekt i Nordsjøen:

  Fartøy under 21 meter største lengde:

  5 tonn

  Fartøy mellom 21 meter og 28 meter største lengde:

  20 tonn

  Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske inntil 7 tonn torsk rund vekt i Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2008.

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fortsette sitt fiske inntil 4 tonn torsk rund vekt i 2008 selv om gruppekvoten eller totalkvoten er beregnet oppfisket.

  § 5 Bifangst

  Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk.

  Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120 mm i Nordsjøen kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 20 % bifangst av torsk.

  Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 90 mm eller ned til 70 mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen i Skagerrak, kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 10 % bifangst av torsk.

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter andre arter i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 20 % bifangst av torsk.

  Bifangst regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/ landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag 24.00.

  § 6 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Ved salg og utskiftning av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd.

  Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og landet i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

  Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

  Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

  § 7 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

  Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 9 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 10 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i, eller gitt i medhold av, denne forskrift straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 11 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2008 og gjelder til og med 31. desember 2008.

  TM/EW