J-253-2019: (Utgått) Forskrift om forbud mot fisket etter lodde i Barentshavet i 2020.

Erstatter: J-219-2018

Erstattet av: J-204-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om forbud mot fisket etter lodde i Barentshavet i 2020.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

   § 1 Forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhav og Barentshavet (ICES Statistikkområde I og II) i 2020.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsom overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

   ------

  IAA/EW