J-248-2017: (Utgått) Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2018

Erstatter: J-229-2016

Erstattet av: J-214-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2018

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 15. desember 2017 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven) § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 16 og 59, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann mednorske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

  § 3 Overtredelsesbegyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til Svalbardloven § 4 og havressurslova §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

   § 5 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31.desember 2018.

  HØ/EW