J-244-2019: (Utgått) Forskrift om forbud mot fiske i gyteområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62° i 2020

Erstattet av: J-205-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om forbud mot fiske i gyteområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62° i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

   § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy.

  § 2 Forbud mot fiske i gyteområder

  Det er forbudt å fiske i Norges økonomiske sone i følgende avgrensede områder og tidsperioder:

  Tidsbegrenset stengning

  Nr.

  Områdenavn

  Koordinater

  Tidsperiode

  Tilleggsinformasjon

  1.

  Stanhope ground

  60o 10N - 01o 45Ø
  60o 10N - 02o 00Ø
  60o 25N - 01o 45Ø
  60o 25N - 02o 00Ø

  1. Januar – 30. April

  Forskriften gjelder kun i den delen av området som ligger i Norges økonomiske sone.

  2.

  Coral  edge

  58o 51.70N - 03o 26.70Ø

  58o 40.66N - 03o 34.60Ø

  58o 24 00N - 03o 12.40Ø

  58o 24 00N - 02o 55.00Ø

  58o 35 65N - 02o 56.30Ø

  1. Januar – 28. Februar

  3.

  Egersundbanken

  58o 07.40N - 04o 33.0Ø

  57o 53.00N - 05o 12.0Ø

  57o 40.00N - 05o 10.9Ø

  57o 57.90N - 04o 31.9Ø

   1. Januar – 31. Mars

  (10 x 25 nautiske mil)

  4.

  Vestbanken

  57o 15N - 05o 01Ø

  56o 56N - 05o 00Ø

  56o 56N - 06o 20Ø

  57o 15N - 06o 20Ø

  1. Februar-15. Mars

  (18 x 4 nautiske mil)

  5.

  Revet

  57o 28.43N - 08o 05.66Ø

  57o 27.44N - 08o 07.20Ø

  57o 51.77N - 09o 26.33Ø

  57o 52.88N - 09o 25.00Ø

  1 Februar-15. Mars

  Forskriften gjelder kun i den delen av området som ligger i Norges økonomiske sone.

  § 3 Unntak

  Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske med ringnot og pelagisk trål.

  § 4 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 5 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ------------

  AH/EW