J-244-2010: (Utgått) Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011

Erstatter: J-259-2009

Erstattet av: J-261-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.12.2010

Gyldig til: 01.01.2012

Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. Juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske lodde.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 4 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

  HØ/EW