J-243-2010: (Utgått) Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard i 2011

Erstatter: J-259-2009

Erstattet av: J-260-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.12.2010

Gyldig til: 01.01.2012

Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard i 2011

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske lodde.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9 og lov av 6. Juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 4 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

  HØ/EW