J-241-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2017

Erstatter: J-12-2016

Erstattet av: J-231-2017, J-228-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2017

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2016, med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone.

  § 2 Kvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører svensk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr:

  a)

  382 tonn torsk

  b)

  707 tonn hyse

  c)

  880 tonn sei

  d)

  190 tonn lyr og hvitting

  e)

  312 tonn makrell, herunder bifangst

  f)

  800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell

  g)

  1.151 tonn sild

  h)

  123 tonn reker

  i)

  Andre arter i tradisjonelt omfang

   § 3 Bifangst

  Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse artene.

  Ved fiske etter sild er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster.

  § 4 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 5 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017.

  ””””””””””””””””””””””””””””””””

  HØ/MKB