J-239-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-224-2013

Erstattet av: J-69-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.12.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 6. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 33d sjette ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter andre fiskeslag enn torsk med andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene i perioden frem til og med 31. mars 2014 , med unntak av de begrensingene som følger av § 32.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes nedi pdf-format:

  J-239-2013 (359,76 kB)

  Vedlegg:

  snurrevadpose-tekst (65,16 kB) snurrevadpose-figur (502,60 kB) retningslinjer-Sjøfartsdir. (246,18 kB) lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)