J-238-2003: (Utgått) Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet

Erstattet av: J-31-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.12.2003

Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridepartementet den 11. desember 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 16

  Kapittel 1. Innledende bestemmelser

  § 1 Formål

  Formålet med denne forskriften er å begrense rømming fra flytende oppdrettsanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på slike anlegg, samt forsvarlig drift og vedlikehold av anleggene.

  § 2 Virkeområde

  Forskriften gjelder for oppdrettsvirksomhet som drives i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven) hvor flytende oppdrettsanlegg blir benyttet. Forskriften gjelder videre for hovedkomponenter som inngår i nevnte anlegg.

  Anlegg til oppdrett av skalldyr og pigghuder omfattes ikke av forskriften. Det samme gjelder anlegg som nyttes til lagring av villfanget fisk.

  § 3 Definisjoner

  I denne forskrift menes med:

  Oppdrettsvirksomhet: fôring, behandling eller oppbevaring av levende fisk i flytende oppdrettsanlegg samt slaktemerder i tilknytning til slakteri m.v. i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

  Produktsertifisering: sertifisering fra et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard.

  Akkreditert sertifiseringsorgan: sertifiseringsorgan som er akkreditert av Norsk Akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU/EØS land.

  Akkreditert inspeksjonsorgan:inspeksjonsorgan som er akkreditert av Norsk Akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU/EØS land.

  Kompetent organ: organ som kan dokumentere å ha relevant faglig kompetanse samt uavhengighet.

  Flytende oppdrettsanlegg:flytende eller nedsenkbar installasjon sammensatt av hovedkomponenter, hvor levende fisk fôres, behandles eller oppbevares.

  Hovedkomponenter: flytekrage, flåte, lekter, not og fortøyning.

  Dugelighetsbevis : bekreftelse fra akkreditert inspeksjonsorgan om at et flytende oppdrettsanlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet holder et forsvarlig teknisk nivå.

  Tilsvarende internasjonal standard : europeisk, nasjonal eller internasjonal standard med tilsvarende sikkerhetsnivå som NS 9415.

  Kapittel 2. Krav til sertifiserings- og inspeksjonsorgan m.m.

  § 4 Krav til akkrediterte sertifiseringsorgan

  Sertifiseringsorganet skal være akkreditert etter NS-EN 45011 - Generelle krav til organer som har systemer for produktsertifisering.

  § 5 Krav til akkrediterte inspeksjonsorgan

  Inspeksjonsorganet skal være akkreditert etter NS-EN 45004 - Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner. Inspeksjonsorganet må tilfredstille standardens krav til uavhengighetsklasse C eller høyere.

  § 6 Krav til kompetent organ

  Kompetent organ skal fremlegge relevant faglig kompetanse til oppdragsgiver. Organet skal være uavhengig av oppdragsgiver.

  Kapittel 3. Lokalitetsklassifisering

  § 7 Lokalitetsklassifisering

  Før dugelighetsbevis utstedes eller ny lokalitet tas i bruk, skal lokalitet som faller inn under forskriftens virkeområde være klassifisert i henhold til de lokalitetsklasser som oppstilles i NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift (NS 9415).

  Lokalitetsklassifisering skal foretas av kompetent organ.

  Lokalitetsklassifisering omfatter ikke innhenting av grunnlagsdokumentasjon til klassifiseringen.

  Kapittel 4. Krav til flytende oppdrettsanlegg som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelse

  § 8 Krav om produktsertifiserte oppdrettsanlegg

  Flytende oppdrettsanlegg eller hovedkomponenter som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelse må være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard. Fortøyninger omfattes ikke av denne bestemmelsen.

  Flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som ikke er produktsertifisert, men som er bestilt fra leverandør innen 01.04.2004 og levert innen 01.10.2004, kan likevel tas i bruk. Slike anlegg omfattes av kapittel 5.

  § 9 Brukerhåndbok

  Leverandør av flytende oppdrettsanlegg eller hovedkomponenter som skal nyttes i oppdrettsvirksomhet plikter å levere en brukerhåndbok for anlegget eller komponenten. Brukerhåndboken skal være i samsvar med de krav som oppstilles i NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard.

  § 10 Montering

  Montering av flytende oppdrettsanlegg på lokalitet skal skje i samsvar med de krav og prosedyrer som oppstilles i brukerhåndboken for anlegget og komponentene. Det samme gjelder uskiftning av hovedkomponenter i slike anlegg.

  § 11 Særlig om fortøyning

  Leverandør av fortøyning skal være sertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard.

  Fortøyning skal legges ut i samsvar med de krav som oppstilles fra leverandør.

  Kapittel 5. Krav til anlegg som er etablert før forskriftens ikrafttredelse.

  § 12 Krav om dugelighetsbevis

  Eier av flytende oppdrettsanlegg som var utplassert på lokalitet før forskriftens ikrafttredelse, skal innen 01.01.2006 kunne dokumentere forsvarlig teknisk standard på anlegget gjennom utstedt dugelighetsbevis.

  Fiskeridirektoratet kan frem til 01.01.2008 etter søknad dispensere fra tidsfristen der eier av anlegget kan dokumentere at driften skjer med gyldig sertifisering etter internasjonalt godkjent miljøstyringssystem.

  Utplasserte flytende oppdrettsanlegg som oppnår produktsertifisering etter forskriftens ikrafttredelse, vil etter dette omfattes av kapittel 4. Det samme gjelder lekter eller flåte som vurderes av akkreditert inspeksjonsorgan til å ville ha en forsvarlig teknisk standard lenger enn frem til 2012.

  § 13 Utstedelse av og nærmere krav til dugelighetsbevis

  Dugelighetsbeviset skal utstedes av akkreditert inspeksjonsorgan og angi hvilke lokalitetsklasser anlegget kan nyttes på.

  Et dugelighetsbevis skal som minimum inkludere en analyse av det flytende oppdrettsanlegget i forhold til de operasjonelle krav som oppstilles i NS 9514 eller tilsvarende internasjonal standard for den lokalitetskategori anlegget er utplassert på.

  Dugelighetsbevis utstedes for maksimalt 3 år av gangen og maksimalt frem til 01.01.2012. Fra dette tidspunkt må samtlige flytende oppdrettsanlegg som omfattes av kapittel 5 være produktsertifiserte.

  Fiskeridirektoratet kan frem til 01.01.2008 etter søknad godkjenne at dugelighetsbevis utstedes av kompetent organ dersom søker kan sannsynliggjøre at bruk av akkreditert inspeksjonsorgan vil være vesentlig dyrere enn bruk av kompetent organ, eller andre særlige grunner foreligger.

  § 14 Endring på anlegg som innehar dugelighetsbevis

  Dersom det skjer en vesentlig endring på anlegg som innehar dugelighetsbevis, skal nytt dugelighetsbevis innhentes.

  Dersom hovedkomponenter skiftes ut i anlegg som innehar dugelighetsbevis, skal kun produktsertifiserte hovedkomponenter monteres inn i anlegget.

  Ved skifte av not skal noten strekktestes og oppfylle de styrkekrav som oppstilles i NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard før noten igjen kan monteres inn i anlegget.

  Kapittel 6. Vedlikehold m.v.

  § 15 Vedlikehold av flytende oppdrettsanlegg som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelse

  Oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som nyttes til oppdrettsvirksomhet, skal vedlikeholdes i samsvar med de krav som oppstilles i brukerhåndbok fra leverandør av anlegget eller komponentene.

  § 16 Vedlikehold av oppdrettsanlegg som har dugelighetsbevis

  Eier av anlegg som innehar dugelighetsbevis, plikter å utføre nødvendig vedlikehold av dette slik at den tekniske standarden ikke reduseres vesentlig i forhold til standarden på tidspunktet for utstedelsen av beviset.

  Der hovedkomponenter er skiftet ut med produktsertifiserte hovedkomponenter, skal vedlikehold av disse skje i samsvar med de krav til vedlikehold som er oppstilt i brukerhåndbok for komponentene.

  § 17 Særskilt krav ved reparasjon av not

  Reparasjon av not må skje på verksted som er godkjent av not leverandøren.

  Kapittel 7. Sluttbestemmelser

  § 18 Dispensasjonsadgang

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra forskriften.

  § 19 Tvangsmulkt, tilbaketrekking av tillatelse og straff m.v.

  Ved overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift, gjelder forskrift om tvangsmidler etter kap. IV i lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. jf. lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. §§ 21 til 25.

  Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift kan videre føre til straffansvar og til tilbaketrekking av tillatelse gitt i medhold av oppdrettsloven, jf. lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. §§ 24 og 25.

  § 20 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12.08.2003 nr. 1052 om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet.

  ANY/EW