J-237-2004: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2005

Erstattet av: J-241-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.12.2004

Gyldig til: 31.12.2005

Forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2005

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 17. desember 2004 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd og Fiskeridepartementets delegasjon til Fiskeridirektoratet i brev av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35°N og vest for en linje trukket langs meridianen 42°V til posisjon 59°N 42°V og derfra langs meridianen 44°V til Grønlands kyst (NAFO-området).

  Forskriftens § 7 gjelder også i området vest av 37°V.

  Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO).

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i NAFO-området.

  § 3 Fiske i NAFO-underområde 3L

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan ett norsk fartøy fiske 145 tonn reker i NAFO-underområde 3L.

  Adgangen til å delta tilfaller det fartøy som først melder seg aktiv i 3L

  Fartøy som fisker i 3L skal daglig sende melding til Fiskeridirektoratet om fangstkvantum spesifisert på fiskearter.

  § 4 Fiske i NAFO-underområde 3M

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan 32 norske fartøy fiske reker i totalt 1.985 fiskedøgn i NAFO-område 3M. Med antall fiskedøgn menes antall døgn i underområdet 3M inklusive dato for ankomst- og utgangsmelding.

  § 5 Påmelding

  Fartøy som ønsker å delta må sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet notifiserer fartøyene fortløpende etter hvert som de ønsker å starte fisket inntil det er notifisert 32 fartøy.

  § 6 Begrensning i deltakelsen

  Maksimalt 15 fartøy kan delta i fisket i underområde 3M samtidig.

  § 7 Vilkår for deltakelse

  Ingen fartøy kan delta uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  Deltakende fartøy må ha om bord observatør godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Fartøy kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

  Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2005 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2004, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling.

  Deltakende fartøy er forpliktet til å ha montert om bord satellittsporingsutstyr etter avtale med Fiskeridirektoratet. Satellittsporingsutstyret skal fortløpende sende ut sporingssignaler til Fiskeridirektoratet når fartøyene befinner seg i området vest av 30° V, dersom ikke annet er avtalt med Fiskeridirektoratet. Satellittsporingsutstyret skal være testet i god tid før fisket påbegynnes.

  § 8 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket 145 tonn reker i underområde 3L.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket i 1.985 fiskedøgn i underområde 3M.

  § 9 Stengt område

  I perioden fra 1. juni til 31. desember er det forbudt å fiske reker i et område innenfor underområde 3M, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 47° 55'0Vest 45° 00'0
  2. Nord 47° 30'0Vest 44° 15'0
  3. Nord 46° 55'0Vest 44° 15'0
  4. Nord 46° 35'0Vest 44° 30'0
  5. Nord 46° 35'0Vest 45° 40'0
  6. Nord 47° 30'0Vest 45° 40'0
  7. Nord 47° 55'0Vest 45° 00'0

  § 10 NAFO-reguleringer

  Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området.

  § 11 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 eller lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 12 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005.

  MK/EW