J-231-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i NEAFC reguleringsområde i 2020

Erstatter: J-222-2018

Erstattet av: J-226-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i NEAFC reguleringsområde i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 17. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15 og 16, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

   § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande følgende arter i NEAFC reguleringsområde i 2020:

  1. Argentines (Argentina spp)
  2. Ålekvabbe (Zoarces viviparus)
  3. Skjellbrosme (Phycis blennoides)
  4. Bairds’s smoothhead (Alepocephalus bairdii)
  5. Risso’s smoothhead (Alepocephalus rostratus)
  6. Blå antimora (Antimora rostrata)
  7. Dolkfisk (Aphanopus carbo)
  8. Vassild (Argentina silus)
  9. Beryx (Beryx spp.)
  10. Brosme (Brosme brosme)
  11. Dypvanns rød-krabbe (Chacon (Geyron) affinis)
  12. Havål (Conger conger)
  13. Svart (dypvanns) kardinalfisk (Epigonus telescopus)
  14. Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus)
  15. Silver roughy (pink) (Hoplostethus mediterraneus)
  16. Reimfisk (slirefisk)(Lepidopus caudatus)
  17. Ulvefisk (Lycodes esmarkii)
  18. Blålange (Molva dypterigia)
  19. Lange (Molva molva)
  20. Mora (Mora moro)
  21. Flekkpagell (Pagellus bogaraveo)
  22. Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp)
  23. Vrakfisk (Polyprion americanus)
  24. Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)
  25. Lusuer (Sebastes viviparus)
  26. Skolestfamilien (Macrouridae)
  27. Orange roughy (Hoplostethus atlanticus)
  28. Spiny scorpionfish (Trachyscorpia cristulata).
  29. Straightnose rabbitfish (Rhinochimaera atlantica)
  30. Blåvinget havmus (Hydrolagus mirabilis)
  31. Havmus (Chimaera monstrosa)
  32. Rundskate (Raja fyllae)
  33. Isskate (Raja hyperborea)
  34. Svartskate (Raja nidarosienus)
  35. Iceland catshark (Apristuris spp.)
  36. Gulper shark (Centrophorus granulosus)
  37. Brunhå (Centrophorus squamosus)
  38. Islandshå (Centroscyllium fabricii)
  39. Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis)
  40. Bunnhå (Centroscymnus crepidater)
  41. Frilled shark (Chlamydoselachus anguineus)
  42. Spansk håkjerring (Dalatias licha)
  43. Gråhå (Deania calceus)
  44. Stor svarthå (Etmopterus princeps)
  45. Svarthå (Etmopterus spinax)
  46. Hågjel (Galeus melastomus)
  47. Mouse catshark (Galeus murinus)
  48. Lantern sharks (Etmopterus spp)
  49. Kamtann hai (Hexanchus griseus)
  50. Tornhå (Oxynotus paradoxus)
  51. Knifetooth dogfish (Scymnodon ringens)
  52. Håkjerring (Somniosus microcephalus)

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske i NEAFC reguleringsområde etter artene i § 1 nr 1-28.

  Adgangen til å fiske etter første ledd nr. 26 gjelder ikke for isgalt (Macrourus berglax), og roughsnout grenadier (Trachyrinchus scabrus). Fisket etter skolest (Coryphaenoides rupestris) er dessuten begrenset av følgende områdekvoter:

  1. I ICES statistikkområde 6b1, 7c1, 7k1 og underområde 5b1a: 2 622 tonn
  2. I ICES statistikkområde 10b, 12c og underområde 12a1 og 14b1: 574 tonn

  All fangst av arter i skolestfamilien (Macrouridae) skal avregnes kvoten av skolest etter annet ledd.

   § 3 Forbud mot å fiske med bunnredskap

  Det er ikke tillatt å fiske med bunnredskap (bunntrål, bunnline og bunngarn) i perioden 15. februar til 15. april innenfor et område avgrenset av følgende posisjoner:

  1. 60°58’76 N – 27°27’32 W
  2. 60°56’02 N – 27°31’16 W
  3. 60°59’76 N – 27°43’48 W
  4. 61°03’00 N – 27°39’41 W

   § 4 Garnforbud

  Det er forbudt å sette garn dypere enn 200 meter.

  § 5 Utkastforbud

  Det er ikke tillatt å kaste ut fisk nevnt i § 1 som er død eller døende.

  § 6 Bifangst av hai

  Dersom det tas hai som bifangst i andre fiskeri, skal disse søkes levende gjenutsatt.

  § 7 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvotene i forskriften er beregnet oppfisket.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 9 Ikrafttredelse 

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

   ----------

  MKRB/EW