J-231-2013: (Utgått) Lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann

Erstatter: J-169-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2014

Lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann

Innholdsfortegnelse:

  Lov 31. mai 2013 nr. 24 om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

  II

  I lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann gjøres følgende endringer:

  § 2 oppheves.

  § 3 skal lyde

  :
  Det er forbudt å drive fiske, fangst eller annen høsting av viltlevende marine ressurser i territorialfarvannet for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger i henhold til deltakerloven § 5.

  Det er forbudt å nytte fartøy som ikke er norsk til fiske og fangst og annen høsting av viltlevende marine ressurser i territorialfarvannet. Som norsk fartøy anses fartøy som er omfattet av virkeområdet til deltakerloven § 2.

  Forbudene i første og annet ledd gjelder ikke sportsfiske og rekreasjonsfiske etter havressurslova § 22 fjerde og sjette ledd.

  § 4 skal lyde:

  Når prøvedrift av nye fartøytyper eller redskap eller andre særlige grunner gjør det ønskelig, kan Fiskeridirektoratet tillate at den som er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger i henhold til deltakerloven § 5 for et enkelt tilfelle eller for et bestemt kortere tidsrom driver fiske eller fangst i territorialfarvannet med fartøy som ikke er norsk i henhold til deltakerloven § 2 første ledd siste punktum, eller nytter mannskap, lottfiskere eller fartøyfører i strid med deltakerloven § 5 a.

  § 5 oppheves.

  § 6 første ledd skal lyde:

  I særlige tilfeller kan Kongen i forskrift gjøre unntak fra § 3 for bestemte områder i territorialfarvannet.

  §§ 7 og 8 oppheves.

  § 11 skal lyde:

  Ved overtredelse av § 3 kan inndras fartøy som er brukt ved overtredelsen, og tilbehør, fangst og redskap som er ombord, uansett hvem som er eier. Istedenfor tingen kan verdien inndras helt eller delvis hos den skyldige eller hos den det er handlet på vegne av, eller hos eieren. Det kan bestemmes at panterett og andre rettigheter i ting som inndras, helt eller delvis faller bort.

  ”””””””””””””””””””””

  I henhold til kongelig resolusjon 31. mai 2013 nr. 540 om Ikrafttredelse av lov 31. mai 2013 nr. 24 om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. trer loven i kraft 1. januar 2014.

  ”””””””””””””””””””””

  Loven lyder etter dette:

  Lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann

  § 1

  Denne lov gjelder fiske m.v. og annen utnyttelse av viltlevende marine ressurser i Norges territorialfarvann, herunder territorialfarvannet ved Jan Mayen. Den gjelder likevel ikke for territorialfarvannet ved Svalbard.

  § 2 (Opphevet ved lov 31. mai 2013 nr. 24)

  § 3

  Det er forbudt å drive fiske, fangst eller annen høsting av viltlevende marine ressurser i territorialfarvannet for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger i henhold til deltakerloven § 5.

  Det er forbudt å nytte fartøy som ikke er norsk til fiske og fangst og annen høsting av viltlevende marine ressurser i territorialfarvannet. Som norsk fartøy anses fartøy som er omfattet av virkeområdet til deltakerloven § 2.

  Forbudene i første og annet ledd gjelder ikke sportsfiske og rekreasjonsfiske etter havressurslova § 22 fjerde og sjette ledd.

  § 4

  Når prøvedrift av nye fartøytyper eller redskap eller andre særlige grunner gjør det ønskelig, kan Fiskeridirektoratet tillate at den som er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger i henhold til deltakerloven § 5, for et enkelt tilfelle eller for et bestemt kortere tidsrom driver fiske eller fangst i territorialfarvannet med fartøy som ikke er norsk i henhold til deltakerloven § 2 første ledd siste punktum, eller nytter mannskap, lottfiskere eller fartøyfører i strid med deltakerloven § 5 a.

  § 5 (Opphevet ved lov 31. mai 2013 nr. 24)

  § 6

  I særlige tilfeller kan Kongen i forskrift gjøre unntak fra § 3 for bestemte områder i territorialfarvannet.

  Med virkning for område hvor slikt unntak er gjort, kan Kongen treffe bestemmelser om at fiskevirksomhet som tillates etter første ledd, helt eller delvis ikke skal være undergitt norsk lovgivning.

  § 7 (Opphevet ved lov 31. mai 2013 nr. 24)

  § 8 (Opphevet ved lov 31. mai 2013 nr. 24)

  § 9 (Opphevet ved lov 6. juni 2008 nr. 37)

  § 10

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller bestemmelse gitt med hjemmel i den straffes med bøter. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  Er den skyldige tidligere ilagt straff eller domfelt etter denne lov eller tilsvarende eldre lovbestemmelser, eller foreligger det særdeles skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler.

  § 11

  Ved overtredelse av § 3 kan inndras fartøy som er brukt ved overtredelsen, og tilbehør, fangst og redskap som er ombord, uansett hvem som er eier. Istedenfor tingen kan verdien inndras helt eller delvis hos den skyldige eller hos den det er handlet på vegne av, eller hos eieren. Det kan bestemmes at panterett og andre rettigheter i ting som inndras, helt eller delvis faller bort.

  § 12

  Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

  Fra den tid loven trer i kraft oppheves:

  1. Lov av 2 juni 1906 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen.
  2. Lov av 13 april 1951 om tillegg til lov av 2 juni 1906 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor Norges fiskerigrense.
  3. § 4 i lov av 20 april 1951 om fiske med trål.
  4. §§ 1, 2, 3 og 5 i lov av 24 mars 1961 om Norges fiskerigrense.

  Bestemmelser gitt i medhold av disse lover skal fortsatt gjelde inntil de oppheves eller avløses av bestemmelser gitt i medhold av denne lov.

  1 Fra 1. januar 1967, iflg. res. 4. november 1966

  HØ/EW