Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-230-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017

Erstatter: J-232-2016

Erstattet av: J-19-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 14. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sild i følgende områder i 2017:

  a)

  I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES statistikkområde 4a og 4b.

  b)

  I Skagerrak, avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr til Lindesnes fyr, og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor fire nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande:

  a)

  inntil 141 899 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 560 tonn til forskings- og forvaltningsformål. Av totalkvoten kan inntil 50 000 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde 4a og 4b.

  b)

  inntil 3 383 tonn sild i Skagerrak.

  § 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy

  Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 115 633 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan:

  a)

  inntil 112 547 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 39 800 tonn kan fiskes i EU-sonen.

  b)

  inntil 3 086 tonn sild fiskes utenfor to nautiske mil av de norske grunnlinjene i Skagerrak.

  Små ringnotfartøy kan fiske og lande inntil 7 381 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan:

  a)

  inntil 7 184 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 2 550 tonn kan fiskes i EU-sonen.

  b)

  inntil 197 tonn sild fiskes utenfor to nautiske mil av de norske grunnlinjene i Skagerrak.

  § 4 Gruppekvote for trålfartøy

   Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 10 130 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 3 600 tonn kan fiskes i EU-sonen.

   Gruppekvoten for trålfartøy skal i 2018 reduseres tilsvarende Fiskeridirektoratets beregning av differansen mellom estimert fangst og seddelført fangst av sild tatt som bifangst av fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i Nordsjøen i 2017.

   § 5 Gruppekvote for kystfartøy

   Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 11 578 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen og Skagerrak, hvorav 4 050 tonn sild kan fiskes i EU-sonen. Av dette kvantum kan:

  a)

  fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe fiske og lande inntil 11 428 tonn sild. Av dette kvantum avsettes 200 tonn sild til låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra og med 1. september 2017.

  b)

  fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe fiske og lande innenfor en avsetning på 150 tonn sild.

  Av kystfartøygruppens kvote kan inntil 3 484 tonn fiskes i Skagerrak.

  § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

  Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum.

  Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret, innenfor følgende kvanta:

  a)       I Nordsjøen:

  1. Fartøy med ringnottillatelse: 11 022 tonn
  2. Små ringnotfartøy: 704 tonn
  3. Trålfartøy: 966 tonn
  4. Kystfartøy: 1 104

  b)       I Skagerrak:

  1. Fartøy med ringnottillatelse: 618 tonn
  2. Små ringnotfartøy: 39 tonn
  3. Kystfartøy: 20 tonn

  Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn kvantaene nevnt i andre ledd av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

  Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd.

   Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen

   § 7 Kvoter på fartøynivå

   Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter og områdekvoter i Nordsjøen og maksimalkvoter i Skagerrak.

   For fartøy med ringnottilltatelse legges følgende kvotefaktorer til grunn for utregning av kvotene:

  1500 hl +

  40 % av konsesjonskapasiteten fra

  0 - 4000 hl

  30 % av konsesjonskapasiteten fra

  fra 4000 - 6000 hl

  20 % av konsesjonskapasiteten fra

  fra 6000 - 10 000 hl

  10 % av konsesjonskapasiteten fra

  over 10 000 hl

  Kvotefaktoren blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

  For små ringnotfartøy legges fastsatt kvotefaktoren per 19. november 2006 til grunn for utregning av kvotene.

  Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen for fartøy med ringnottillatelse fastsettes til 2,65. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1,15 fiskes i EU-sonen. Kvoteenheten for fiske i Skagerrak fastsettes til 0,5.

  Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen for små ringnotfartøy fastsettes til 1,66. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,76 fiskes i EU-sonen. Kvoteenheten for fiske i Skagerrak fastsettes til 0,35.

  § 8 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

  Det enkelte fartøy kan overfiske kvoten i Nordsjøen tildelt etter § 7 med inntil 10 % i 2017. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2018. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2017, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2018. Fartøy som benyttet adgangen i 2016 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2017.

   Adgangen til å overfiske kvoten med inntil 10 % etter første ledd kan benyttes i EU-sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen.Fiskeridirektoratet kan med virkning tidligst fra og med 5. desember oppheve adgangen til å benytte kvotefleksibiliteten i EU-sonen.

   Fartøy som i 2017 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

   § 9 Krav til melding om utseiling for fiske i Skagerrak

  Ingen fartøy kan ta utseiling til Skagerrak uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Melding om utseiling må gis for hver tur. Fartøy må ha avsluttet annet fiske, ha levert all annen fangst, samt være faktisk utlosset og ha not om bord før utseiling til Skagerrak meldes. Fartøy kan ikke ha fangst fra andre områder enn Skagerrak på samme tur om bord eller ved landing.

  Fartøy som melder utseiling til Skagerrak skal rapportere daglig klokken 12.00 til Norges Sildesalgslag. Dersom fartøyet ikke har fått fangst i Skagerrak, skal det gis melding til Norges Sildesalgslag når fartøyet går ut av Skagerrak.

  Norges Sildesalgslag kan fastsette siste frist for å foreta utseiling, og fastsette stopp i utseilingen.

  Fiskeridirektoratet eller Fiskeridirektoratets regionkontor kan plassere inspektør om bord i det enkelte fartøy.

  § 10 Forbud mot fiske med flytetrål i Skagerrak og vilkår for prøvefiske

  Det er forbudt å drive fiske etter sild med flytetrål i Skagerrak.

  Fiskeridirektoratet region Sør kan gi dispensasjon fra forbudet i første ledd, og kan sette som vilkår at fartøyet skal ha observatør om bord under fisket med flytetrål i Skagerrak. Fartøy som fisker med trål uten seleksjonsrist skal ha observatør om bord.

  For å få dispensasjon må Fiskeridirektoratet region Sør ha mottatt fartøyets påmelding til fiske med flytetrål i Skagerrak senest 20. desember 2016. Påmeldingen skal angi en epostadresse som Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste kan benytte i kommunikasjonen etter fjerde ledd. Etter påmeldingsfristens utløp rangerer Fiskeridirektoratet region Sør påmeldte fartøy på grunnlag av loddtrekning.

  Påmeldte fartøy som skal starte fisket etter sild med flytetrål i Skagerrak må kontakte Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste senest 48 timer før avgang for å få avklart om det fins andre fartøy som også skal starte fisket i det aktuelle tidsrommet. Adgangen til å starte fisket og tildeling av ledig observatør bestemmes av fartøyets rangering etter loddtrekningen. Overvåkingstjenesten bestemmer hvor mange fartøy som kan tråle etter sild i samme tidsrom.

  Fartøy som har fått adgang til å starte fisket rangeres nederst på listen ved senere ønske om prøvefiske i 2017.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Kapittel 3. Fisket i trålgruppen

  § 11 Kvoter på fartøynivå

  Fartøy med tillatelse til å fiske nordsjøsild med trål, tildeles fartøykvoter og områdekvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

  50 tonn +

  50 % av bruttotonnasje fra

  0 - 100

  40 % av bruttotonnasje fra

  101 - 200

  30 % av bruttotonnasje fra

  201 - 300

  20 % av bruttotonnasje fra

  301 - 400

  10 % av bruttotonnasje fra

  401 - 600

  Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Ved beregning av fartøyets kvotefaktor gjelder tonnasje i henhold til skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

  Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen fastsettes til 0,77. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,36 fiskes i EU-sonen.

  § 12 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

  Det enkelte fartøy kan overfiske kvoten i Nordsjøen tildelt etter § 11 med inntil 10 % i 2017. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2018. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2017, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2018. Fartøy som benyttet adgangen i 2016 blir belastet eller godskrevet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2017.

   Adgangen til å overfiske kvoten med inntil 10 % etter første ledd kan benyttes i EU-sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen.Fiskeridirektoratet kan med virkning tidligst fra og med 5. desember oppheve adgangen til å benytte kvotefleksibiliteten i EU-sonen.

   Fartøy som i 2017 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

   § 13 Partråling

   Uten hinder av forbudet i §§ 19 og 20 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

  a)

  Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

  b)

  Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

  c)

  Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

  d)

  Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

  e)

  Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av reguleringsåret. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

  Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

   Kapittel 4. Fisket i kystfartøygruppen

   § 14 Kvoter for fartøy i lukket gruppe

   Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sild:

  Hjemmelslengde

  Kvotefaktor

  Maksimalkvote (tonn)

  Herav garantert kvote (tonn)

  Fartøy under 7,0 meter

  1

  9,9

  8,0

  Fartøy 7,0 – 7,99 meter

  2

  19,8

  16,0

  Fartøy 8,0 - 8,99 meter

  3

  29,7

  24,0

  Fartøy 9,0 – 9,99 meter

  4

  39,6

  32,0

  Fartøy 10,0 – 10,99 meter

  5

  49,5

  40,0

  Fartøy 11,0 – 11,99 meter

  6

  59,4

  48,0

  Fartøy 12,0 – 12,99 meter

  7

  69,3

  56,0

  Fartøy 13,0 – 13,99 meter

  8

  79,2

  64,0

  Fartøy 14,0 – 14,99 meter

  9

  89,1

  72,0

  Fartøy 15,0 – 15,99 meter

  10

  99,0

  80,0

  Fartøy 16,0 – 16,99 meter

  11

  108,9

  88,0

  Fartøy 17,0 – 17,99 meter

  12

  118,8

  96,0

  Fartøy 18,0 – 18,99 meter

  13

  128,7

  104,0

  Fartøy 19,0 – 19,99 meter

  14

  138,6

  112,0

  Fartøy 20,0 – 20,99 meter

  15

  148,5

  120,0

  Fartøy 21,0 – 21,35 meter

  16

  158,4

  128,0

  Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for maksimalkvoten er fastsatt til 9,9 tonn. Ved en eventuell stopp i fisket i lukket gruppe kan det enkelte fartøy likevel fortsette fisket innenfor en kvoteenhet fastsatt til 8 tonn.

  Av kvoten etter første ledd kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 6 tonn fiskes i EU-sonen.

  § 15 Kvoter for fartøy i åpen gruppe

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande en fartøykvote på inntil 12 tonn sild.

  § 16 Låssettingsfiske i Skagerrak

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan innenfor en avsetning på 200 tonn sild delta i et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra 1. september. I låssettingsfisket kan hvert fartøy maksimalt fiske og lande inntil 100 tonn sild innenfor kvoten fastsatt i § 14.

  § 17 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

  Etter at kvoten som tildeles etter §§ 14 og 16 er utnyttet, kan det enkelte fartøy overfiske kvoten med inntil 10 % av fartøyets garanterte kvote i 2017. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2018. Fartøy som benyttet adgangen i 2016 blir belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2017.

  Adgangen til å overfiske kvoten med inntil 10 % etter første ledd kan benyttes i EU-sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen.Fiskeridirektoratet kan med virkning tidligst fra og med 5. desember oppheve adgangen til å benytte kvotefleksibiliteten i EU-sonen.

  § 18 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

  Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

  Kapittel 5. Fellesbestemmelser

  § 19 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

   Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

   Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

   Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

   Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

   § 20 Overføring av fangst

   Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

  Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

  § 21 Bifangst

  Det er ikke tillatt å ha bifangst av sild i Nordsjøen og Skagerrak ved fiske etter andre arter, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter sild.

  I fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål er det ikke tillatt med mer enn
  10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing, selv om bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote.

  Fartøy uten adgang til å delta i fisket etter sild kan ha bifangst av sild i følgende fiskerier:

  -          I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

  -          I fisket etter havbrisling er det tillatt med inntil 10 % sild i vekt ved landing.

  § 22 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 23 Meldeplikt ved sprenging av not

  Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

  § 24 Fisket etter agn

  Fiskere som er ført i fiskermanntallet kan bruke not i fisket etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy som har under 500 m3 lasteromsvolum. Omsetning av fangsten er forbudt.

  § 25 Geografiske sperreområder og avregning av kvote

  I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.

  Unntak fra forbudet i første ledd kan fremkomme i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017.

  Sild som fiskes innenfor grunnlinjene i området mellom 62°N og 61°N i perioden 1. januar til 15. februar skal avregnes kvoten for norsk vårgytende sild.

  § 26 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

  Kapittel 6. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 27 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 28 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 29 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

  TO/MKB