J-230-2015: (Utgått) Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2015

Erstatter: J-201-2015

Erstattet av: J-297-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.10.2015

Gyldig til: 31.12.2015

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2015

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. oktober 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 27. august 2015 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2015 § 17.

  I

  I forskrift 27. august 2015 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2015 gjøres følgende endring:

  § 13 skal lyde:

  Fartøy som fisker med bunngarn eller bunnline fra et merkeregistrert fartøy hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, kan ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe. Ved fiske etter rognkjeks med bunngarn er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing, regnet av fangstens samlede vekt av rognkjeks og kongekrabbe.

  For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal bifangst i tråd med første ledd trekkes fra fartøykvoten.

  Fartøy uten adgang til å delta i fangst av kongekrabbe kan ikke ha teiner om bord samtidig som det driver fiske med bunngarn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe som har fanget sin fartøykvote gitt i § 4.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2015

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. august 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 16, 22, 34, 35, 36, 37, 43 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i kvoteregulert område. Forskriften gjelder også på land og utenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for fartøy å fange, oppbevare om bord og lande kongekrabbe innenfor kvoteregulert område. Med kvoteregulert område menes i denne forskrift følgende område:

  a)

  Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:
  N 70°55,96’ Ø 25°32,81’
  N 70°55,82’ Ø 25°30,46’

  b)

  Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71°08,05’ Ø 26° til N 71°30’ Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71°30’ til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

  § 3 Totalkvote og kvotefleksibilitet

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe, fange og lande 960 tonn hannkrabber, 40 tonn hunnkrabber og 80 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område fra og med 5. september 2015 til og med 31. desember 2015.

  Av kvantumet i første ledd avsettes 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 2 tonn hannkrabber til turistfisket.

  Ved underfiske på inntil 10 % i perioden fra og med 1. august 2014 til og med 23. august 2015 kan Fiskeridirektoratet godskrive totalkvoten med et tilsvarende kvantum for reguleringsperioden fra og med 5. september 2015 til og med 31. desember 2015.

  Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i perioden fra og med 5. september 2015 til og med 31. desember 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive totalkvoten med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

  § 4 Fartøykvoter

  Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe hvor eier av fartøyet per 1. januar 2015 står registrert på blad B i fiskermanntallet kan fange og lande inntil 2,0 tonn lytefri hannkrabbe.

  For å tildeles kvote etter første ledd må eier av fartøyet være registrert på blad B i fiskermanntallet per 1. januar 2015. Tilbakedatert registrering gir ikke adgang til fartøykvote etter første ledd.

  Øvrige fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe, kan fange og lande inntil 1,0 tonn lytefri hannkrabbe.

  § 5 Tilleggskvoter

  Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe kan fange og lande inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

  § 6 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og levert innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og levert i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting flere ganger i løpet av reguleringsåret, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og annet ledd annet punktum dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd og annet ledd annet punktum for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 7 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av et annet fartøy. Dette forbudet gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området.

  § 8 Landing av fangst

  Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området.

  Uten hinder av første ledd kan kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området landes i Skarsvåg i Nordkapp kommune.

  § 9 Fangst i og utenfor kvoteregulert område

  Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe må, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, ha avsluttet og landet fangsten for reguleringsåret 2015 før det kan delta i fangst utenfor kvoteregulert område.

  Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum likevel fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

  Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe som har fanget og landet sin fartøykvote angitt i § 4 kan ikke ha teiner om bord samtidig med at det drives fiske med bunngarn eller bunnline.

  § 10 Rapporteringsplikt per SMS

  Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding til Fiskeridirektoratet region Finnmark per SMS (telefon 1933) når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Det skal videre sendes en melding om landing en time før fartøy lander fangst i kvoteregulert område.

  a)

  Melding om start av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

  ”kkk”
  ”akt” 2 døgn før fangsten starter i kvoteregulert område
  Registreringsmerke
  Navn på fartøyet
  Dato og klokkeslett

  b)

  Melding om avslutning av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

  ”kkk”
  ”pas” når fartøyet avslutter fangsten i kvoteregulert område,
  Registreringsmerke
  Navn på fartøyet
  Dato og klokkeslett

  c)

  Melding om landing skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

  ”kkk”
  Registreringsmerke
  Navn på fartøyet
  Dato og klokkeslett
  Kvantum kongekrabbe angitt i kilogram
  Antall teinedøgn (antall teiner x antall døgn teinene har vært vatnet)
  Landingssted

  § 11 Sporing

  Fartøy som deltar i fangst i henhold til § 3, og som ikke er underlagt kravet til sporing i forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B). Systemet skal holdes i gang til enhver tid gjennom hele reguleringsåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger.

  Fartøy underlagt forskrift av 21. desember 2009 nr 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy skal ved fangst av kongekrabbe sende melding om fartøyets posisjon automatisk til Fiskeridirektoratet hvert 15. minutt.

  § 12 Forbud mot ombordproduksjon

  Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

  § 13 Bifangst

  Fartøy som fisker med bunngarn eller bunnline fra et merkeregistrert fartøy hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, kan ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe. Ved fiske etter rognkjeks med bunngarn er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing, regnet av fangstens samlede vekt av rognkjeks og kongekrabbe.

  For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal bifangst i tråd med første ledd trekkes fra fartøykvoten.

  Fartøy uten adgang til å delta i fangst av kongekrabbe kan ikke ha teiner om bord samtidig som det driver fiske med bunngarn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe som har fanget sin fartøykvote gitt i § 4.

  § 14 Rapportering av fangst

  Fiskeridirektoratet kan pålegge eier og bruker av fartøy å registrere fangstdata på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll.

  Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst.

  Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for lagring av fangst, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon (tlf. 07611) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

  § 15 Bruk av samleteiner

  Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for lagring av fangst, skal bruke samleteiner med utspiling.

  Det er ikke tillatt å bruke samleteiner for lagring av fangst i havn og grunnere enn 20 meter.

  § 16 Turistfiske

  Fiskeridirektoratet region Finnmark kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Det er forbudt å omsette fangsten.

  Fiskeridirektoratet region Finnmark fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 17 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten på lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift, og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 18 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 19 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 20 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 5. september 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.

  KK/EW