J-23-2022: (Utgått) Forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule i 2022

Erstatter: J-276-2021

Erstattet av: J-47-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.01.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. januar 2022 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  I

  I forskrift 22. desember 2021 nr. 3871 om kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule i 2022 gjøres følgende endringer:

  § 2 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Adgangen til å foreta kvotebytte gjelder kun dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2022 etter denne forskriften. Fartøy med pelagisk tråltillatelse kan likevel motta loddekvoten fra inntil to fartøy og avgi kolmulekvote til de samme fartøyene.

  § 3 annet ledd (endret) skal lyde:

  Kvotebytte mellom fartøy med pelagisk tråltillatelse gir et fartøy rett til å fiske loddekvoten fra inntil to fartøy etter forskrift 17. desember 2021 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022. Tilsvarende kan avgivende fartøy fiske hele eller deler av mottakende fartøys kvoter av kolmule som er lovlig innmeldt etter § 2, jf. forskrift 16. desember 2021 om regulering av fisket etter kolmule i 2022.

  II

  Forskriften trer ikraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  Forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule i 2022

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. desember 2022 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder kvotebytte av lodde i Barentshavet mot sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften kapittel 4, og kvotebytte av lodde i Barentshavet mot kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6.

  § 2 Vilkår for kvotebytte

  Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriftens kapittel 4.

  Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet mot kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6.

  Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten av lodde i Barentshavet i 2022.

  Adgangen til å foreta kvotebytte gjelder kun dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2022 etter denne forskriften. Fartøy med pelagisk tråltillatelse kan likevel motta loddekvoten fra inntil to fartøy og avgi kolmulekvote til de samme fartøyene.

  Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det er tildelt leiefartøytillatelse etter konsesjonsforskriften § 1-7 for fiske i medhold av relevant tillatelse, dersom leiefartøyet ikke har foretatt annet kvotebytte i løpet av 2022.

  Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende og signert melding til Norges Sildesalgslag med kopi til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt senest 1. februar 2022.

  For fartøy med ringnottillatelse skal meldingen bindende angi fartøynavn, kallesignal og kvantum av sild i Nordsjøen som byttes bort.

  For fartøy med pelagisk tråltillatelse skal meldingen bindende angi fartøynavn, kallesignal og kvantum av kolmule som byttes bort og hvor kvantumet kan fiskes.

  Ved en eventuell adgang til å fiske sild i Nordsjøen i andre lands soner vil det bli fastsatt en egen frist for å melde fra til Fiskeridirektoratet om hvor mye av byttet kvantum som skal kunne fiskes der.

  § 3 Virkning av kvotebytte

  Kvotebytte mellom to fartøy med ringnottillatelse gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift 17. desember 2021 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022, og det andre fartøyet rett til å fiske fartøyets kvote og den delen av det andre fartøyets kvote i Nordsjøen som er lovlig innmeldt etter § 2, jf. forskrift 17. desember 2021 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2022.

  Kvotebytte mellom fartøy med pelagisk tråltillatelse gir et fartøy rett til å fiske loddekvoten fra inntil to fartøy etter forskrift 17. desember 2021 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022. Tilsvarende kan avgivende fartøy fiske hele eller deler av mottakende fartøys kvoter av kolmule som er lovlig innmeldt etter § 2, jf. forskrift 16. desember 2021 om regulering av fisket etter kolmule i 2022.

  Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote eller deler av kvote som er byttet bort.

  For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriftene nevnt i første og andre ledd så langt de passer ved kvotebytte.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

   

   

  § 5 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar og varer til 31. desember 2022.

  -----------------------

  HY/EW