J-23-2020: (Utgått) Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)

Erstatter: J-130-2018

Erstattet av: J-227-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.03.2020

Forskrift om endring i forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. februar 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 39 og forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) § 23.

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) gjøres følgende endringer:

  § 2 første ledd (endret) skal lyde:

  Forskriften gjelder ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy, uansett hvor de befinner seg. Forskriften gjelder også for utenlandske fartøy som befinner seg i norsk sjøterritorium og indre farvann, og i områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5.

  § 2 andre ledd (endret) skal lyde:

  Forskriften gjelder i tillegg på landterritoriet på Svalbard.

  I §§ 3, 9, 10, 13 og 16 skal «registreringsmerke» byttes ut med «fiskerimerke».

  § 3 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Med mottaksanlegg menes en bygning eller konstruksjon der det er mulig å lande og levere fisk, for deretter å sortere og kvantifisere fisken for produksjon, oppbevaring, lagring og/eller omsetning.

  § 5 første ledd (endret) skal lyde:

  All fiskskal veies på art fortløpende ved landing. Mottaksanlegg som mottar industrifangster for produksjon av fiskemel, fiskeolje og andre produkter har også veieplikt for all fisk som mottas på annen måte enn i første hånd.

  § 5 andre ledd (endret) skal lyde:

  Pelagisk fanget fisk til konsum skal veies før sortering og/eller pakking. Pelagisk fanget fisk som ikke anvendes til konsum, skal veies på nytt umiddelbart etter utsortering. Dette gjelder tilsvarende for fisk som sorteres ut til produksjon av farse-, mel- og oljeprodukter.

  § 5 tredje ledd oppheves.

  § 5 tredje ledd (ny) skal lyde:

   Ved landing av rensefisk for bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg kan vekten beregnes ved bruk av omregningsfaktorer for leppefisk fastsatt av Fiskeridirektoratet.  

  § 5 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Ved landing av blokkfryste industrireker påføres vekten av blokkenelandingsseddelen. Reell produktvekt av alle arter påføres sluttseddelen etter prøvetaking.

  § 5 sjette ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i første og andre ledd for fartøy under 15 meter største lengde som lander fisk på steder der det ikke finnes registrerte kjøpere i første hånd. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon skal det blant annet legges vekt på de lokale værforholdene, om fartøyet må passere utsatte områder og gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg. Landingsseddelen skal følge fangsten frem til mottaksanleggetLandingsseddelen skal inneholde opplysningene som kreves i henhold til § 9 og § 11, med unntak av vektavlesning og nøyaktig kvantum i kilogram. Den som lander skal oppgi estimert vekt på landingsseddelen. Fiskeridirektoratets regionkontor kan sette vilkår for dispensasjoner.

  § 5 syvende ledd oppheves.

  § 5 åttende ledd flyttes til § 6 sjette ledd.

  § 5 niende ledd blir ny § 5 syvende ledd.

  § 5a tredje ledd a. b. og c. (endret) skal lyde:

  a.      den som lander umiddelbart etter at fangsten er tatt på land, fylle ut en landingsseddel som skal følge transporten frem til mottaksanlegget,

  b.      den som lander følge transporten til mottaksanlegget og undertegne seddel, og

  c.       fangsten ikke blandes sammen med annet fartøys fangst.

  § 6 første ledd (endret) skal lyde:

  Mottaker skal ha vekt egnet til bruk ved landing av fisk. At vekten er egnet til bruk ved landing av fisk vil si at all fisk slik den føres over vekten blir registrert og korrekt veid. Vekten skal være plassert i mottaksområdet og den som lander skal ha uhindret og umiddelbar adgang. De måletekniske kravene til vekten følger av regler gitt i eller i medhold av lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid.

  § 6 første ledd andre setning, samt § 6 andre, tredje ledd og fjerde ledd første setning tas ut av landingsforskriften og inn i Justervesenets regelverk.

  § 6 andre ledd (ny) skal lyde:

  Pelagisk fanget fisk skal veies på automatisk vekt. Vektens tilleggsdisplay skal være plassert slik at veid kvantum kan avleses fra fartøyet.

  § 6 tredje ledd (ny) skal lyde:

  Ved bruk av ikke-automatisk vekt skal alle enkeltveiinger loggføres på en slik måte at korrekt veid kvantum kan dokumenteres. Mottaker skal oppbevare loggførte enkeltveiinger på mottaksstedet i minst 5 år. 

  § 6 femte ledd blir ny § 6 fjerde ledd og skal (endret) lyde:

  Det er forbudt å ha faste innretninger som kan benyttes til å transportere fisk utenom vekten, samt å ha innretninger plassert før eller i forbindelse med vekten som kan være egnet til å påvirke veiingen. Det skal ikke foretas endringer i styresystemer som kan påvirke veiingen.

  § 6 sjette ledd blir ny § 6 femte ledd og skal (endret) lyde:

  Ved brudd på reglene gitt i § 6 første til tredje ledd kan Fiskeridirektoratets regionkontor forby bruk av vekten.

  § 6 syvende ledd blir ny § 6 sjette ledd og skal (endret) lyde:

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravene til vektDet skal ved dispensasjon fra kravet i andre ledd om bruk av automatisk vekt tas hensyn til mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang i forbindelse med anskaffelse av slikt utstyr.

  § 6 åttende ledd blir ny § 6 syvende ledd og skal (endret) lyde:

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi midlertidig dispensasjon fra kravene til vekt dersom det oppstår tekniske feil.

  § 7 (endret) skal lyde:

  § 7. Utarbeidelse av landings- og sluttsedler

  Salgslaget skal utarbeide landings- og sluttsedler. Hver enkelt seddel skal identifiseres med et unikt nummer. Fiskeridirektoratet skal godkjenne sedlene. Det enkelte salgslag kan kreve at opplysninger av betydning for dets oppgaver tas inn på seddelen.

  § 8 (endret) skal lyde:

  § 8. Utfylling av landings- og sluttsedler

  § 8 første ledd (endret) skal lyde:

  Mottaker skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetning ikke skjer samtidig, fylle ut en landingsseddel med landingsopplysninger fastsatt i § 9, § 10 og § 11. På landingsseddel for fisk som er omsatt tidligere skal entydig henvisning til alle sluttsedlene oppgis. Seddelen skal undertegnes av mottaker eller dennes representant og den som lander, før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

  § 8 andre ledd (endret) skal lyde:

  Kjøper skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetning skjer samtidig, fylle ut sluttseddel som inneholder både landings- og omsetningsopplysninger fastsatt i § 9, § 10, § 11 og § 13. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant og den som lander, før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte. 

  § 8 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel for landing til små mottaksanlegg utenfor ordinær åpningstid. Det skal legges vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt omfanget av kostnadene mottaker vil få dersom mottaksanlegget må holde åpent utenfor ordinær åpningstid. Den som lander utenfor ordinær åpningstid må umiddelbart etter at veiingen er fullført, fylle ut og undertegne seddel med landingsopplysningene. Mottaker, kjøper eller deres representant skal umiddelbart etter ankomst mottaksanlegget kontrollveie fangsten, og deretter ferdigstille utfyllingen av seddel.

  § 8 femte ledd (endret) skal lyde:

  Kjøper skal umiddelbart etter omsetning som skjer etter at landing har funnet sted, fylle ut en sluttseddel som inneholder både landings- og omsetningsopplysningene fastsatt i § 9, § 10, § 11 og § 13, med entydig henvisning til landingsseddel. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant, og den som har landet. Salgslaget kan fylle ut sluttseddelen på kjøperens vegne og gi dispensasjon fra kravet om underskrift fra den som har landet.

  § 8a (ny) skal lyde:

  § 8a. Elektronisk signering av landings- og sluttsedler

  Landings- og sluttsedler skal undertegnes elektronisk ved bruk av elektronisk signatur godkjent av Fiskeridirektoratet i medhold av § 8 siste ledd.

  Følgende opplysninger skal fremgå av landings- og sluttsedler:

  a.       tidspunktet for når seddelen ble signert ved at hver av partenes signatur har sitt eget tidsstempel,

  1. geografiske koordinater som angir hvor hver av partene var ved signering, og
  2. entydig informasjon om hvem som har signert seddelen. 

  Salgslaget kan gi dispensasjon fra kravet om å undertegne landings- og sluttsedler elektronisk når det er særlige grunner til dette.

  Dersom det oppstår tekniske feil, skal seddelen undertegnes manuelt i påvente av at feilen rettes opp. Feilen skal rettes uten ugrunnet opphold.

  Det skal fremgå av seddelen om denne er undertegnet elektronisk eller manuelt.

  I §§ 9 og 13 skal «radiokallesignal» byttes ut med «kjenningssignal»

  § 9 første ledd (endret) skal lyde:

  Den som lander skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, flaggstat og ansvarshavendes navn. Fartøynavn, fiskerimerke eller annen nasjonal registrering av fartøyet, samt kjenningssignal og IMO-nummer, skal oppgis dersom fartøyet har dette. Utenlandske aktører oppgir i stedet for organisasjonsnummer et ID-nummer per aktør som er tildelt dem av salgslaget.

  § 9 andre ledd blir ny § 9 tredje ledd.

  § 9 tredje ledd blir ny § 9 andre ledd.

  § 9 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Ved høsting med annet fartøy enn det som er tildelt kvoten, skal begge fartøyenes fiskerimerker oppgis.

  § 10 første ledd (endret) skal lyde:

  Mottaker skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, virksomhetsnummer, kommunenummeret til den kommunen der landingen skjer, mottaksstedets godkjenningsnummer dersom dette er tildelt fra Mattilsynet, og navn på mottakers representant.

  § 10 første ledd tredje setning blir ny § 10 andre ledd.

  § 10 andre ledd blir ny § 10 tredje ledd og skal (endret) lyde:

  Ved omlasting og ved opptak av fisk fra lås/merd/pose skal mottakende fartøysforetaksnavn, organisasjonsnummer, flaggstat og ansvarshavendes navn oppgis. Fartøynavn, fiskerimerke eller annen nasjonal registrering av fartøyet og kjenningssignal, skal oppgis dersom fartøyet har dette. Det skal videre oppgis om mottakerfartøyet er et transport-, kjøpe- eller produksjonsfartøy.

  § 11 første ledd (endret) skal lyde:

  Mottaker og den som lander skal oppgi dato og klokkeslett ved fullført landing, samt opplysninger om art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, vektavlesning, nøyaktig kvantum i kilogram og leveringsmåte. Ved landing av levende fisk, skal antall individ oppgis. Ved omsetning som skjer etter at landing av levende fisk har funnet sted, skal antall individ oppgis på sluttseddelen selv om fisken ved omsetning er død. Antall individ skal også oppgis dersom det kreves i medhold av regler gitt med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

  § 11 andre ledd (ny) skal lyde:

  Den som lander skal oppgi meldingsnummer RN på melding om havneanløp (POR-melding) på den seddelen fangsten gjelder, jf. forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 13.

  § 11 andre ledd blir ny § 11 tredje ledd og skal (endret) lyde:

  Videre skal første og siste fangstdato, sone, fangstfelt, redskap, fartøyrolle- og kvotetype oppgis. Opplysninger om fisk fanget i forskjellige soner, fangstår og på forskjellige kvotetyper skal oppgis hver for seg.

  § 11 tredje ledd tas inn i § 11 fjerde ledd og skal (endret) lyde:

  Når fangsten har vært låssatt før omsetning, skal det opplyses om dette på seddelen. Det skal tilsvarende opplyses på seddelen dersom landingen er en dellanding, og dersom fisken mottas på annen måte enn ved landing fra fartøy. 

  § 13 første ledd (endret) skal lyde:

  Selger skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, flaggstat og ansvarshavendes navn. Fartøynavn, fiskerimerke eller annen offisiell registrering av fartøyet og kjenningssignal, skal oppgis dersom fartøyet har dette.

  § 13 andre ledd (endret) skal lyde:

  Kjøper skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, virksomhetsnummer, kommunenummeret til den kommunen der landingen skjer, kjøpsstedets ID-nummer tildelt av Fiskeridirektoratet, kjøpsstedets godkjenningsnummer dersom dette er tildelt av Mattilsynet, og navn på kjøpers representant.

  § 13 tredje ledd (ny) skal lyde: 

  Utenlandske selgere og kjøpere skal i stedet for organisasjonsnummer identifiseres med et ID-nummer som er tildelt dem av salgslaget.

  § 13 tredje ledd blir ny § 3 fjerde ledd og skal (endret) lyde:

  Selger og kjøper skal ved omsetning oppgi art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, nøyaktig kvantum i kilogram, antall individ dersom krevd, antatt anvendelse, pris, omsetningsdato og leveringsmåte.

  § 14 første ledd (endret) skal lyde:

  § 14. Innsending av landings- og sluttsedler

  Mottaker og kjøper skal umiddelbart etter undertegning overføre seddelen til salgslaget.

  § 14 tredje ledd (endret) skal lyde:

  I særlige tilfeller hvor mangel på internettdekning umuliggjør umiddelbar innsending av landings- og sluttsedler, kan salgslagene gi dispensasjon fra kravet i første ledd. Seddelen skal i slike tilfeller sendes til salgslaget umiddelbart etter at internettdekning er gjenopprettet.

  § 15 første ledd (endret) skal lyde:

  Det skal anvendes elektronisk utstyr og programvare for registrering og kvalitetssikring av landings- og sluttsedler, samt ved overføringen av slik informasjon etter at seddelen er ferdig utfylt og undertegnet. Salgslagene videresender informasjonen til Fiskeridirektoratet i henhold til § 20.

  § 16 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Ved bruk av automatisk vekt skal totaltelleverkets verdi ved landingens start og slutt oppgis. Art og kvantum utsortert pelagisk fanget fisk i henhold til § 5 andre ledd, andre og tredje punktum, skal oppgis. For fisk som skal kvantifiseres ved telling, skal tilsvarende antall individ oppgis i journalen.

  § 16 syvende ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra plikten til å føre journal. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang.

  § 17 femte ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i første og andre ledd for industrilandinger og ved landing av tang og tare.

  § 17 sjette ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra kravene i andre ledd, begrenset til å tillate at mindre kvanta fisk fra et mottak håndteres sammen med tilsvarende små kvanta fra andre mottak. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang.

  § 20 første ledd (endret) skal lyde:

  Salgslagene skal føre kontroll med at reglene i § 5 – § 11, § 13 – § 15 og § 17 overholdes, samt motta alle landings- og sluttsedler. Salgslagene skal fortløpende overføre sedlene, og opplysninger som følger av deres behandling, elektronisk til Fiskeridirektoratet.

  § 23 annet ledd (ny) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan bestemme at andre mottakere av fangst skal være omfattet av reglene som gjelder for mottaksanlegg.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. mars 2020.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. mai 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) §§ 17-19 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 39-41, §§ 43 og 48.

  § 1 Formål

  Formålet med forskriften er å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressurser gjennom registrering av opplysninger om fangsten til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

  § 2 Virkeområde

  Forskriften gjelder ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy, uansett hvor de befinner seg. Forskriften gjelder også for utenlandske fartøy som befinner seg i norsk sjøterritorium og indre farvann, og i områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5.

  Forskriften gjelder i tillegg på landterritoriet på Svalbard.

  Forskriften omfatter enhver som lander, mottar, kjøper, selger, oppbevarer, transporterer, omlaster, leverer og produserer fisk. Forskriften gjelder også for salgslagene. For landinger på Svalbard vil ansvarlig salgslag være Norges Råfisklag for hvitfisk og Norges Sildesalgslag for pelagisk fangst.

  § 3 Definisjoner

  Med fisk menes viltlevende marine ressurser samt produkter herav, med unntak av anadrome laksefisk.

   Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/merd/pose. Umiddelbar sløying av bunnfisk inngår som en del av landingen. Fartøyet skal ha samme fiskerimerke ved landing som under fiske- eller fangstoperasjonen.

  Med omsetning menes omsetningen av fisk i første hånd, slik den til enhver tid er regulert i eller i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 38.

  Med den som lander menes den ansvarshavende om bord på fartøyet som lander fisken.

  Med mottaker menes enhver som tar imot fisk som landes. Med mottaker menes også den som mottar allerede landet fisk for produksjon, oppbevaring, lagring og/eller omsetning.

  Med kjøper menes enhver som kjøper fisk i første hånd i medhold av lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, og havressurslova § 38.

  Med mottaksanlegg menes en bygning eller konstruksjon der det er mulig å lande og levere fisk, for deretter å sortere og kvantifisere fisken for produksjon, oppbevaring, lagring og/eller omsetning.

  § 4 Forhåndsmelding om landing

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan pålegge mottaker en plikt til å sende forhåndsmelding med opplysninger om fartøy, ankomststed, tidspunkt for ankomst, art, produkttilstand og kvantum når dette er nødvendig av kontrollhensyn. Pålegg kan bare gis for landinger fra fartøy som ikke er underlagt regler gitt med hjemmel i havressurslova om plikt til å sende forhåndsmelding om landing.

  Pålegg kan gis for inntil to måneder om gangen. Det er ikke tillatt å starte lossing før det er gått minst to timer fra meldingen ble sendt, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor gir tillatelse.

  § 5 Veieplikt

  All fisk skal veies på art fortløpende ved landing. Mottaksanlegg som mottar industrifangster for produksjon av fiskemel, fiskeolje og andre produkter har også veieplikt for all fisk som mottas på annen måte enn i første hånd.

  Pelagisk fanget fisk til konsum skal veies før sortering og/eller pakking. Pelagisk fanget fisk som ikke anvendes til konsum, skal veies på nytt umiddelbart etter utsortering. Dette gjelder tilsvarende for fisk som sorteres ut til produksjon av farse-, mel- og   oljeprodukter.

  Ved landing av rensefisk for bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg kan vekten beregnes ved bruk av omregningsfaktorer for leppefisk fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Ved landing av blokkfryste industrireker påføres vekten av blokkene på landingsseddelen. Reell produktvekt av alle arter påføres sluttseddelen etter prøvetaking.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i første og andre ledd for fartøy under 15 meter største lengde som lander fisk på steder der det ikke finnes registrerte kjøpere i første hånd. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon skal det blant annet legges vekt på de lokale værforholdene, om fartøyet må passere utsatte områder, og gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg. Landingsseddelen skal følge fangsten frem til mottaksanlegget. Landingsseddelen skal inneholde opplysningene som kreves i henhold til § 9 og § 11, med unntak av vektavlesning og nøyaktig kvantum i kilogram. Den som lander skal oppgi estimert vekt på landingsseddelen. Fiskeridirektoratets regionkontor kan sette vilkår for dispensasjoner.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i første og andre ledd dersom det oppstår tekniske feil.

  § 5a Registreringsordning for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter

  Fartøy under 11 meter største lengde som er registrert i Fiskeridirektoratets merke- og deltakerregister og som lander fisk på steder på land der det ikke finnes registrerte kjøpere i første hånd, kan gis dispensasjon fra kravet om fortløpende veiing ved landingen, jf. § 5 første ledd.

  Kravet er at fartøyet må passere utsatte områder for å komme til nærmeste mottaksanlegg, eller har mer enn 3 timer gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg.

  For å kunne benytte seg av registreringsordningen skal:
      a.       den som lander umiddelbart etter at fangsten er tatt på land, fylle ut en landingsseddel som skal følge transporten frem til mottaksanlegget,
      b.       den som lander følge transporten til mottaksanlegget og undertegne seddel, og
      c.       fangsten ikke blandes sammen med annet fartøys fangst.

  Registreringen gjelder for inntil ett år og utløper 31. desember det året påmeldingen er fullført.

  § 6 Krav til vekt, plassering, avlesningsmulighet og adgang

  Mottaker skal ha vekt egnet til bruk ved landing av fisk. At vekten er egnet til bruk ved landing av fisk vil si at all fisk slik den føres over vekten blir registrert og korrekt veid. Vekten skal være plassert i mottaksområdet og den som lander skal ha uhindret og umiddelbar adgang. De måletekniske kravene til vekten følger av regler gitt i eller i medhold av lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid.

  Pelagisk fanget fisk skal veies på automatisk vekt. Vektens tilleggsdisplay skal være plassert slik at veid kvantum kan avleses fra fartøyet.

  Ved bruk av ikke-automatisk vekt skal alle enkeltveiinger loggføres på en slik måte at korrekt veid kvantum kan dokumenteres. Mottaker skal oppbevare loggførte enkeltveiinger på mottaksstedet i minst 5 år.

  Det er forbudt å ha faste innretninger som kan benyttes til å transportere fisk utenom vekten, samt å ha innretninger plassert før eller i forbindelse med vekten som kan være egnet til å påvirke veiingen. Det skal ikke foretas endringer i styresystemer som kan påvirke veiingen.

  Ved brudd på reglene gitt i § 6 første til tredje ledd kan Fiskeridirektoratets regionkontor forby bruk av vekten.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravene til vekt. Det skal ved dispensasjon fra kravet i andre ledd om bruk av automatisk vekt tas hensyn til mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang i forbindelse med anskaffelse av slikt utstyr.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi midlertidig dispensasjon fra kravene til vekt dersom det oppstår tekniske feil.

  § 7 Utarbeidelse av landings- og sluttsedler

  Salgslaget skal utarbeide landings- og sluttsedler. Hver enkelt seddel skal identifiseres med et unikt nummer. Fiskeridirektoratet skal godkjenne sedlene. Det enkelte salgslag kan kreve at opplysninger av betydning for dets oppgaver tas inn på seddelen.

  § 8 Utfylling av landings- og sluttsedler

  Mottaker skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetning ikke skjer samtidig, fylle ut en landingsseddel med landingsopplysninger fastsatt i § 9, § 10 og § 11. På landingsseddel for fisk som er omsatt tidligere skal entydig henvisning til alle sluttsedlene oppgis. Seddelen skal undertegnes av mottaker eller dennes representant og den som lander, før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

  Kjøper skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetning skjer samtidig, fylle ut sluttseddel som inneholder både landings- og omsetningsopplysninger fastsatt i § 9, § 10, § 11 og § 13. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant og den som lander, før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel for landing til små mottaksanlegg utenfor ordinær åpningstid. Det skal legges vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt omfanget av kostnadene mottaker vil få dersom mottaksanlegget må holde åpent utenfor ordinær åpningstid. Den som lander utenfor ordinær åpningstid må umiddelbart etter at veiingen er fullført, fylle ut og undertegne seddel med landingsopplysningene. Mottaker, kjøper eller deres representant skal umiddelbart etter ankomst mottaksanlegget kontrollveie fangsten, og deretter ferdigstille utfyllingen av seddel.

  Kjøper skal umiddelbart etter omsetning som skjer etter at landing har funnet sted, fylle ut en sluttseddel som inneholder både landings- og omsetningsopplysningene fastsatt i § 9, § 10, § 11 og § 13, med entydig henvisning til landingsseddel. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant, og den som har landet. Salgslaget kan fylle ut sluttseddelen på kjøperens vegne og gi dispensasjon fra kravet om underskrift fra den som har landet.

  Den som lander er ved landing i utlandet, eller til utenlandske fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5, ansvarlig for at seddel blir fylt ut. Den som lander skal undertegne seddelen før mottaksstedet forlates.

  Innføring av nye rutiner ved bruk av elektronisk signatur skal godkjennes av Fiskeridirektoratet.

  § 8a Elektronisk signering av landings- og sluttsedler

  Landings- og sluttsedler skal undertegnes elektronisk ved bruk av elektronisk signatur godkjent av Fiskeridirektoratet i medhold av § 8 siste ledd.
      Følgende opplysninger skal fremgå av landings- og sluttsedler:
      a.       tidspunktet for når seddelen ble signert ved at hver av partenes signatur har sitt eget tidsstempel,
      b.       geografiske koordinater som angir hvor hver av partene var ved signering, og
      c.       entydig informasjon om hvem som har signert seddelen.

  Salgslaget kan gi dispensasjon fra kravet om å undertegne landings- og sluttsedler elektronisk når det er særlige grunner til dette.

  Dersom det oppstår tekniske feil, skal seddelen undertegnes manuelt i påvente av at feilen rettes opp. Feilen skal rettes uten ugrunnet opphold.

  Det skal fremgå av seddelen om denne er undertegnet elektronisk eller manuelt.

   § 9 Opplysninger om den som lander

  Den som lander skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, flaggstat og ansvarshavendes navn. Fartøynavn, fiskerimerke eller annen nasjonal registrering av fartøyet, samt kjenningssignal og IMO-nummer, skal oppgis dersom fartøyet har dette. Utenlandske aktører oppgir i stedet for organisasjonsnummer et ID-nummer per aktør som er tildelt dem av salgslaget.

  Fødselsnummer skal oppgis dersom den som lander ikke kan identifiseres med et organisasjonsnummer.

  Det skal oppgis om fartøyet er det som fisken er høstet med, eller om det er et transport-, kjøpe-, produksjonsfartøy eller annet fartøy.

  Ved høsting med annet fartøy enn det som er tildelt kvoten, skal begge fartøyenes fiskerimerker oppgis.

   § 10 Opplysninger om mottaker

  Mottaker skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, virksomhetsnummer, kommunenummeret til den kommunen der landingen skjer, mottaksstedets godkjenningsnummer dersom dette er tildelt fra Mattilsynet, og navn på mottakers representant.

  Ved landing i utlandet skal land oppgis, og i stedet for organisasjonsnummer skal et ID-nummer som er tildelt mottaker av salgslaget oppgis.

  Ved omlasting og ved opptak av fisk fra lås/merd/pose skal mottakende fartøys foretaksnavn, organisasjonsnummer, flaggstat og ansvarshavendes navn oppgis. Fartøynavn, fiskerimerke eller annen nasjonal registrering av fartøyet og kjenningssignal, skal oppgis dersom fartøyet har dette. Det skal videre oppgis om mottakerfartøyet er et transport-, kjøpe- eller produksjonsfartøy.

  § 11 Opplysninger om landingen

  Mottaker og den som lander skal oppgi dato og klokkeslett ved fullført landing, samt opplysninger om art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, vektavlesning, nøyaktig kvantum i kilogram og leveringsmåte. Ved landing av levende fisk, skal antall individ oppgis. Ved omsetning som skjer etter at landing av levende fisk har funnet sted, skal antall individ oppgis på sluttseddelen selv om fisken ved omsetning er død. Antall individ skal også oppgis dersom det kreves i medhold av regler gitt med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

  Den som lander skal oppgi meldingsnummer RN på melding om havneanløp
  (POR-melding) på den seddelen fangsten gjelder, jf. forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 13.

  Videre skal første og siste fangstdato, sone, fangstfelt, redskap, fartøyrolle- og kvotetype oppgis. Opplysninger om fisk fanget i forskjellige soner, fangstår og på forskjellige kvotetyper skal oppgis hver for seg.

  Når fangsten har vært låssatt før omsetning, skal det opplyses om dette på
  seddelen. Det skal tilsvarende opplyses på seddelen dersom landingen er en dellanding, og dersom fisken mottas på annen måte enn ved landing fra fartøy.

  § 12 Prøvetaking av industrilandinger

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette krav til utstyr og bruken av dette for fastsettelse av fangstsammensetningen i industrilandinger.

  § 13 Opplysninger om selger, kjøper og omsetning

  Selger skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, flaggstat og ansvarshavendes navn. Fartøynavn, fiskerimerke eller annen offisiell registrering av fartøyet og kjenningssignal, skal oppgis dersom fartøyet har dette.

  Kjøper skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, virksomhetsnummer, kommunenummeret til den kommunen der landingen skjer, kjøpsstedets ID-nummer tildelt av Fiskeridirektoratet, kjøpsstedets godkjenningsnummer dersom dette er tildelt av Mattilsynet, og navn på kjøpers representant.

  Utenlandske selgere og kjøpere skal i stedet for organisasjonsnummer identifiseres med et ID-nummer som er tildelt dem av salgslaget.

  Selger og kjøper skal ved omsetning oppgi art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, nøyaktig kvantum i kilogram, antall individ dersom krevd, antatt anvendelse, pris, omsetningsdato og leveringsmåte.

  § 14 Innsending av landings- og sluttsedler 

  Mottaker og kjøper skal umiddelbart etter undertegning overføre seddelen til salgslaget.

  Ved landing i utlandet, eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5, er den som lander ansvarlig for at seddelen umiddelbart blir sendt inn til salgslaget.

  I særlige tilfeller hvor mangel på internettdekning umuliggjør umiddelbar innsending av landings- og sluttsedler, kan salgslagene gi dispensasjon fra kravet i første ledd. Seddelen skal i slike tilfeller sendes til salgslaget umiddelbart etter at internettdekning er gjenopprettet.

  § 15 Krav til elektronisk registrering og overføring av opplysninger

  Det skal anvendes elektronisk utstyr og programvare for registrering og kvalitetssikring av landings- og sluttsedler, samt ved overføringen av slik informasjon etter at seddelen er ferdig utfylt og undertegnet. Salgslagene videresender informasjonen til Fiskeridirektoratet i henhold til § 20.

  Elektronisk utstyr og programvare som nevnt i første ledd skal fungere slik at seddelen automatisk sendes salgslaget umiddelbart etter at den er undertegnet.

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette ytterligere krav til slikt elektronisk utstyr og programvare samt til den elektroniske utfyllingen av landings- og sluttsedler.

  Salgslaget kan gi tidsbegrenset dispensasjon fra kravet i første ledd så langt det er strengt nødvendig for at mottaker og kjøper skal kunne anskaffe nødvendig elektronisk utstyr og programvare.

  § 16 Journal

  Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder.

  Mottaker skal umiddelbart etter ethvert mottak føre inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, kvantum og leveringsmåte. Ved landing skal fartøyets navn, fiskerimerke og seddelnummer også føres. Dersom mottaket skjer på annen måte enn ved landing, skal fangstens avsender, transportør og transportmåte føres inn. Mottak skal fortløpende nummereres i journalen.

  Ved bruk av automatisk vekt skal totaltelleverkets verdi ved landingens start og slutt oppgis. Art og kvantum utsortert pelagisk fanget fisk i henhold til § 5 andre ledd, andre og tredje punktum, skal oppgis. For fisk som skal kvantifiseres ved telling, skal tilsvarende antall individ oppgis i journalen.

  Mottaker skal umiddelbart etter ethvert uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegg, føre opplysninger om dato for transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning og kvantum. Mottaker og transportør skal identifiseres med foretakets navn. Transportmiddel skal også føres.

  For fisk som transporteres bort fra mottaksanlegget ubearbeidet skal det i tillegg føres seddelnummer.

  Journaler skal føres som en egen integrert del av mottakers produksjonsstyrings- og logistikksystem.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra plikten til å føre journal. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang.

  § 17 Adskillelse, merking og lagring

  All fisk fra et fartøy skal holdes adskilt fra fisk som landes fra andre fartøy frem til veiingen er avsluttet og seddelen er skrevet.

  All fisk som mottas skal merkes på fartøynivå frem til fisken settes i produksjon, eller frem til den transporteres bort fra mottaksstedet før produksjon. Merkingen skal skje fortløpende og umiddelbart etter at fisken er veid. Hvis fisken mottas på annen måte enn ved landing, skal merkingen skje når den mottas.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan i enkeltvedtak kreve at fisken fra et fartøy merkes umiddelbart etter at den settes på land fra fartøyet. Slik merking kan bare kreves der mottakers rutiner for adskillelse i henhold til første ledd ikke anses som tilstrekkelige for å sikre adskillelse.

  Mottaker skal lagre all fisk som ikke er omsatt i første hånd adskilt fra den fisken som er omsatt.

  Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i første og andre ledd for industrilandinger og ved landing av tang og tare.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra kravene i andre ledd, begrenset til å tillate at mindre kvanta fisk fra et mottak håndteres sammen med tilsvarende små kvanta fra andre mottak. Det skal legges avgjørende vekt på mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang.

  § 18 Ansvarlighet og korreksjon

  Den som lander, mottaker og kjøper er alle ansvarlige for at seddelen er korrekt utfylt med riktige opplysninger. Ved landing i utlandet, eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5, er den som lander ansvarlig.

  Mottaker er ansvarlig for at journal er korrekt ført med riktige opplysninger, samt for korrekt merking og lagring.

  Dersom opplysningene på seddelen ikke er riktige og må korrigeres, skal mottaker eller kjøper og den som har landet fisken fremlegge en skriftlig søknad med begrunnelse til salgslaget. Søknaden skal være signert av begge parter. En søknad som ikke er signert av begge parter krever at den som har signert innhenter samtykke, eller en uttalelse fra den andre parten.

  Salgslaget kan på eget initiativ, eller skal etter pålegg fra Fiskeridirektoratet, korrigere uriktige opplysninger på seddelen.

  Salgslaget behandler søknader om korreksjon. Dersom endringen er vesentlig for ressurskontrollen, skal søknaden avgjøres i samråd med Fiskeridirektoratets regionkontor. Dette gjelder tilsvarende for korrigeringer etter salgslagets eget initiativ. Ved uenighet fattes endelig beslutning av Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Alle korrigerte landings- og sluttsedler skal ha vedlagt dokumentasjon på årsaken til korreksjonen og informasjon om saksbehandlingen. Dokumentasjonen skal fremlegges ved forespørsel.

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om korreksjon av landings- og sluttsedler.

  § 19 Oppbevaringsplikt

  Mottaker skal oppbevare journaler på mottaksstedet i minst 5 år.

  Mottaker og kjøper skal oppbevare landings- og sluttsedler som ikke er undertegnet elektronisk på mottaksstedet i minst 5 år. Dersom salgslaget krever at slike originale sedler sendes inn, skal det oppbevares kopi.

  § 20 Salgslagenes ansvar

  Salgslagene skal føre kontroll med at reglene i § 5 – § 11, § 13 – § 15 og § 17 overholdes, samt motta alle landings- og sluttsedler. Salgslagene skal fortløpende overføre sedlene, og opplysninger som følger av deres behandling, elektronisk til Fiskeridirektoratet.

  Salgslagene skal overføre opplysninger om den ikke omsatte andel av fisken oppgitt på landingsseddelen når omsetning skjer etter at landing har funnet sted.

  Salgslagene skal i tilknytning til seddelen overføre opplysninger om effektuering av eventuelle administrative vedtak om inndragning av fangstverdien. Opplysningene skal overføres på linjenivå på seddelen. Dersom annet salgslag enn eieren av seddelen fatter vedtaket, skal dette salgslaget straks informere salgslaget som eier seddelen om vedtaket. Salgslaget som eier seddelen overfører opplysningene til Fiskeridirektoratet.

  Salgslagene skal ha nødvendige rutiner for å sikre at bestemmelsene i første til tredje ledd overholdes og underrette Fiskeridirektoratet om disse.

  Fiskeridirektoratet kan i forskrift eller enkeltvedtak, pålegge salgslagene å innføre bestemte rutiner.

  § 21 Klageinstans 

  Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor og salgslagene.

  § 22 Straff, inndragning og overtredelsesgebyr

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 62, jf. § 64 og lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 22. Inndragning kan skje i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 65. Overtredelsesgebyr kan gis i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59.

  § 23 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressurser gjennom registrering av opplysninger om fangsten til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

  Fiskeridirektoratet kan bestemme at andre mottakere av fangst skal være omfattet av reglene som gjelder for mottaksanlegg.

  § 24 Ikrafttredelse 

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015. Fiskeridirektoratet kan i en overgangsperiode på inntil to år gi dispensasjon fra enkelte vilkår i § 16 og § 17 i denne forskrift.

  Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk og forskrift 13. november 1995 nr. 884 om oppgave- og opplysningsplikt for enhver som mottar eller omsetter fangst.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»