J-23-2013: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2013

Erstatter: J-140-2012

Erstattet av: J-41-2013, J-10-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.01.2013

Gyldig til: 01.01.2014

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2013

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 25. januar 2013 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 2 Kvoter i Norges økonomiske sone nord for 62°N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 140.000 tonn torsk
  b) 35.000 tonn hyse
  c) 76.000 tonn lodde
  d) 7.875 tonn blåkveite
  e) 4.000 tonn uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) som bifangst
  f) 14.250 tonn sei
  g) 4.500 tonn steinbit
  h) 79.356 tonn norsk vårgytende sild. Kvoten kan også fiskes i fiskerisonen ved Jan Mayen.
  i) 3.000 tonn andre arter som bifangst. Kvoten gjelder bare arter som ikke er kvoteregulert og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvantaene som er angitt i bokstavene a til i er beregnet oppfisket.

  § 3 Fiske etter sei

  Inntil 6.500 tonn av kvoten av sei som nevnt i § 2 bokstav f kan fiskes i et direktefiske. Resterende kvantum kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk og hyse og maksimalt 5 % i hver enkelt fangst i fisket etter sild.

  § 4 Fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske 11.192 tonn kolmule i et område i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:
  1. N 73° 30' Ø 15° 00'
  2. N 73° 00' Ø 14° 40'
  3. N 72° 30' Ø 14° 40'
  4. N 71° 45' Ø 15° 10'
  5. N 71° 00' Ø 16° 54'
  6. N 70° 14' Ø 16° 58'
  7. N 69° 33' Ø 15° 32'
  8. N 69° 09' Ø 13° 37'
  9. N 68° 45' Ø 11° 20'
  10. 10. N 67° 40' Ø 09° 27'
  11. 11. N 67° 20' Ø 08° 40'
  12. 12. N 67° 05' Ø 08° 00'
  13. 13. N 66° 15' Ø 05° 40'
  14. 14. N 64° 10' Ø 05° 40'
  15. 15. N 63° 15' Ø 05° 00'
  16. 16. N 62° 40' Ø 03° 00'
  17. 17. N 62° 00' Ø 02° 00'.

  § 5 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 6 Bifangst av kolmule

  Fartøy som ikke har kvote på kolmule kan ved fiske etter norsk vårgytende sild ha inntil 10 % bifangst av kolmule i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

  § 7 Bifangst av makrell

  Fartøy som ikke har kvote på makrell kan ved fiske etter kolmule og norsk vårgytende sild ha inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

  § 8 Bifangst av norsk vårgytende sild

  Fartøy som ikke har kvote på norsk vårgytende sild kan ved fiske etter kolmule ha inntil 10 % bifangst av norsk vårgytende sild i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

  § 9 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. 66° 30’N 06° 59’Ø
  2. 66° 21’N 06° 44’Ø
  3. 65° 43’N 06° 00’Ø
  4. 65° 20’N 06° 00’Ø
  5. 65° 20’N 05° 30’Ø
  6. 66° 00’N 05° 30’Ø
  7. 66° 30’N 06° 34,27’Ø
  8. 67° 10’N 08° 00’Ø
  9. 67° 10’N 08° 35’Ø
  10. 10. 67° 00’N 08° 18’Ø
  11. 11. 66° 50’N 08° 09’Ø herfra i rett linje til pkt.1.

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 62° 36’N 03° 00’Ø
  2. 62° 10’ N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

  § 10 Fiske etter lodde

  Det er forbudt å fiske lodde nord for 74° N.

  § 11 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 12 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2013.

  HØ/EW