J-23-2006: (Utgått) Forskrift 28. desember 2005 nr. 1727 om endring av forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen.

Erstatter: J-66-2004

Erstattet av: J-66-2004, J-210-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.12.2005

Forskrift 28. desember 2005 nr. 1727 om endring av forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 28. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 23

  I forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen

  er det foretatt endringer. Forskriften skal i sin helhet lyde:

  Forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur).

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 19. mars 2004 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 23, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30.

  Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

  § 1. Formål

  Denne forskriften skal sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen.

  § 2. Virkeområde

  Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av:
  1. lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur. (akvakulturloven),
  2. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) begrenset til regler som regulerer dyrehelse i akvakulturrelatert virksomhet, eller
  3. lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernloven) begrenset til akvakulturrelatert virksomhet.

  § 3. Definisjoner

  I denne forskriften menes med:
  1. Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet. Produksjon av anadrome laksefisk og innlandsfisk til kultiveringsformål er akvakultur i forskriftens forstand.
  2. Akvakulturlovgivningen: De lovene som er nevnt i § 2 og forskrifter fastsatt med hjemmel i disse.
  3. Akvakulturrelatert virksomhet:
   a. akvakulturanlegg; en eller flere installasjoner på en lokalitet med akvakultur og tilhørende landbase. Som akvakulturanlegg regnes også damanlegg med avrenning til vassdrag eller akvakulturanlegg.
   b. avfallsbehandlingsanlegg; virksomhet som transporterer og/eller behandler animalsk avfall fra akvatiske dyr som stammer fra akvakulturanlegg
   c. notvaskerier; virksomhet som transporterer og/eller rengjør nøter og eventuelt annet utstyr fra akvakulturanlegg.
   d. slakteri- og tilvirkningsanlegg; virksomhet hvor det foregår slakting og/eller tilvirkning av akvatiske dyr fra akvakulturanlegg,
   e. transportenheter; virksomhet som transporterer levende akvatiske dyr til eller fra akvakulturanlegg,
  4. Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.

  Kapittel II. Krav til internkontroll

  § 4. Plikt til internkontroll

  Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

  § 5. Internkontrollens innhold

  Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.

  Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

  1. sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig,
  2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter i virksomhetens internkontroll,
  3. fastsette mål for internkontrollarbeidet,
  4. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten,
  5. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene,
  6. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, og
  7. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

  Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

  Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte forhold som nevnt i § 5 annet ledd nummer 3 til 7.

  Kapittel III. Administrative bestemmelser

  § 6. Tilsyn og vedtak

  Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med akvakulturloven og kan herunder treffe vedtak etter § 27 om pålegg om tiltak, § 28 om tvangsmulkt, § 29 om iverksetting av tiltak for den ansvarliges regning og § 30 om overtredelsesgebyr.

  Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

  Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med dyrevernloven § 25 om vedtak og klage og kan herunder treffe vedtak etter § 26 om tvangsmulkt.

  § 7. Dispensasjon

  Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan når særlige grunner foreligger på sine respektive forvaltningsområder dispensere fra forskriften.

  § 8. Straff og andre reaksjoner ved overtredelse

  Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 19. desember 2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

  § 9. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.

  ANR/EW