J-225-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-223-2017

Erstattet av: J-274-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

   Overskriften i § 33a skal lyde:

   § 33a.  Påbud om fluktåpninger for hummer og rømmingshull i teiner

   § 33a fjerde ledd (nytt) skal lyde:

   Teiner som settes ut for fangst av hummer skal ha rømmingshull innmontert med biologisk nedbrytbar tråd i samsvar med anvisningen i vedlegg til denne forskriften.

   Vedlegget til denne forskriften blir nytt vedlegg 8 i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  TO/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: