J-224-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-205-2013

Erstattet av: J-239-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.11.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 26. november 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 23 fjerde ledd oppheves.

  (§ 23 femte ledd blir etter dette fjerde ledd)

  § 33d første ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg 4 til denne forskriften. Dette forbudet gjelder ikke fra N 68° 15,60Ø 15° 55,70og langs kysten sørover i perioden frem til 31. mars 2014.

  § 33d tredje ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter sild med not i områder sør for 70° 40,50′ N og vest for 22° 00,00′ Ø, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene.

  § 33d sjette ledd oppheves.

  (§ 33d sjuende ledd blir etter dette sjette ledd)

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-224-2013 (361,62 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Snurrevadpose-figur (502,60 kB) retningslinjer-Sjøfartsdirektoratet (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)